Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Definities
+ § 2. Aanvraag
+ § 3. Erkenning
- § 4. Voorwaarden voor erkenning
+ § 5. Uitvoering en beheer
+ § 6. Controle
+ § 7. Geldigheid van de erkenning, intrekking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit erkenningsvoorwaarden kwaliteitssystemen monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Deelname aan het kwaliteitssysteem is mogelijk op vrijwillige basis, door middel van een schriftelijke overeenkomst met de regelinghouder of een certificerende instantie, waarbij de deelnemer zich verbindt het bepaalde bij of krachtens het kwaliteitssysteem na te leven.
2.
De regelinghouder draagt ervoor zorg dat alle gecertificeerde deelnemers van het kwaliteitssysteem, bij het productschap worden aangemeld, ter registratie in het register monitoring kritische stoffen, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de verordening.
1.
Het kwaliteitssysteem biedt voldoende waarborgen ter voorkoming van illegale behandelingen, voor de afwezigheid van niet-toegestane stoffen en voor de afwezigheid van residuen als bedoeld in de bijlage van de verordening boven de toegestane maximumwaarden.
2.
In het bijzonder bevat het kwaliteitssysteem voldoende waarborgen ten aanzien van de naleving door deelnemers van wettelijke normen, waaronder in ieder geval:
a. de verordening , alsmede de bijlage van de verordening ;
b. de Regeling identificatie en registratie van dieren 2003 .
1.
Het kwaliteitssysteem beschikt over een handboek met betrekking tot de controle- en analysestrategie dat in ieder geval de navolgende onderdelen bevat:
a. de te hanteren controlestrategie, inclusief intensiteit en wijze van bemonstering;
b. de te hanteren analysestrategie inclusief het gebruik van gepoolde monsters, stof-matrix-combinaties enz.; en
c. de te hanteren minimale analytische prestaties (detectiegrenzen) voor de te analyseren stoffen, rekening houdend met de analyse strategie en de relevante MRL's.
2.
De regelinghouder draagt ervoor zorg dat:
a. CI's die binnen het kwaliteitssysteem werkzaam zijn, voor het kwaliteitssysteem zijn geaccrediteerd volgens de norm NEN-EN 45011;
b. controle-activiteiten worden uitgevoerd onder het accreditaat voor de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020 of direct onder het accreditaat voor de norm NEN-EN 45011;
c. acceptatie van het certificatieschema van de regelinghouder door de Raad voor Accreditatie plaatsvindt of verificatie van het certificatieschema van de regeling houder door de CI;
d. de monstername op de afwezigheid van niet-toegestane stoffen onaangekondigd plaatsvindt;
e. de bemonsterde varkens door of namens de CI uniek geïdentificeerd en geregistreerd worden;
f. op de CI's in het kader van hun accreditaat toezicht wordt uitgeoefend door de Raad voor Accreditatie en de toetsresultaten van dit toezicht beschikbaar zijn voor de voorzitter en de door hem aangewezen instanties;
g. voor het onderzoek van monsters die binnen het kwaliteitssysteem zijn genomen, gebruik wordt gemaakt van een laboratorium dat door de voorzitter is erkend als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de verordening;
h. medewerking wordt verleend aan controles uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie, de voorzitter of een door hem aangewezen toetsinstantie ter toetsing van het kwaliteitssysteem aan de in dit besluit gestelde voorwaarden.
1.
Het kwaliteitssysteem beschikt over een informatieprotocol waarin is vastgelegd dat:
a. krachtens het kwaliteitssysteem registratie plaatsvindt van voor de certificering van houders en be- of verwerkers relevante informatie en specifieke bedrijfsgebonden gegevens, alsmede van alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor controle op het kwaliteitssysteem door de voorzitter of de door hem aangewezen toetsinstantie;
b. onverwijld melding plaatsvindt aan de voorzitter, de raad en aan de overheidsinstanties van binnen het kwaliteitssysteem geconstateerde overtredingen van wettelijke normen of van overtredingen of gebreken die een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid;
c. periodiek beheersverslagen aan de voorzitter worden overgelegd waarin een overzicht wordt gegeven van de uitgevoerde controles en de resultaten daarvan en dat wordt afgesloten met een jaarverslag; tevens worden verslagen van de Raad voor Accreditatie aan de voorzitter overgelegd.
2.
De regelinghouder draagt ervoor zorg dat aan het informatieprotocol, bedoeld in het eerste lid, volledig uitvoering wordt gegeven.
1.
Onderdeel van het kwaliteitssysteem is een reglement waarin de werkwijze met betrekking tot de certificering van houders of be- of verwerkers wordt vastgelegd.
2.
Onderdeel van het kwaliteitssysteem is een handboek, waarin de door de deelnemers na te leven voorschriften zijn opgenomen, waaronder in het bijzonder:
a. de wettelijke normen, bedoeld in artikel 5, tweede lid;
b. indien van toepassing, voorschriften voor de be- of verwerker omtrent het treffen van maatregelen dat gevonden overschrijdingen van residuen als bedoeld in de bijlage worden overgelegd aan de regelinghouder en de betrokken houder;
c. voorschriften omtrent het voeren van een voor het kwaliteitssysteem inzichtelijke administratie waaruit blijkt dat het handboek in acht wordt genomen en waarin de aankoop en het verbruik van diergeneesmiddelen alsmede de aankoopfacturen van diervoeder zijn geregistreerd;
d. voorschriften omtrent het toestaan van en het verlenen van medewerking aan (onaangekondigde) controles die krachtens het kwaliteitssysteem worden uitgevoerd;
e. voorschriften omtrent het verlenen van expliciete toestemming door deelnemers voor registratie van bedrijfsgegevens, voorzover deze toestemming krachtens enig wettelijk voorschrift is vereist;
f. voorschriften omtrent het niet afvoeren van varkens of producten van varkens, waarvan monsters zijn genomen, zolang de uitslag daarvan niet bekend is.
3.
Het in het eerste lid bedoelde reglement bevat passende maatregelen die krachtens het kwaliteitssysteem jegens deelnemers kunnen worden getroffen bij constatering van inbreuk op het handboek en borgt dat, tenzij bij of krachtens enig wettelijk voorschrift niet toegestaan, toegepaste maatregelen openbaar kunnen worden gemaakt.
Artikel 9
Het kwaliteitssysteem beschikt over een controle- en analysestrategie als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de verordening.