Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Verdeelsystematiek
+ § 3. Betaalbaarstelling, besteding en verantwoording
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.
Besluit van 16 februari 2001 tot regeling van de doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2002 (Interim-besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 november 2000, nr. EB2000/97915, gedaan mede namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Brandweerwet 1985, artikel 19, tweede lid, van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen;
De Raad van State gehoord (advies van 18 januari 2001, nr. W04.00.0570/I);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 31 januari 2001, nr. EB2001/53045, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
b. de regionale brandweer: het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Brandweerwet 1985;
c. het GHOR-bestuur: het bestuur van het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
d. basisbedrag brandweer: het basisbedrag, bedoeld in artikel 2;
e. variabel bedrag brandweer: het bedrag, berekend volgens de formule, neergelegd in tabel A van de bij dit besluit behorende bijlage ;
f. basisbedrag GHOR: het basisbedrag, bedoeld in artikel 2;
g. variabel bedrag GHOR: het bedrag, berekend volgens de formule, neergelegd in tabel B van de bij dit besluit behorende bijlage ;
h. variabel bedrag 1: het bedrag vastgesteld volgens de formule, neergelegd in tabel A van de bij dit besluit behorende bijlage 1;
i. variabel bedrag 2: het bedrag vastgesteld volgens de formule, neergelegd in tabel B van de bij dit besluit behorende bijlage 1;
j. aantal inwoners: het aantal inwoners van de in de desbetreffende regio's of gebieden liggende gemeenten volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
h. bijdrage: het bedrag dat de regionale brandweer en het GHOR-bestuur, ingevolge paragraaf 2, ontvangen.
Artikel 2
Onze Minister stelt, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), jaarlijks uiterlijk op 1?oktober voor het eerstvolgende jaar de bedragen vast, die als basisbedrag brandweer, basisbedrag GHOR en als variabel bedrag brandweer en variabel bedrag GHOR worden verdeeld over de regionale brandweren en de GHOR-besturen.
1.
Onze Minister stelt de jaarlijkse bijdrage aan een regionale brandweer als volgt vast:
basisbedrag brandweer + variabel bedrag brandweer.
2.
Onze Minister stelt de jaarlijkse bijdrage aan een GHOR-bestuur als volgt vast:
basisbedrag GHOR + variabel bedrag GHOR.
Artikel 6
In verband met extra voorzieningen voor de Waddeneilanden ontvangt de Hulpverleningsdienst Frýslan jaarlijks een bedrag van € 148.839,91 en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een bedrag van € 27.680,59.
Artikel 8
Onze Minister kan aan een regionale brandweer of een GHOR-bestuur een incidentele bijdrage verstrekken.
Artikel 10
De betaling van de ingevolge paragraaf 2 berekende bijdrage vindt plaats in vier gelijke termijnen op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.
Artikel 11
Het bestuur van de regionale brandweer en het GHOR-bestuur besteden de bijdrage aan de uitvoering van taken die hen op grond van de Brandweerwet 1985 en de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen zijn toegekend.
Artikel 12
Het bestuur van de regionale brandweer en het GHOR-bestuur zenden de verantwoordingsinformatie over de besteding van de bijdrage aan Onze Minister op de wijze en binnen de termijn, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van het Besluit financiële verhouding 2001.
1.
Indien de in artikel 12 bedoelde verantwoordingsinformatie niet tijdig is ingediend of niet in overeenstemming is met de regeling, bedoeld in artikel 58a van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten of met het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten , kan Onze Minister de betaling van de bijdrage voor een volgend jaar opschorten.
2.
Indien de accountant een afkeurende verklaring of een verklaring met beperking of oordeelsonthouding heeft gegeven, kan Onze Minister de bijdrage voor een volgend jaar verminderen.
Artikel 15
Het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen wordt ingetrokken.
Artikel 16
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en, werkt terug tot en met 1 januari 2001.
Artikel 17
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 16 februari 2001
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de achtste maart 2001
De Minister van Justitie,