Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemene begrippen
Artikel 2. Doel experiment
Artikel 3. Doelgroep
Artikel 4. Experiment
Artikel 5. Eenmalige bonus
Artikel 6. Evaluatie
Artikel 7. Rapportage
Artikel 8. Looptijd en overgangsbepaling
Artikel 9. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit experimenten stageplaatsen voor jongeren in de WW

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2007.
Besluit van 19 april 2005 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 130 van de Werkloosheidswet ten behoeve van het experimenteren met stageplaatsen voor jongeren (Besluit experimenten stageplaatsen voor jongeren in de WW)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2004, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/04/87405;
Gelet op artikel 130 van de Werkloosheidswet;
De Raad van State gehoord (advies van 27 januari 2005, No. W12.04.0644/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 april 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/05/7811;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Algemene begrippen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. WW: Werkloosheidswet ;
b. uitkeringsgerechtigde: werknemer op wie dit besluit op grond van artikel 3 van toepassing is;
c. WW-uitkering: uitkering op grond van de WW ;
d. stageplaats: een proefplaats als bedoeld in artikel 76a WW, voor de doelgroep bedoeld in artikel 3, van dit besluit.
Artikel 2. Doel experiment
Het met dit besluit beoogde resultaat is het verschaffen van inzicht in hoe de kansen van de jongeren op de arbeidsmarkt kunnen worden vergroot en kennis en vaardigheden in stand kunnen worden gehouden, doordat werkgevers in de vorm van Jongeren Ontwikkelings- en Ervarings Plaatsen, aan jongeren met een WW-uitkering gedurende drie maanden een stageplaats bieden.
1.
Dit besluit is van toepassing op de werknemer:
a. die bij aanvang van de werkzaamheden op de stageplaats niet ouder is dan 22 jaar; en
b. die recht heeft op uitkering op grond van hoofdstuk II van de WW.
2.
In afwijking van het eerste lid is dit besluit niet van toepassing op:
a. de werknemer die recht heeft op uitkering op grond van artikel 18 van de WW;
b. de werknemer wiens werkloosheid uitsluitend een gevolg is van verkorting van de werktijd, waarvoor op grond van artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 ontheffing is verleend.
1.
In afwijking van artikel 76a van de Werkloosheidswet, geldt voor de stageplaatsen:
a. dat voor de werkzaamheden een bonus kan worden verstrekt;
b. dat er geen reëel uitzicht behoeft te zijn op een aansluitende dienstbetrekking;
c. dat de uitkeringsgerechtigde beschikbaar blijft om arbeid te aanvaarden;
d. dat de uitkeringsgerechtigde niet vaker dan twee maal per jaar werkzaamheden op een stageplaats als bedoeld in dit artikel verricht;
e. dat de uitkeringsgerechtigde en de werkgever hun wederzijdse rechten en plichten in een ondertekende overeenkomst vastleggen;
f. dat de uitkeringsgerechtigde bij de werkzaamheden wordt begeleid; en
g. dat het tijdens de stage niet is toegestaan dat de uitkeringsgerechtigde voor 100% productieve arbeid verricht.
2.
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste lid.
Artikel 5. Eenmalige bonus
Er is geen sprake van een stageplaats indien de werkgever een bonus verstrekt aan de uitkeringsgerechtigde die meer bedraagt dan €?450,–.
1.
De melding omtrent de wijze waarop de uitvoering van dit besluit in de praktijk is verlopen en het standpunt inzake de voortzetting van dit besluit, worden voor 30 juni 2007 aan de Staten-Generaal gezonden.
2.
In de melding, bedoeld in het eerste lid, wordt in elk geval aandacht besteed aan de mate waarin dit besluit inzicht heeft verschaft in:
a. de mogelijkheden van vergroting van de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt;
b. de mogelijkheden van vergroting van kennis en vaardigheden van jongeren op de arbeidsmarkt; en
c. de mogelijkheden van het in stand houden van kennis en vaardigheden van jongeren op de arbeidsmarkt.
Artikel 7. Rapportage
Het UWV en de CWI verstrekken Onze Minister elk kwartaal alle gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de verslaglegging over het verloop van dit experiment, op grond van artikel 130, vierde lid, van de WW.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
Dit besluit vervalt met ingang van 1 juli 2007. Het besluit blijft van toepassing op de uitkeringsgerechtigde die voor of op 30 juni 2007 is aangevangen met de werkzaamheden op de stageplaats, doch voor de duur van de stageplaats.
Artikel 9. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit experimenten stageplaatsen voor jongeren in de WW.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 19 april 2005
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Uitgegeven de derde mei 2005
De Minister van Justitie ,