Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit eindcontrolenorm 2001

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 10 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 9 februari 2008.
Besluit eindcontrolenorm 2001
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
Gelet op artikel 7, derde lid van de Verordening Hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999,
op 14 juni 2001 vastgesteld het navolgende;
Besluit:
Artikel 1
Vanaf 31 december 2001 mag een slachterij per onderneming niet meer dan 10% met Salmonella besmet pluimveevlees afzetten naar de volgende schakel. Deze norm wordt vastgesteld op de in artikel 2 vermelde wijze. Meerdere slachterijen kunnen deel uit maken van één en dezelfde onderneming.
1.
Het in artikel 1 vermelde percentage pluimveevlees dat met Salmonella is besmet wordt bepaald op grond van de monitoringsgegevens die zijn gemeten op de wijze zoals beschreven in het Besluit eindproductencontrole 1999 .
2.
Een partij wordt besmet verklaard indien de uitslag van de monitoring zoals vermeld in het werkvoorschrift behorende bij het Besluit eindproductencontrole 1999 voor wat betreft het onderzoek op aanwezigheid van Salmonella een positieve uitslag geeft.
3.
Het percentage besmet eindproduct wordt berekend door het aantal besmette partijen te delen door het aantal partijen (5 besmette partijen van 10 partijen = 50%).
4.
Het percentage wordt maandelijks berekend aan de hand van de in artikel 3. beschreven termijn.
1.
De termijn bedoeld in artikel 2, vierde lid, wordt als volgt bepaald: vanaf 1 september 2001 wordt maandelijks het gemiddelde besmettingspercentage berekend van de voorafgaande drie maanden.
2.
leder kwartaal verstrekt de Voorzitter van het Productschap aan iedere onderneming en/of bedrijfslocatie een verklaring waarin het Salmonella becmettingspercentage, bepaald volgens de methodiek zoals vermeld in artikel 2, is opgenomen.
Artikel 4
Indien niet aan de norm zoals beschreven en berekend in dit besluit is voldaan dienen vanaf 1 januari 2002 de volgende aanvullende maatregel te worden genomen:
De ondernemingen waarbij gedurende een kwartaal het gemiddelde percentage Salmonellabesmetting boven 10% is, moeten een (integratie- )verbeterplan opstellen, waarin is aangegeven hoe het gemiddelde percentage Salmonellabesmetting onder de 10% wordt gebracht.
Het Productschap selecteert de ondernemingen die het verbeterplan daadwerkelijk dienen voor te leggen aan een onafhankelijk expertiseteam en aan de Voorzitter van het Productschap. Dit verbeterplan zal ook aan de controlerende instantie ter beschikking moeten worden gesteld. Nadat het plan in afstemming met het expertiseteam door de Voorzitter van het Productschap is vastgesteld is het bedrijf verplicht zich te houden aan het opgestelde plan.
De selectie door het Productschap geschiedt op basis van de volgende objectief meetbare criteria:
- het verloop van de Salmonella besmettingspercentages, zoals bepaald volgens de methodiek beschreven in artikel 2, in de kwartalen voorafgaande aan het betreffende kwartaal en het verloop van de Salmonella besmettingspercentages die bekend zijn van de maanden na het betreffende kwartaal.
- in hoeverre in het betreffende kwartaal sprake is van een incidentele piek in het Salmonella besmettingspercentage.
- in hoeverre het Productschap al resultaten en informatie van de betreffende onderneming heeft gekregen, waaruit blijkt dat een inmiddels gewijzigde aanpak voor wat betreft de bestrijding van Salmonella in pluimveevlees tot lagere Salmonella besmettingspercentages leidt.
- -Alle ondernemingen ontvangen binnen 2 maanden na afloop van het betreffende kwartaal van het Productschap schriftelijk bericht inzake het voor dit kwartaal berekende Salmonella besmettingspercentage. Ter verificatie moet door de onderneming binnen 2 weken na ontvangst hiervan een schriftelijke reactie naar het Productschap zijn verstuurd voor accoord of ter nadere berekening.
- Het Productschap bericht de slachterij schriftelijk indien zij in aanmerking komt voor het opstellen van een (integratie-)verbeterplan. Binnen 3 maanden nadat deze berichtgeving door de onderneming is ontvangen dient de onderneming een door de Voorzitter van het PPE goedgekeurd (integratie-)verbeterplan te hebben opgesteld.
- De implementatie van dit plan wordt na de goedkeuring door de Voorzitter van het PPE gedurende 6 maanden nageleefd en door de controlerende instantie gecontroleerd.
- Als na afloop van de implementatie in de loop van de 6 maanden van implementatie nog geen voldoende resultaten worden geboekt, dat wil zeggen dat geen daling in het Salmonella besmettingspercentage is bereikt tot nagenoeg de norm van 10%, dan dient een gewijzigd (integratie-) verbeterplan te worden vastgesteld dat vervolgens door het bedrijf dient te worden nageleefd.
- De kosten van het in te schakelen expertiseteam zijn voor rekening van het desbetreffende bedrijf.
Artikel 5
De percentages zoals omschreven in voorgaande artikelen dienen tegelijkertijd met de overige monitoringsgegevens zoals weergegeven in artikel 5 van de Verordening Hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie aan het Productschap Pluimvee en Eieren te worden toegezonden.
Artikel 6
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit eindcontrolenorm 2001.
Artikel 7
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn publicatie.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris
Er is een fout opgetreden

Foutcode:    1030
Foutmelding: Fout bij het ophalen van informatie uit onze database

Stacktrace:
  In regel 287 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Db.class.php

  in de functie Db->sql_query()
  Aangeroepen in regel 212 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->retrieveRegelingen()
  Aangeroepen in regel 137 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->loadRegelingOverzicht()
  Aangeroepen in regel 47 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->show()
  Aangeroepen in regel 68 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 451 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php
\
##########################################Er is een fout opgetreden

Foutcode:    2
Foutmelding: Could not instantiate mail function.

Stacktrace:
  In regel 595 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php

  in de functie PHPMailer->MailSend()
  Aangeroepen in regel 519 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php
  in de functie PHPMailer->Send()
  Aangeroepen in regel 157 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Emailer.class.php
  in de functie Emailer->send()
  Aangeroepen in regel 282 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Core.class.php
  in de functie Core->emailMessageDie()
  Aangeroepen in regel 116 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->load()
  Aangeroepen in regel 14 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->__construct()
  Aangeroepen in regel 46 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 465 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php