Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit eindcontrolenorm (PPE) 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 5 februari 2012. U leest nu de tekst die gold op 4 februari 2012.
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 november 2007, houdende regels met betrekking tot het percentage met Salmonella besmet pluimveevlees dat door de ondernemer per kwartaal mag worden afgezet (Besluit eindcontrolenorm (PPE) 2007)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 4, tweede en zesde lid van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de terminologie, als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007 (hierna: de Verordening), over, en verstaat daarnaast onder eindproduct: vel van de borstkap of filet van geslachte kuikens en onder monitoringsgegevens: de resultaten van het onderzoek op de aanwezigheid van Salmonella na monstername en analyse van de genomen monsters en onder ondernemer: de ondernemer die een slachterij uitoefent.
Artikel 2
Indien met het in artikel 4, tweede lid, van de Verordening bedoelde onderzoek Salmonella in het pluimveevlees wordt aangetoond, mag de ondernemer per kwartaal per onderneming niet meer dan tien procent met Salmonella besmet pluimveevlees afzetten naar de volgende schakel.
1.
Het percentage pluimveevlees dat met Salmonella is besmet wordt bepaald op grond van de monitoringsgegevens die zijn verkregen op de wijze zoals beschreven in het Besluit eindproductenonderzoek (PPE) 2007 .
2.
Een partij pluimveevlees wordt met Salmonella besmet verklaard indien de uitslag van de monitoring overeenkomstig het Besluit eindproductenonderzoek (PPE) 2007 positief is.
3.
Het percentage met Salmonella besmet eindproduct wordt maandelijks berekend door het aantal besmette partijen te delen door het totale aantal partijen.
4.
Het percentage met Salmonella besmet eindproduct per kwartaal wordt maandelijks berekend op basis van het gemiddelde besmettingspercentage van de voorafgaande drie maanden.
Artikel 4
Ieder kwartaal verstrekt de voorzitter aan de ondernemer een schriftelijke verklaring waarin het Salmonellabesmettingspercentage, bepaald volgens de methodiek zoals vermeld in artikel 3, is opgenomen.
1.
Wanneer de ondernemer per kwartaal per onderneming meer dan tien procent met Salmonella besmet pluimveevlees afzet naar de volgende schakel, stelt de ondernemer een verbeterplan op teneinde het percentage met Salmonella besmet pluimveevlees dat per kwartaal naar de volgende schakel wordt afgezet onder de tien te brengen.
2.
De voorzitter selecteert door middel van een schriftelijk bericht de ondernemer die een verbeterplan als bedoeld in het eerste lid opstelt.
3.
De ondernemer legt het verbeterplan ter goedkeuring voor aan de voorzitter en stelt dit ter beschikking van een onafhankelijk expertiseteam en van een door de voorzitter erkende controle-instantie.
4.
De kosten die het in het derde lid bedoelde expertiseteam maakt zijn voor rekening van de ondernemer.
5.
De in het tweede lid bedoelde selectie geschiedt op grond van de volgende criteria;
a. Het verloop van de Salmonellabesmettingspercentages, zoals bepaald volgens de methodiek beschreven in artikel 3, in de kwartalen voorafgaande aan het betreffende kwartaal en het verloop van de Salmonella besmettingspercentages die bekend zijn van de maanden na het betreffende kwartaal.
b. In hoeverre in het betreffende kwartaal sprake is van een incidentele piek in het Salmonellabesmettingspercentage.
c. De mate waarin de voorzitter van de ondernemer resultaten en informatie heeft gekregen, waaruit blijkt dat een inmiddels gewijzigde aanpak van de bestrijding van Salmonella in pluimveevlees tot lagere Salmonellabesmettingspercentages leidt.
6.
Nadat het verbeterplan door de voorzitter is goedgekeurd wordt het gedurende zes maanden door de ondernemer uitgevoerd, onder toezicht van een door de voorzitter erkende controleinstantie.
7.
Indien met het verbeterplan geen daling in het Salmonellabesmettingspercentage is bereikt tot onder de tien, stelt de ondernemer een gewijzigd verbeterplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan de voorzitter.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit eindcontrolenorm (PPE) 2007.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 1 november 2007
voorzitter
secretaris