Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Tijdstip van herbeoordeling
Artikel 2. Uitzondering op herbeoordeling
Artikel 3. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 15 september 2004 tot vaststelling van het tijdstip van herbeoordeling, bedoeld in de artikelen 34, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 35, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 28, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en tot het uitzonderen van bepaalde groepen van personen van die herbeoordeling (Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 augustus 2004, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/A&L/04/54594;
Gelet op de artikelen 34, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 35, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 28, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, en XIII, achtste lid, en XXIV, zevende lid, van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen;
De Raad van State gehoord (advies van 25 augustus 2004, No. W12.04.0405/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 september 2004, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/A&L/04/62642;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Het tijdstip, bedoeld in de artikelen 34, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 35, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 3:28, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten , waarop door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wordt bezien of er in verband met wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid gronden zijn voor herziening of intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt als volgt vastgesteld:
a. ten aanzien van personen geboren op of na 1 juli 1956: een tijdstip gelegen in de periode van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2006;
b. ten aanzien van personen geboren tussen 1 juli 1954 en 1 juli 1956: een tijdstip gelegen in de periode van 1 oktober 2006 tot en met 30 juni 2007.
2.
Bij ministeriële regeling kan zonodig worden afgeweken van de in het eerste lid, onderdeel a of b, genoemde data.
1.
Artikel 3:28, vijfde lid, eerste zin, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en artikel 34, vierde lid, eerste zin, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet van toepassing op personen die op 31 december 1986 dan wel 31 juli 1993 recht hadden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet .
2.
De artikelen 34, vierde lid, eerste zin, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 35, vijfde lid, eerste zin van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:28, vijfde lid, eerste zin, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jongehandicapten zijn niet van toepassing op:
a. personen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, ten aanzien van wie in de periode genoemd in dat onderdeel op een andere grond reeds een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling als bedoeld in het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten heeft plaatsgevonden;
b. personen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, ten aanzien van wie in de periode genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel a of b, op een andere grond reeds een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling als bedoeld in het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten heeft plaatsgevonden.
3.
Het tweede lid is niet van toepassing indien de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling nog heeft plaats gevonden op grond van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten zoals dat luidde voor 1 oktober 2004.
1.
Artikel 24 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet , zoals dat luidde op 31 december 1997, is niet van toepassing op de personen, bedoeld in artikel XIII, eerste lid, en artikel XXIV, eerste lid, van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen.
3.
Onverminderd artikel 2 is ten aanzien van personen als bedoeld in artikel XXIV, eerste lid, van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen en artikel 3:28 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten van toepassing.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten in werking treedt.
Artikel 5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 15 september 2004
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Uitgegeven de achtentwintigste september 2004
De Minister van Justitie ,