Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit gebruik sofi-nummer Wbp

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 6 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op 5 januari 2015.
Besluit van 15 augustus 2001 inzake het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer (Besluit gebruik sofi-nummer Wbp)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 19 januari 2001, Directie Wetgeving, nr. 5075615/01/6;
Gelet op de artikelen 24, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens;
De Raad van State gehoord (advies van 27 maart 2001, nr. W03.01.0050/I);
Gezien het nader rapport van de Minister van Justitie van 6 augustus 2001, nr. 5113108/01/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt onder sociaal-fiscaalnummer verstaan: het nummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel k, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen .
1.
Het sociaal-fiscaalnummer kan bij de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van pensioenregelingen worden gebruikt door Onze Minister van Defensie met het oog op de uitvoering van de Kaderwet militaire pensioenen .
2.
Het sociaal-fiscaalnummer kan bij de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van een spaarregeling die is gericht op een uitkering bij wijze van oudedagsvoorziening worden gebruikt door de ondernemingsspaarfondsen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder d, van de Pensioen- en spaarfondsenwet, zoals die luidde op 31 december 2006.
3.
Het sociaal-fiscaalnummer kan bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op hun taakuitoefening worden gebruikt door stichtingen die belast zijn met het uitvoeren van regelingen inzake vervroegd uittreden ingevolge een algemeen verbindend voorschrift.
4.
Het sociaal-fiscaalnummer kan bij de verwerking van persoonsgegevens worden gebruikt door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het oog op het toezicht op de naleving van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs .
5.
Het sociaal-fiscaalnummer kan bij de verwerking van persoonsgegevens worden gebruikt door het CAK, genoemd in artikel 1, onderdeel b, van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, met het oog op de uitoefening van zijn in artikel 3, eerste en tweede lid, van die wet, bedoelde taak.
Artikel 3
Het sociaal-fiscaalnummer kan bij de verwerking van persoonsgegevens worden gebruikt door:
a. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de gemeenten en de bekostigde onderwijsinstellingen met het oog op de toekenning van studiefinanciering en de tegemoetkoming in de studiekosten;
b. de Universiteit van Amsterdam, het Academisch Ziekenhuis Amsterdam, de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Katholieke Universiteit Nijmegen en het Academisch Ziekenhuis Nijmegen met het oog op de uitvoering van het Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel ;
c. Het Fonds voor de Letteren en het Fonds voor de Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst met het oog op het toekennen van financiële bijdragen aan personen.
Artikel 4
Het sociaal-fiscaalnummer kan bij de verwerking van persoonsgegevens worden gebruikt door:
a. de waterschappen met het oog op de heffing en invordering van waterschapsbelastingen, bedoeld in de Waterschapswet , en de gemeenten met het oog op de uitwisseling van gegevens in het kader van de Wet waardering onroerende zaken ;
b. de Belastingdienst met het oog op de uitvoering van de artikelen 19 en 24 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten;
c. Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Belastingdienst en de colleges van burgemeester en wethouders, ten behoeve van de uitvoering van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen .
Artikel 5
Het sociaal-fiscaalnummer kan bij de verwerking van persoonsgegevens worden gebruikt door:
a. het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de rechtsbijstand, met het oog op de uitvoering van de bij de Wet op de rechtsbijstand aan het bestuur opgedragen taken;
b. het Schadefonds geweldsmisdrijven, bedoeld in artikel 2 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven met het oog op de uitvoering van de hem in die wet opgedragen taken;
c. Onze Minister van Veiligheid en Justitie met het oog op de uitvoering van de Wet controle op rechtspersonen ;
d. Onze Minister van Justitie met het oog op de uitvoering van de sociale zekerheidswetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Sociale verzekeringsbank en de gemeenten, voor zover het betreft personen die krachtens een rechterlijk bevel of uitspraak in een strafzaak in detentie verblijven.
1.
De personen en instanties, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 5, gebruiken het sociaal-fiscaalnummer slechts voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van hun taken of ten behoeve van de richtige uitvoering van wettelijke voorschriften, waarbij eveneens van dat nummer gebruik wordt gemaakt:
a. in het verkeer met de persoon op wie het nummer betrekking heeft, en
b. in hun contacten met de personen en instanties voor zover deze zelf gemachtigd zijn tot het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer.
2.
Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek dan wel op grond van een dwingende en gewichtige reden, kan desgevraagd een sociaal-fiscaalnummer aan een derde worden verstrekt voor zover de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene daardoor niet onevenredig wordt geschaad.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet bescherming persoonsgegevens in werking treedt.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gebruik sofi-nummer Wbp.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 15 augustus 2001
De Minister van Justitie,
Uitgegeven drieëntwintigste augustus 2001
De Minister van Justitie,