Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 5a
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 9a
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 23 maart 2005. U leest nu de tekst die gold op 22 maart 2005.
Besluit van 7 juni 1990, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur inzake de financiering van de uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 5 januari 1990, VTA/VERZ/FC-411755;
Gelet op artikel 40, eerste en tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen ( Stb. 1989, 129);
De Raad van State gehoord (advies van 9 april 1990, nr. W13.90.0013);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 23 mei 1990 VMP/FAV-414021;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In het bepaalde bij of krachtens dit besluit wordt verstaan onder:
a. kosten van verstrekkingen en uitkeringen: kosten van verstrekkingen en uitkeringen ter zake van verleende zorg, bedoeld in artikel 6 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
b. beheerskosten: de beheerskosten van de in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten geregelde verzekering, waaronder begrepen de kosten van controle in het kader van die verzekering;
c. centraal administratiekantoor: het centraal administratiekantoor, bedoeld in het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering mede in zijn hoedanigheid van centraal betaalkantoor als bedoeld in het Besluit regeling vergoeding Bijzondere Ziektekostenverzekering ;
d. regionaal contactkantoor: een regionaal contactkantoor als bedoeld in het Besluit nadere regelen vergoeding Bijzondere Ziektekostenverzekering;
e. uitvoeringsorgaan: een orgaan als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
f. verbindingskantoor: een verbindingskantoor als bedoeld in het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering ;
g. College zorgverzekeringen: het College voor zorgverzekeringen, bedoeld in de Ziekenfondswet ;
h. College toezicht: het College van toezicht op de zorgverzekeringen, bedoeld in de Ziekenfondswet .
Artikel 2
Het College zorgverzekeringen vergoedt uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten jaarlijks aan de uitvoeringsorganen de kosten van verstrekkingen en uitkeringen.
Artikel 3
Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft het College zorgverzekeringen jaarlijks een aanwijzing ter zake van de voor alle uitvoeringsorganen, verbindingskantoren, regionale contactkantoren en het centraal administratiekantoor tezamen voor dat kalenderjaar ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten.
1.
Het College zorgverzekeringen stelt jaarlijks, in het kader van de verdeling van de voor het kalenderjaar krachtens artikel 3 besteedbare middelen, de voor ieder uitvoeringsorgaan afzonderlijk ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten besteedbare middelen vast ter dekking van de beheerskosten die zij maken anders dan in de hoedanigheid van verbindingskantoor of regionaal contactkantoor.
2.
De vaststelling van de besteedbare middelen, bedoeld in het eerste lid, geschiedt aan de hand van de door het College zorgverzekeringen vast te stellen beleidsregels.
3.
De in het tweede lid bedoelde beleidsregels behoeven de goedkeuring van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
4.
In geval van onthouding van goedkeuring aan een beleidsregel stelt het College zorgverzekeringen met inachtneming van door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te geven instructies een nieuwe beleidsregel vast.
5.
Indien Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de in het vierde lid bedoelde beleidsregel eveneens goedkeuring onthoudt, stelt hij ter zake zelf de beleidsregel vast.
1.
Het College zorgverzekeringen stelt jaarlijks, in het kader van de verdeling van de voor het kalenderjaar krachtens artikel 3 besteedbare middelen, de voor ieder verbindingskantoor en regionaal contactkantoor afzonderlijk besteedbare middelen vast ter dekking van de beheerskosten die het in de hoedanigheid van verbindingskantoor of regionaal contactkantoor maakt.
2.
De vaststelling van de besteedbare middelen, bedoeld in het eerste lid, geschiedt aan de hand van door het College zorgverzekeringen vast te stellen beleidsregels. Ten aanzien van die beleidsregels is artikel 4, derde tot en met vijfde lid, van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6
Het College zorgverzekeringen stelt jaarlijks, in het kader van de verdeling van de voor het kalenderjaar krachtens artikel 3 besteedbare middelen, vast welke middelen voor het centraal administratiekantoor maximaal besteedbaar zijn ter dekking van zijn beheerskosten in dat kalenderjaar.
1.
Het College zorgverzekeringen keert jaarlijks uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten aan een uitvoeringsorgaan de voor dat uitvoeringsorgaan voor het desbetreffende kalenderjaar krachtens artikel 4, eerste lid, vastgestelde besteedbare middelen uit.
2.
Indien een uitvoeringsorgaan op een naar het oordeel van het College toezicht onverantwoorde wijze op beheerskosten bespaart, wordt de uitkering, bedoeld in het eerste lid, voor het desbetreffende kalenderjaar door het College zorgverzekeringen verlaagd met het bedrag van die besparing.
Artikel 8
Het College zorgverzekeringen keert jaarlijks uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten aan de verbindingskantoren en regionale contactkantoren, de voor hen ingevolge artikel 5, eerste lid, vastgestelde besteedbare middelen uit. Artikel 7, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 9
Het College zorgverzekeringen doet jaarlijks uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten uitkeringen aan het centraal administratiekantoor ter dekking van de door hem werkelijk gemaakte beheerskosten tot ten hoogste de voor hem voor het kalenderjaar besteedbare middelen. Ter bepaling van de door het centraal administratiekantoor werkelijk gemaakte beheerskosten wordt een eventueel tekort uit voorgaande jaren mede in aanmerking genomen.
Artikel 9a
Het College toezicht is bevoegd opgaven en gegevens van een uitvoeringsorgaan, verbindingskantoor, regionaal contactkantoor en het Centraal administratiekantoor, die van invloed zijn op de omvang van de ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten besteedbare middelen en op de hoogte van de vergoedingen en uitkeringen ingevolge dit besluit, op hun juistheid te beoordelen en te verbeteren.
Artikel 10
Het College zorgverzekeringen bepaalt met inachtneming van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering en het bepaalde bij en krachtens het Besluit regeling vergoeding bijzondere ziektekostenverzekering , de wijze van betaalbaarstelling van de uitkeringen ingevolge dit besluit.
Artikel 11
Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na die van zijn bekendmaking in het Staatsblad en werkt terug tot en met 1 januari 1990.
Artikel 12
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 7 juni 1990
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de vijfde juli 1990
De Minister van Justitie,