{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 5a
Artikel 5b
Artikel 5c
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de NVWA

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de VWA
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Economische Zaken;
b. NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;
c. controle: uitoefening door ambtenaren van de NVWA van de bevoegdheid tot toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de van toepassing zijnde wetgeving;
d. controlegegevens: gegevens die zijn ontleend aan het toezicht op de naleving als bedoeld onder c;
e. residuen van bestrijdingsmiddelen: hoeveelheid van bestrijdingsmiddelen, bestanddelen daarvan of omzettingsproducten, bedoeld in de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen en voorzover aanwezig op in de handel gebracht groente en fruit;
f. HACCP-beginselen: beginselen als bedoeld in artikel 5 van verordening (EG) nr. 852/2004;
g. audit van de goede hygiënepraktijken: audit waarbij wordt nagegaan of de procedures van exploitanten van levensmiddelenbedrijven worden nageleefd, met betrekking tot de controlepunten, bedoeld in artikel 4, vierde lid, van verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PbEU L 226);
h. verordening (EG) nr. 852/2004: Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PbEU L 139);
i. formule: verzameling van onder dezelfde naam of aanduiding opererende locaties, waar direct voor de consument bestemde producten worden verhandeld of in de gebruiksfase ter beschikking worden gesteld;
j. voedselveiligheidsregels en -eisen: regels en eisen die voortvloeien uit de levensmiddelenwetgeving, als bedoeld in artikel 3 van verordening (EG) nr. 178/2002, waaraan een levensmiddelenbedrijf moet voldoen;
k. risicocategorie: indeling van een bedrijf of formule op basis van het structureel aanwezig zijn en beheersen van voedselveiligheidsrisico’s, productveiligheidsrisico’s of gezondheidsrisico’s ten aanzien van alcohol- en tabaksgebruik in ‘permanent risico’, ‘beperkt risico’ of ‘nagenoeg geen risico’;
l. productveiligheidsregels en -eisen: regels en eisen, gesteld bij of krachtens de Warenwet , de Wet Milieubeheer en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden , waaraan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die producten of waren verhandelt, niet zijnde eet- en drinkwaren, moet voldoen;
m. gezondheidsregels en -eisen ten aanzien van alcohol- en tabaksgebruik: regels en eisen waaraan een ondernemer die alcohol en tabak verhandelt op basis van de Tabakswet en Drank- en Horecawet moet voldoen;
n. verordening (EG) nr. 178/2002: Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEU L 31).
Artikel 2
Met betrekking tot de gegevens, bedoeld in de artikelen 4 tot en met 5c, besluit de minister met inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur tot openbaarmaking daarvan op de website van de NVWA. Openbaarmaking kan geschieden per bedrijf of formule danwel door middel van een overzicht van bedrijven of formules.
1.
De openbaarmaking van de controlegegevens op de website van de NVWA geschiedt niet eerder dan vier weken na verzending van het besluit, bedoeld in artikel 2, aan de belanghebbenden.
2.
De belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld een schriftelijke reactie van ten hoogste 50 woorden te geven. Indien een belanghebbende van deze gelegenheid gebruik heeft gemaakt, wordt de reactie tezamen met de controlegegevens op de website van de NVWA weergegeven. Onderdelen van de reactie die persoonsgegevens, bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden dan wel strafbare of aanstootgevende uitlatingen bevatten, worden niet op de website van de NVWA gepubliceerd.
3.
De inhoud van de reactie, zoals deze op de website van de NVWA wordt weergegeven, valt onder de verantwoordelijkheid van de belanghebbende.
Artikel 4
Inzake de controle op residuen van bestrijdingsmiddelen heeft het besluit, bedoeld in artikel 2, betrekking op:
a. de naam en het adres van het bedrijf en de locatie waar de controle heeft plaatsgevonden;
b. de datum waarop de controle heeft plaatsgevonden;
c. het onderwerp van de controle;
d. het product dat aan de controle is onderworpen, indien van toepassing vergezeld van een nadere soortaanduiding;
e. het land van herkomst van het product;
f. de bevinding of het product dat aan de controle is onderworpen al dan niet aan de geldende normen met betrekking tot residuen voldoet;
g. indien van toepassing de soort residu, het geconstateerde gehalte daarvan en de geldende norm ten aanzien waarvan in de bevinding, bedoeld onder f, is geconstateerd dat het product niet voldoet;
h. indien van toepassing een risicoanalyse van de onder g bedoelde gegevens.
Artikel 5a
Inzake de controle op de toepassing van HACCP-beginselen en de audit van de goede hygiënepraktijken in slachthuizen en uitsnijderijen, indien die uitsnijderij onder hetzelfde erkenningsnummer als het slachthuis valt, heeft het besluit, bedoeld in artikel 2, betrekking op:
a. de naam en het adres van het bedrijf en de locatie waar de controle heeft plaatsgevonden;
b. de datum waarop de controle heeft plaatsgevonden;
c. de punten waarop de controle betrekking heeft;
d. een van de volgende bevindingen ten aanzien van elk van de punten, bedoeld onder c:
1°. geen opmerkingen;
2°. opmerkingen;
3°. voldoet niet;
4°. niet beoordeeld.
1.
Inzake de controle op de toepassing van de productveiligheidsregels en -eisen, voedselveiligheidsregels en -eisen en gezondheidsregels en -eisen ten aanzien van alcohol- en tabaksgebruik in bedrijven heeft het besluit, bedoeld in artikel 2, betrekking op:
a. de naam en het adres van het bedrijf of de locatie waar de controle heeft plaatsgevonden;
b. de periode waarin de controles hebben plaatsgevonden;
c. de regels en eisen waarop de controles hebben plaatsgevonden;
d. in welke van een van de categorieën ‘stilgelegd’, ‘verscherpt toezicht’, ‘verbeterpunten vastgesteld’ of ‘voldoet’ het bedrijf of de locatie op basis van de controlebevindingen is geplaatst;
e. waar relevant producttype en merknaam van het product.
2.
Inzake de controle op de toepassing van de productveiligheidsregels en -eisen, voedselveiligheidsregels en -eisen en gezondheidsregels en -eisen ten aanzien van alcohol- en tabaksgebruik in formules heeft het besluit, bedoeld in artikel 2, betrekking op:
a. de naam en het adres van het hoofdkantoor van de formule;
b. de naam van de sector waartoe de formule behoort;
c. de periode waarin de controles hebben plaatsgevonden;
d. het aantal locaties van de formule;
e. het aantal gecontroleerde locaties van de formule;
f. de regels en eisen waarop de controles hebben plaatsgevonden;
g. de risicocategorie waarin de formule op basis van de controlebevindingen geplaatst is.
3.
Inzake de controle op de toepassing van de voedselveiligheidsregels en -eisen in formules, heeft het besluit, bedoeld in artikel 2, tevens betrekking op:
a. de punten waarop de controle van de locaties betrekking heeft;
b. een van de volgende bevindingen ten aanzien van elk van de punten, bedoeld onder a:
i. voldoet;
ii. voldoet, met een opmerking;
iii. niet beoordeeld;
of het percentage van de locaties, dat aan de wettelijke regels en eisen voldoet ten aanzien van elk van de punten, bedoeld onder a, wanneer één of meerdere van deze percentages een waarde heeft onder de 90%;
c. de punten waarop de controle van het management betrekking heeft;
d. een van de volgende bevindingen ten aanzien van elk van de punten, bedoeld onder c:
i. voldoet;
ii. voldoet, met een opmerking;
iii. voldoet niet;
niet beoordeeld.
Artikel 6
Uitsluitend de controlegegevens die zijn vergaard tijdens de laatste drie controles zijn op de website van de NVWA toegankelijk, met dien verstande dat de controlegegevens niet langer toegankelijk blijven dan twee jaar vanaf het moment van openbaarmaking, bedoeld in artikel 3, eerste lid.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de NVWA.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
de Secretaris-Generaal