Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Ministerie van Justitie
+ Hoofdstuk 2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 3. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ Hoofdstuk 4. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 5. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 6. Ministerie van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 7. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ Hoofdstuk 8. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 9. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 10. Slot- en overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit dualisering gemeentelijke en provinciale medebewindsbevoegdheden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 8 maart 2008. U leest nu de tekst die gold op 7 maart 2008.
Besluit van 24 oktober 2005 tot wijziging van enige besluiten in verband met de dualisering van het gemeentebestuur en het provinciebestuur (Besluit dualisering gemeentelijke en provinciale medebewindsbevoegdheden)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 15 maart 2005, kenmerk 2005-0000030716, gedaan mede namens Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op artikel 89 van de Grondwet en gelet op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de Archiefwet 1995, de Destructiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Financiële-Verhoudingswet, de Gaswet, de Kaderwet volksgezondheidssubsidies, de Kernenergiewet, de Les- en cursusgeldwet, de Locaalspoor- en Tramwegwet, de Luchtvaartwet, de Mediawet, de Monumentenwet 1988, de Ontgrondingenwet, de Spoorwegwet, de Vleeskeuringswet, de Wegenverkeerswet, de Welzijnswet 1994, de Wet agrarisch grondverkeer, de Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen, de Wet collectieve preventie volksgezondheid, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet geluidhinder, de Wet houdende bepalingen tot voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren, de Wet infrastructuurfonds, de Wet milieubeheer, de Wet nationale ombudsman, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Wet op de expertisecentra, de Wet op de jeugdhulpverlening, de Wet op de (re)ïntegratie arbeidsgehandicapten, de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het specifiek cultuurbeleid, de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden budget en de vorming van regionale expertisecentra, de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet rampen en zware ongevallen, de Wet specifiek cultuurbeleid, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet voorzieningen gehandicapten en de Ziektewet;
De Raad van State gehoord (advies van 11 juli 2005, nr. W04.05.0092/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 13 oktober 2005, nr. 2005-0000218845, uitgebracht mede namens Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit beheer van gelden en goederen van zeelieden, die, ter koopvaardij uitvarende, op de reis komen te overlijden of vermist raken.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit financiële verhouding 2001.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit rampbestrijdingsplannen luchtvaartterreinen.]
Artikel V
[Wijzigt het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten.]
Artikel VI
[Wijzigt het Archiefbesluit 1995.]
Artikel VII
[Wijzigt het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen.]
Artikel VIII
[Wijzigt het Besluit bekostiging WEC.]
Artikel IX
[ Wijzigt het Besluit aanvang bekostiging W.V.O.]
Artikel X
[Wijzigt het Besluit landelijk beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2002–2006.]
Artikel XI
[Wijzigt het Besluit oude eigendoms- en huurscholen WPO.]
Artikel XII
[Wijzigt het Besluit rijkssubsidiëring historische buitenplaatsen.]
Artikel XIII
[Wijzigt het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997.]
Artikel XIV
[Wijzigt het Besluit RVC's en regionaal zorgbudget.]
Artikel XV
[Wijzigt het Besluit studiefinanciering 2000.]
Artikel XVI [Vervalt per 08-03-2008]
[Wijzigt het Besluit trekkende bevolking WPO.]
Artikel XVII
[Wijzigt het Inrichtingsbesluit W.V.O.]
Artikel XVIII
[Wijzigt het Mediabesluit.]
Artikel XIX
[Wizjigt het Uitvoeringsbesluit WEB.]
Artikel XX
[Wijzigt het Besluit geluidhinder spoorwegen.]
Artikel XXI
[ Wijzigt het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen.]
Artikel XXII
[Wijzigt het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen.]
Artikel XXIII
[Wijzigt het Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing.]
Artikel XXIV
[Wijzigt het Saneringsbesluit geluidhinder wegverkeer 1998.]
Artikel XXV
[Wijzigt het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer.]
Artikel XXVI
[Wijzigt het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).]
Artikel XXVII
[Wijzigt het Besluit Infrastructuurfonds.]
Artikel XXVIII
[Wijzigt het Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen.]
Artikel XXIX
[Wijzigt het Reglement op de Raccordementen 1966.]
Artikel XXX [Vervalt per 08-03-2008]
[Wijzigt het Rijksreglement ontgrondingen.]
Artikel XXXI
[Wijzigt het Tramwegreglement.]
Artikel XXXII
[Wijzigt het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement.]
Artikel XXXIII
[Wijzigt het Besluit aanleg energie-infrastructuur.]
Artikel XXXIV
[Wijzigt het Besluit omschrijving en aanduiding van het gebied als bedoeld in artikel 3 Wet agrarisch grondverkeer.]
Artikel XXXV
[Wijzigt het Arbeidsgehandicaptebesluit.]
Artikel XXXVI
[Wijzigt het Besluit stralingsbescherming.]
Artikel XXXVII [Vervalt per 08-03-2008]
[Wijzigt het Besluit advies- en meldpunten kindermishandeling.]
Artikel XXXVIII
[Wijzigt het Besluit collectieve preventie volksgezondheid.]
Artikel XXXIX [Vervalt per 08-03-2008]
[Wijzigt het Besluit gegevensverstrekking jeugdhulpverlening.]
Artikel XL
[Wijzigt het Besluit jeugdgezondheidszorg.]
Artikel XLI [Vervalt per 08-03-2008]
[Wijzigt het Besluit kwaliteitsregels jeugdhulpverlening.]
Artikel XLII
[Wijzigt het Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen.]
Artikel XLIII
[Wijzigt het Besluit specifieke uitkeringen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid.]
Artikel XLIV
[Wijzigt het Besluit volksgezondheidssubsidies.]
Artikel XLV
[Wijzigt het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid.]
Artikel XLVI [Vervalt per 08-03-2008]
[Wijzigt het Destructiebesluit 1996.]
Artikel XLVII [Vervalt per 08-03-2008]
[Wijzigt het Tijdelijk besluit kwaliteitsregels kinderopvang.]
Artikel XLVIII [Vervalt per 08-03-2008]
[Wijzigt het Vleeskeuringsbesluit.]
Artikel XLIX
[Wijzigt het Zorgindicatiebesluit.]
Artikel L
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel LI
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit dualisering gemeentelijke en provinciale medebewindsbevoegdheden.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 24 oktober 2005
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties ,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Uitgegeven de tweeëntwintigste november 2005
De Minister van Justitie ,