Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Begripsbepaling
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
+ Materiële bepalingen
+ Uitvoering
+ Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Besluit geneeskundige verzorging politie 1994

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.
Besluit van 18 april 1994, houdende vaststelling van regels over de geneeskundige verzorging van de politieambtenaren en hun gezinsleden, alsmede van de gewezen politieambtenaren en hun gezinsleden en hun nagelaten betrekkingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 7 februari 1994, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, hoofdafdeling Personeel, Onderwijs en Informatievoorziening, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nummer EA94/U153;
Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993;
De Raad van State gehoord (advies van 22 maart 1994, nummer W04.94.0077);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 7 april 1994, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, hoofdafdeling Personeel, Onderwijs en Informatievoorziening, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nummer EA94/1067;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
b. de Dienst: de Dienst geneeskundige verzorging politie, bedoeld in artikel 10;
c. de commissie: de commissie, bedoeld in artikel 11, eerste lid.
1.
De deelnemer kan een tegemoetkoming verkrijgen in de te zijnen laste blijvende ziektekosten die hij gedurende een aaneengesloten tijdvak van twaalf maanden heeft gemaakt. Voor de vraag of die kosten betrekking hebben op het tijdvak is bepalend of de datum van de behandeling of verstrekking in dat tijdvak is gelegen.
2.
De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, wordt aan de deelnemer verleend voor zover de te zijnen laste blijvende ziektekosten hoger zijn dan het door Onze Minister vastgestelde percentage van de inkomsten van de deelnemer en zijn medeverzekerde gezinsleden. Indien een tijdvak gelegen is in twee kalenderjaren, wordt het proportionele gemiddelde van dat percentage berekend naar rato van de aantallen maanden in de onderscheiden jaren.
3.
Onze Minister stelt regels vast ter uitvoering van dit artikel.
1.
Er is een Dienst geneeskundige verzorging politie, welke Dienst Onze Minister, volgens door hem te stellen regels, bijstaat bij de uitvoering van dit besluit en van de krachtens dit besluit gegeven regels.
2.
De Dienst ressorteert comptabel onder Onze Minister.
1.
Aan het hoofd van de Dienst staat een commissie, die belast is met de algemene leiding en het beheer van de Dienst.
2.
De commissie bestaat uit ten minste zes leden die worden benoemd, geschorst en ontslagen bij beschikking van Onze Minister. Onze Minister wijst uit de leden de voorzitter en de secretaris aan. De commissie wijst uit de overige leden een plaatsvervangend voorzitter aan.
3.
Elk van de tot de Commissie voor georganiseerd overleg in politie-ambtenarenzaken toegelaten politievakorganisaties is bevoegd een voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de commissie.
4.
De dagelijkse leiding van de Dienst berust bij een administrateur, die kan worden bijgestaan door ambtenaren.
De administrateur en de ambtenaren worden, de commissie gehoord, bij beschikking van Onze Minister benoemd, geschorst en ontslagen.
5.
Onze Minister geeft in een instructie nadere regels betreffende de werkzaamheden van de commissie.
Artikel 12
De commissie en de administrateur, bedoeld in artikel 11, kunnen worden bijgestaan door een medisch adviseur, een tandheelkundig adviseur en een farmaceutisch adviseur. Deze adviseurs worden, de commissie gehoord, bij beschikking van Onze Minister benoemd, geschorst en ontslagen.
Artikel 13
Dit besluit en de krachtens dit besluit gestelde regels, zoals die luidden op 31 december 2005, blijven van toepassing op de aanspraken gebaseerd op dit besluit en krachtens dit besluit gestelde regels en die zijn ontstaan voor 1 januari 2006.
Artikel 17
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit geneeskundige verzorging politie 1994.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 18 april 1994
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de negentiende mei 1994
De Minister van Justitie,