Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Erkenning en erkenningsprocedure
+ 3. Werkwijzen
+ 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen HOSOWO-instanties (PPE) 2007

Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 13 september 2007 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden en werkwijzen voor HOSOWO-instanties (Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen HOSOWO-instanties (PPE) 2007)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op de artikelen 2, artikel 3, artikel 6, artikel 7, en artikel 8, van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de terminologie, als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 (hierna: de Verordening), over. In aanvulling daarop wordt voor de toepassing van dit besluit verstaan onder: artikel 6, zesde lid artikel 7, tweede lid artikel 8, zevende lid 7 van de verordening Bijlage II 'Onderzoeksprogramma leghennenbedrijven' van Hygiënebesluit leghennenbedrijven (PPE) 2007 Bijlage l
Swabonderzoek: Het uitvoeren van een onderzoek op de aanwezigheid van Salmonella of Campylobacter bij een pluimveebedrijf als bedoeld in , en ;
Wateronderzoek: Het analyseren van drinkwater van een pluimveebedrijf;
Mestonderzoek: Het uitvoeren van een officieel onderzoek door een HOSOWO instantie op de aanwezigheid van Salmonella bij leghennenbedrijven als bedoeld in ;
Certificerende Instantie: Rechtspersoon die is geaccrediteerd volgens de norm NEN-EN-45011 en die door middel van een daartoe met het productschap gesloten overeenkomst in het kader van de uitvoering van het Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen HOSOWO-instanties is belast met de beoordeling van instanties die erkend zijn als HOSOWO-instantie of die zich voor erkenning als HOSOWO-instantie hebben aangemeld.
Controle Organisatie: Rechtspersoon die is geaccrediteerd volgens de norm NEN-EN-17020 en die door middel van een daartoe met het productschap gesloten overeenkomst in het kader van de uitvoering van het Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen HOSOWO-instanties is belast met de controles van instanties die erkend zijn als HOSOWO-instantie of die zich voor erkenning als HOSOWO-instantie hebben aangemeld.
Register: Een lijst met erkende HOSOWO-instanties welke wordt bijgehouden door het Productschap.
Erkenningsvoorwaarden: De naar een bepaalde HOSOWO-activiteit gespecificeerde voorwaarden als bedoeld in van het Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen HOSOWO-instanties en die door een in die betreffende activiteit functionerende HOSOWO-instantie in acht dienen te worden genomen.
Richtlijn 2003/99/EG: Richtlijn 2003/99/EG van het Europees parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad en intrekking van Richtlijn 92/117/EEG van de Raad.
1.
De voorzitter kan een HOSOWO-instantie erkennen voor de monstername en analyse van een Hygiënogram op een pluimveebedrijf indien deze naar zijn oordeel voldoet aan de in hoofdstuk 1 en 2 van Bijlage l opgenomen erkenningsvoorwaarden.
2.
De voorzitter kan een HOSOWO-instantie erkennen voor de monstername van een Swabonderzoek op een pluimveebedrijf indien deze naar zijn oordeel voldoet aan de in hoofdstuk 1 en 3 van Bijlage l opgenomen erkenningsvoorwaarden.
3.
De voorzitter kan een HOSOWO-instantie erkennen voor het analyseren van een Wateronderzoek op een pluimveebedrijf indien deze naar zijn oordeel voldoet aan de in hoofdstuk 1 en 4 van Bijlage l opgenomen erkenningsvoorwaarden.
4.
De voorzitter kan een HOSOWO-instantie erkennen voor de monstername van een Mestonderzoek op een legpluimveebedrijf indien deze naar zijn oordeel voldoet aan de in hoofdstuk 1 en 5 van Bijlage l opgenomen erkenningsvoorwaarden.
5.
Aan een erkenning als bedoeld in het eerste, tweede, derde en vierde lid, kunnen nadere voorschriften of voorwaarden worden verbonden. De erkenning kan door de voorzitter worden ingetrokken indien is vastgesteld dat niet langer aan de erkenningsvoorwaarden of de nadere voorschriften of voorwaarden wordt voldaan.
1.
Door of namens de voorzitter wordt voorafgaand aan de erkenning een controle uitgevoerd bij de instantie die erkend wil worden als HOSOWO-instantie.
2.
Door of namens de voorzitter wordt voorafgaand aan de erkenning een beoordeling van de controle bedoeld in lid 1 uitgevoerd.
3.
Nadat de instantie op basis van een controle als bedoeld in het eerste lid door de voorzitter als HOSOWO-instantie is erkend, wordt jaarlijks door of namens de voorzitter een vervolgcontrole uitgevoerd.
Artikel 3a
De procedure voor de erkenning, als bedoeld in artikel 2 en de procedure voor de controle, als bedoeld in artikel 3, worden overeenkomstig de 'Erkenningsprocedure HOSOWO-instanties', opgenomen in Bijlage IV uitgevoerd.
1.
De HOSOWO-instantie voert de monstername voor en analyse vam een Hygiënogram, op een pluimveebedrijf uit overeenkomstig de voorschriften opgenomen in Bijlage l en III .
2.
De HOSOWO-instantie voert de monstername voor een Swabonderzoek op een pluimveebedrijf uit overeenkomstig de voorschriften opgenomen in Bijlage l en IV .
3.
De HOSOWO-instantie voert een Wateronderzoek uit overeenkomstig hetgeen is bepaald in het Hygiënebesluit drinkwateronderzoek (PPE) 2007 en Bijlage l .
4.
De HOSOWO-instantie voert een Mestonderzoek uit overeenkomstig hetgeen is bepaald in het Hygiënebesluit leghennenbedrijven (PPE) 2007 en Bijlage l .
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen HOSOWO-instanties (PPE) 2007.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 13 september 2007
plv. voorzitter
secretaris