{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit donorregister

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 26 januari 1998, houdende regels met betrekking tot het donorformulier en het donorregister (Besluit donorregister)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 1997, DWJZ-U-971811, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;
Gelet op artikel 10, vijfde lid, van de Wet op de orgaandonatie;
De Raad van State gehoord (advies van 15 januari 1998, no. W13.97.0804);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 januari 1998, DWJZ-U-9898, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. donorformulier: het donorformulier, bedoeld in artikel 10 van de Wet op de orgaandonatie;
c. donorregister: het donorregister, bedoeld in artikel 10 van de Wet op de orgaandonatie.
Artikel 2
Het donorformulier bevat de in de bijlage opgenomen tekst. Onze Minister kan aan deze tekst instructies toevoegen met betrekking tot het invullen, dateren, ondertekenen en versturen, die voor de papieren versie en de elektronische versie van het formulier verschillend kunnen zijn.
1.
Ieder jaar stuurt Onze Minister na een na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken te bepalen tijdstip een donorformulier aan elke ingezetene als bedoeld in de Wet basisregistratie personen , die in het daaraan voorafgaande jaar de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt en van wie op het bepaalde tijdstip nog geen verklaring omtrent het verwijderen van organen in het donorregister is opgenomen.
2.
Onze Minister stuurt jaarlijks na een na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te bepalen tijdstip een donorformulier aan elke ingezetene, bedoeld in de Wet basisregistratie personen , die:
a. op 31 december van het jaar voorafgaand aan de aanschrijving minimaal drie jaar maar nog geen vier jaar nieuw als ingezetene is ingeschreven dan wel opnieuw als ingezetene is geregistreerd in de basisregistratie personen;
b. op 31 december van het jaar van inschrijving dan wel registratie als ingezetene in de basisregistratie personen ten minste de leeftijd van negentien jaar had bereikt; en
c. van wie op het bepaalde tijdstip nog geen verklaring omtrent het verwijderen van organen in het donorregister is opgenomen.
1.
Indien een donorformulier niet of kennelijk onjuist is gedagtekend, wordt de door middel van dat formulier afgelegde wilsverklaring geacht te zijn afgelegd op de datum van ontvangst bij het donorregister.
2.
Bij registratie van de wilsverklaring of een gehele of gedeeltelijke herroeping daarvan, ontvangt de betrokken persoon binnen zes weken na ontvangst van het ingevulde donorformulier een bevestiging van de registratie met het verzoek de gegevens te verifiëren.
3.
De wilsverklaring kan niet eerder worden geraadpleegd dan vier weken nadat de bevestiging van de registratie aan de betrokken persoon is gestuurd en deze binnen die termijn niet op de bevestiging heeft gereageerd.
1.
De betrokken persoon kan zijn in het donorregister opgenomen wilsverklaring geheel of gedeeltelijk herroepen door opnieuw een donorformulier in te vullen en door het donorregister te laten registreren.
2.
Wijziging van de gegevens over een bepaalde persoon, aan wie ingevolge artikel 9, tweede lid, van de Wet op de orgaandonatie de beslissing over het verwijderen van organen is overgelaten, kan ook plaatsvinden door registratie van een daartoe strekkende verklaring die tenminste eigenhandig is gedagtekend en ondertekend.
Artikel 6
Het donorregister is slechts toegankelijk voor door Onze Minister aan te wijzen personen en instellingen die voldoen aan door Onze Minister te stellen voorschriften ter zake van de wijze van raadpleging. Indien een instelling wordt aangewezen, door welker tussenkomst de raadpleging plaatsvindt, kan Onze Minister aan de aanwijzing bovendien voorschriften verbinden met betrekking tot de organisatie van en het toezicht op die instelling.
Artikel 7
In afwijking van artikel 4, tweede lid, ontvangt de betrokken persoon die een donorformulier als bedoeld in artikel 3, derde lid, heeft ingevuld een bevestiging van de registratie binnen een termijn van twaalf weken.
Artikel 8
[Vervallen.]
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit donorregister.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 26 januari 1998
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de negenentwintigste januari 1998
De Minister van Justitie,