Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Erkenning en erkenningsprocedure
+ 3. Controle
+ 4. Register
+ 5. Werkwijzen
+ 6. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen HOSOWO-instanties (PPE) 2011

Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden en werkwijzen voor HOSOWO-instanties (Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen HOSOWO-instanties (PPE) 2011)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 16, derde lid, van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveebedrijven en kuikenbroederijen (PPE) 2011 en artikel 13, derde lid, van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in de kalkoensector (PPE) 2011;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de terminologie over als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveebedrijven en kuikenbroederijen (PPE) 2011 en artikel 1 van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in de kalkoensector (PPE) 2011. In aanvulling daarop wordt voor de toepassing van dit besluit verstaan onder:
a) monsterneming stalonderzoek : het nemen van monsters door een daarvoor erkende HOSOWO-instantie in het kader van een stalonderzoek;
b) wateronderzoek : het analyseren van drinkwateronderzoek door een daarvoor erkende HOSOWO-instantie;
c) monsterneming mest : het nemen van mestmonsters door een daarvoor erkende HOSOWO-instantie in het kader van een onderzoek naar de aan- of afwezigheid van Salmonella op een vleeskuiken- of leghennenbedrijf;
d) monsterneming hygiënogram : het nemen van monsters ten behoeve van een hygiënogram door een daarvoor erkende HOSOWO-instantie;
e) analyse hygiënogram. : het analyseren van de onder d) bedoelde monsters door een voor analyse hygiënogram erkende HOSOWO-instantie;
f) certificerende instantie (CI) : rechtspersoon, actief in de pluimveesector, die is geaccrediteerd volgens de norm NEN-EN-45011 en die door middel van een daartoe met het productschap gesloten overeenkomst in het kader van de uitvoering van dit besluit is belast met de beoordeling van instanties die erkend zijn als HOSOWO-instantie of die een erkenning als HOSOWO-instantie hebben aangevraagd bij het productschap;
g) controle organisatie (CO) : rechtspersoon, actief in de pluimveesector, die is geaccrediteerd volgens de norm NEN-EN-17020 en die door middel van een daartoe met het productschap gesloten overeenkomst in het kader van de uitvoering van dit besluit is belast met de controles van instanties die erkend zijn als HOSOWO-instantie of die een erkenning als HOSOWO-instantie hebben aangevraagd bij het productschap.
1.
Een instantie die erkend wil worden als HOSOWO-instantie dient hiervoor een schriftelijke aanvraag in bij het productschap, overeenkomstig Bijlage VII .
2.
De voorzitter kan een instantie erkennen als HOSOWO-instantie voor monsterneming hygiënogram, indien deze instantie naar zijn oordeel voldoet aan het bepaalde in Bijlagen I , II en VII .
3.
De voorzitter kan een instantie erkennen als HOSOWO-instantie voor analyse hygiënogram, indien deze instantie naar zijn oordeel voldoet aan het bepaalde in Bijlagen I , III en VII .
4.
De voorzitter kan een instantie erkennen als HOSOWO-instantie voor monsterneming stalonderzoek, indien deze instantie naar zijn oordeel voldoet aan het bepaalde in Bijlagen I , IV en VII .
5.
De voorzitter kan een instantie erkennen als HOSOWO-instantie voor analyse wateronderzoek, indien deze instantie naar zijn oordeel voldoet aan het bepaalde in Bijlagen I , V en VII .
6.
De voorzitter kan een instantie erkennen als HOSOWO-instantie voor monsterneming mest, indien deze instantie naar zijn oordeel voldoet aan het bepaalde in Bijlagen I , VI en VII .
7.
De voorzitter kan aan een erkenning nadere voorschriften verbinden. De voorzitter kan de erkenning intrekken indien is vastgesteld dat niet langer aan de erkenningsvoorwaarden of de nadere voorschriften wordt voldaan.
8.
De voorzitter kan de certificerende instantie mandaat verlenen om een instantie te erkennen als HOSOWO-instantie.
1.
Een HOSOWO-instantie blijft voldoen aan de betreffende erkenningsvoorwaarden en, indien van toepassing, de nadere voorschriften.
2.
Zodra een HOSOWO-instantie niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden en nadere voorschriften, dan meldt deze HOSOWO-instantie dit onverwijld aan de voorzitter.
1.
De voorzitter kan overeenkomstig het bepaalde in Bijlage VII de erkenning van een HOSOWO-instantie schorsen voor maximaal drie maanden indien de HOSOWO-instantie niet voldoet aan één of meer van de betreffende erkenningsvoorwaarden en nadere voorschriften.
2.
In geval van een schorsing van de erkenning voert de HOSOWO-instantie de activiteit waarvoor het geschorst is niet uit onder de betreffende erkenning.
3.
De voorzitter kan overeenkomstig het bepaalde in Bijlage VII de erkenning van een HOSOWO-instantie geheel of gedeeltelijk intrekken indien de betreffende instantie gedurende de schorsingsperiode niet heeft aangetoond dat zij de reden van de schorsing heeft weggenomen dan wel indien de betreffende HOSOWO-instantie onvoldoende gehoor geeft aan hetgeen is bepaald in het tweede lid.
4.
In afwijking van het bepaalde in het eerste en derde lid kan de voorzitter de erkenning met onmiddellijke ingang schorsen of intrekken indien het belang van de dier- en volksgezondheid een schorsing of intrekking met onmiddellijke ingang vereist.
5.
De voorzitter kan de certificerende instantie mandaat verlenen om de erkenning van een HOSOWO-instantie te schorsen of in te trekken.
1.
De instantie die een aanvraag tot erkenning als HOSOWO-instantie heeft ingediend alsmede de reeds erkende HOSOWO-instantie, laat zich op eigen kosten controleren door de controle organisatie overeenkomstig het bepaalde in Bijlage VII .
2.
De resultaten van de controle als bedoeld in het eerste lid worden door de certificerende instantie beoordeeld overeenkomstig het bepaalde in Bijlage VII .
Artikel 6
Het productschap beheert een openbaar register waarin de erkenning van HOSOWO-instanties alsmede de schorsing en intrekking van de erkenning van HOSOWO-instanties zijn vermeld.
1.
Een erkende HOSOWO-instantie voert de monsterneming hygiënogram uit overeenkomstig de voorschriften opgenomen in Bijlagen I en II .
2.
Een erkende HOSOWO-instantie voert de analyse hygiënogram uit overeenkomstig de voorschriften opgenomen in Bijlagen I en III .
3.
Een erkende HOSOWO-instantie voert de monsterneming stalonderzoek uit overeenkomstig de voorschriften opgenomen in Bijlagen I en IV .
4.
Een erkende HOSOWO-instantie voert een wateronderzoek uit overeenkomstig hetgeen opgenomen in Bijlagen I en V .
5.
Een erkende HOSOWO-instantie voert de monsterneming mest uit overeenkomstig Bijlagen I en VI .
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen HOSOWO-instanties (PPE) 2011.
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en het treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Zoetermeer, 3 november 2011
voorzitter
secretaris