Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit gemeenschappelijke medebewindsorganisatie productschappen 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 7 september 2014. U leest nu de tekst die gold op 6 september 2014.
Besluit van de besturen van het Hoofdproductschap Akkerbouw, het Productschap Pluimvee en Eieren, het Productschap Tuinbouw, het Productschap Vee en Vlees, het Productschap Vis en het Productschap Zuivel van 1 augustus 2012, tot het treffen van een voorziening bestaande uit de vorming van een gemeenschappelijke medebewindsorganisatie (Besluit gemeenschappelijke medebewindsorganisatie productschappen 2012)
Overwegende dat de vorming van een gemeenschappelijke medebewindsorganisatie geboden is;
Overwegende dat de gemeenschappelijke medebewindsorganisatie uitvoering zal geven aan de medebewindsopdrachten van de participerende productschappen; Overwegende dat de gemeenschappelijke medebewindsorganisatie wordt geleid door de daarvoor aangestelde manager;
Overwegende dat de aan de besturen van de participerende productschappen toekomende bevoegdheden ter uitvoering van het bepaalde bij of krachtens de Landbouwwet, de Landbouwkwaliteitswet, de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de Visserijwet 1963, de Meststoffenwet, de Warenwet en de Algemene douanewet, met uitzondering van de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels bij of krachtens verordening, worden uitgeoefend door de voorzitters van de productschappen; Overwegende dat de voorzitters van de productschappen de manager van de medebewindsorganisatie mandaat verlenen om de hiervoor bedoelde bevoegdheden namens hen uit te oefenen;
Overwegende dat de manager van de medebewindsorganisatie mandaat c.q. volmacht heeft, voor zover het de medebewindsorganisatie betreft, ten aanzien van aangelegenheden betreffende het organisatie- en formatiebeleid, de toepassing van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de medebewindsorganisatie en overige uitvoeringshandelingen; Overwegende dat de medebewindsorganisatie op hoofdlijnen wordt aangestuurd door de secretarissen van de productschappen,
Gelet op artikel 109 van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder: artikelen 96 97 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie
a. productschappen : het Hoofdproductschap Akkerbouw, het Productschap Pluimvee en Eieren, het Productschap Tuinbouw, het Productschap Vee en Vlees, het Productschap Vis en het Productschap Zuivel;
b. besturen : besturen van de productschappen;
c. medebewindsorganisatie : organisatorische eenheid van de productschappen ter uitvoering en vervulling van de medewerking die van Rijkswege is gevorderd van de individuele productschappen op de voet van de , en .
Artikel 2
De productschappen treffen een voorziening in de vorm van een gemeenschappelijke medebewindsorganisatie.
1.
Het personeel van de medebewindsorganisatie blijft in dienst van de respectieve productschappen.
2.
Het in het eerste lid bedoelde personeel verricht de werkzaamheden ten behoeve van de medebewindsorganisatie.
Artikel 4
De manager van de medebewindsorganisatie is voor zover het de medebewindsorganisatie betreft belast met de uitvoering van het financieel beleid en stelt de begroting en jaarrekening van de medebewindsorganisatie op ten behoeve van de productschappen.
1.
De bij dit besluit getroffen voorziening blijft in ieder geval in stand totdat de besluitvorming ten aanzien van een nieuwe structuur en organisatie van de taken en werkzaamheden van de productschappen is gerealiseerd.
2.
Tot de wijziging, verlenging en opheffing van de bij dit besluit getroffen voorziening, wordt door de besturen bij een besluit als het onderhavige besloten.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 oktober 2012.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gemeenschappelijke medebewindsorganisatie productschappen 2012.
Dit besluit zal met de toelichting worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Hoofdproductschap Akkerbouw
voorzitter
secretaris
voorzitter
secretaris
voorzitter
secretaris
Productschap Vee en Vlees
voorzitter
secretaris
plv. voorzitter
secretaris
plv. voorzitter
secretaris