Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 4a
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen laboratoria (PPE) 2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 29 oktober 2009 houdende voorwaarden voor de erkenning van laboratoria alsmede voorschriften met betrekking tot de werkwijze (Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen laboratoria (PPE) 2009)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 4, zesde, zevende, achtste en tiende lid van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 alsmede artikel 4, zesde lid, van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007 alsmede artikel 4, vijfde, zesde en tiende lid van de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij (PPE) 2009;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de terminologie, als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007, artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007 en artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij (PPE) 2009 over en verstaat daarnaast onder branchemethode: de door het bestuur vastgestelde methode voor de detectie of serotypering van monsters en verstaat onder pluimvee mede kalkoenen en verstaat onder KIPnet: de Centrale Database van het productschap.
1.
De voorzitter kan een laboratorium erkennen voor de detectie van Salmonella in de matrices mest, vlees of dons afkomstig van pluimvee indien het laboratorium naar zijn oordeel voldoet aan de in bijlage I opgenomen erkenningsvoorwaarden.
2.
De voorzitter kan een laboratorium erkennen voor de serotypering van Salmonella-isolaten indien het laboratorium naar zijn oordeel voldoet aan de in bijlage II opgenomen erkenningsvoorwaarden.
3.
De voorzitter kan een laboratorium erkennen voor de detectie van Campylobacter in de matrices mest of vlees indien het laboratorium naar zijn oordeel voldoet aan de in bijlage III opgenomen erkenningsvoorwaarden.
1.
Een laboratorium dat door de voorzitter op grond van artikel 2 erkend is, blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden als bedoeld in de bijlagen I , II of III .
2.
Zodra een erkend laboratorium niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden bedoeld in de bijlagen I , II of III , dan meldt het laboratorium dit onverwijld aan de voorzitter.
1.
De voorzitter kan de erkenning van een laboratorium schorsen voor een door hem te bepalen termijn indien het laboratorium niet voldoet aan één of meer van de erkenningsvoorwaarden als bedoeld in de bijlagen I , II of III .
2.
In geval van een schorsing van de erkenning als bedoeld in het eerste lid, voert het laboratorium de activiteit waarvoor het geschorst is niet uit onder de betreffende erkenning.
3.
De voorzitter kan de erkenning van een laboratorium geheel of gedeeltelijk intrekken indien:
a. het laboratorium zich niet houdt aan het bepaalde in het tweede lid;
b. indien het laboratorium detectie en serotypering uitvoert in het kader van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 , de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007 of de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij (PPE) 2009 , zonder dat het een erkenning heeft voor de betreffende detectie en serotypering;
c. na afloop van de schorsingstermijn, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat het laboratorium nog steeds niet voldoet aan één of meer erkenningsvoorwaarden als bedoeld in de bijlagen I , II of III ;
d. blijkt dat binnen een periode van twaalf maanden na afloop van de schorsingstermijn, bedoeld in het eerste lid, het laboratorium opnieuw niet voldoet aan één of meer van de erkenningsvoorwaarden als bedoeld in de bijlagen I , II of III ;
e. het laboratorium niet voldoet aan één of meer erkenningsvoorwaarden als bedoeld in de bijlagen I , II of III , of naar het oordeel van de voorzitter afbreuk is gedaan aan de correctheid en betrouwbaarheid van de resultaten van het door het laboratorium uitgevoerde onderzoek.
4.
Voordat een besluit tot schorsing of intrekking wordt genomen, stelt de voorzitter het laboratorium in de gelegenheid om binnen een redelijke termijn alsnog aan de erkenningsvoorwaarden als bedoeld in de bijlagen I , II of III te voldoen.
5.
In afwijking van het bepaalde in het vierde lid kan de voorzitter de erkenning met onmiddellijke ingang intrekken indien sprake is van een situatie als bedoeld in het derde lid, onderdeel d., en het belang van de dier- en volksgezondheid een intrekking met onmiddellijke ingang vereist.
6.
In afwijking van het bepaalde in het vierde lid kan de voorzitter de erkenning met onmiddellijke ingang schorsen of intrekken indien het belang van de dier- en volksgezondheid een schorsing of intrekking met onmiddellijke ingang vereist.
Artikel 4a
Het productschap beheert een openbaar register waarin de erkenning van laboratoria alsmede de schorsing en intrekking van de erkenning van laboratoria zijn vermeld.
1.
Het laboratorium voert de detectie van Salmonella uit overeenkomstig de daartoe vastgestelde methoden, opgenomen in bijlage IV .
2.
Het laboratorium voert de serotypering van Salmonella uit overeenkomstig de daartoe vastgestelde methoden, opgenomen in bijlage IV .
3.
Het laboratorium voert de detectie van Campylobacter uit overeenkomstig de daartoe vastgestelde methoden, opgenomen in bijlage IV .
1.
Het nationaal referentielaboratorium voor de detectie van Salmonella is een erkend laboratorium voor de detectie van Salmonella als bedoeld in dit besluit.
2.
Het nationaal referentielaboratorium voor de serotypering van Salmonella isolaten is een erkend laboratorium voor de serotypering van Salmonella isolaten als bedoeld in dit besluit.
3.
Het nationaal referentielaboratorium voor de detectie van Campylobacter is een erkend laboratorium voor de detectie van Campylobacter als bedoeld in dit besluit.
Artikel 7
Het laboratorium voert de detectie van Salmonella, de serotypering van Salmonella-isolaten of de detectie van Campylobacter uit op verzoek van de ondernemer.
Artikel 8
Het laboratorium verleent medewerking aan controles, welke kunnen worden uitgevoerd in opdracht van de voorzitter.
1.
Het Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen laboratoria (PPE) 2007 wordt ingetrokken.
2.
Elke verwijzing naar het Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen laboratoria (PPE) 2007 in de regelgeving van het productschap wordt geacht te verwijzen naar het Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen laboratoria (PPE) 2009.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen laboratoria (PPE) 2009.
2.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.
Zoetermeer, 29 oktober 2009
voorzitter
secretaris