Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit herplaatsingsbeleid

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 16 maart 1993, houdende regels inzake de zorg voor herplaatsing van personeel
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 1 juli 1992, no. AT92/U725, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Personeelsmanagement, afdeling Arbeidsmarktbeleid;
Gelet op de artikelen 125 en 134 van de Ambtenarenwet 1929 ( Stb. 530);
De Raad van State gehoord (advies van 3 september 1992, no. W04.92.0303);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 4 maart 1993, no. AAT92/309;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: het hoofd van het betrokken ministerie dan wel het daarmee overeenkomende bevoegde gezag bij de Hoge Colleges van Staat;
b. personeelsplan: een door Onze Minister vastgesteld en aan de betrokkenen bekendgemaakt plan van afvloeiing waarvan een door Onze Minister vastgesteld sociaal plan een onderdeel vormt;
c. gezamenlijke vacaturebank rijksoverheid: het geautomatiseerd systeem bedoeld in artikel 3.
1.
Onze Minister is belast met de zorg voor de herplaatsing van personen, aan wie ontslag is verleend met recht op wachtgeld of uitkering krachtens het Rijkswachtgeldbesluit 1959 of de Uitkeringsregeling 1966 , dan wel, wier betrekking blijkens een departementaal personeelsplan wordt opgeheven.
2.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de coördinatie van en de rapportage over het herplaatsingsbeleid.
Artikel 3
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beheert in overleg met Onze Ministers een geautomatiseerd systeem waarin een geactualiseerde stand van zaken betreffende openstaande vacatures bij de rijksoverheid wordt gehouden.
1.
Indien in de personeelsbezetting van een ministerie een vacature voor een functie ingedeeld in schaal 10 of hoger van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 is ontstaan, meldt Onze Minister deze aan bij de Mobiliteitsbank.
2.
Indien in de personeelsbezetting van een ministerie een vacature voor een functie ingedeeld in een van de schalen 1 tot en met 9 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 of in één van de schalen van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Ambtenaren Defensie is ontstaan, waarin uit het eigen departementale bestand van herplaatsingskandidaten niet kan worden voorzien, meldt Onze Minister deze aan bij de Mobiliteitsbank.
3.
Indien in de personeelsbezetting van een Hoog College van Staat een vacature ontstaat, waarin uit het eigen bestand van herplaatsingskandidaten van het betreffende Hoge College van Staat niet kan worden voorzien, meldt het bevoegd gezag bij het College van Staat deze aan bij de Mobiliteitsbank.
4.
Onze Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties zorgt voor opname van de vacature in de Mobiliteitsbank.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit herplaatsingsbeleid.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 16 maart 1993
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de dertiende april 1993
De Minister van Justitie,