Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit electromedische apparaten voor diergeneeskundig gebruik

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 1 februari 1994, houdende regelen ter uitvoering van artikel 12a van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 oktober, Nr. J. 9312691, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Gelet op richtlijn Nr. 84/539/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 september 1984 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten inzake de electrische apparaten die worden gebruikt bij de uitoefening van de menselijke geneeskunde of de diergeneeskunde ( Pb EG L 300) en op artikel 12 a van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990;
Gezien het advies van het Landbouwschap en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD);
De Raad van State gehoord (advies van 15 december 1993, Nr. W11.93.0665);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 januari 1994, Nr. J. 9320699, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
richtlijn nr. 84/539/EEG: richtlijn nr. 84/539/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 september 1984 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de electrische apparaten die worden gebruikt bij de uitoefening van de menselijke geneeskunde of de diergeneeskunde ( Pb EG L 300);
apparaat: hulpmiddel bestemd om uitsluitend te worden gebruikt bij de uitoefening van de diergeneeskunde, bij het bezigen waarvan electrische energie wordt gebruikt en behorend tot een categorie van apparaten genoemd in bijlage II van richtlijn Nr. 84/539/EEG.
Artikel 2
Het is verboden een apparaat dat is voorzien van een merkteken overeenkomstig het model opgenomen in bijlage III van richtlijn Nr. 84/539/EEG of van een verklaring overeenkomstig het model opgenomen in bijlage IV van richtlijn Nr. 84/539/EEG in Nederland in te voeren, te gebruiken, voorhanden te hebben, in voorraad te hebben, te verkopen, te kopen of af te leveren, indien met betrekking tot dat apparaat niet wordt voldaan aan de technische voorschriften genoemd in bijlage I van richtlijn nr. 84/539/EEG.
Artikel 3
Het is verboden een apparaat in te voeren, te gebruiken, voorhanden te hebben, in voorraad te hebben, te verkopen, te kopen of af te leveren, dat is voorzien van een merkteken of vermelding waardoor verwarring kan ontstaan met het in artikel 2 bedoelde merkteken.
1.
Een wijziging van één of meer onderdelen van de richtlijn, genoemd in artikel 1, treedt voor de toepassing van dit artikel in werking met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uiterlijk uitvoering moet zijn gegeven.
2.
Onze Minister doet mededeling in de Staatscourant van een wijziging als bedoeld in het eerste lid.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 6
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit electromedische apparaten voor diergeneeskundig gebruik.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 1 februari 1994
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de vierentwintigste februari 1994
De Minister van Justitie,