Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit directeuren tot verlening ondervolmacht niet-personele aangelegenheden Kadaster

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 20 december 2014.
Besluit directeuren tot verlening ondervolmacht niet-personele aangelegenheden Kadaster
De directeur Strategie en Beleid, de directeur Rechtszekerheid, de directeur GEO, de directeur Services, de directeur Financiën, Planning en Control en de secretaris Raad van Bestuur, zijnde allen functionarissen van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,
Gelet op artikel 7, eerste en tweede lid, van het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging niet-personele aangelegenheden Kadaster 2008 en de artikelen 10:9, tweede lid, 10:3 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluiten:
1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de Dienst: de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Organisatiewet Kadaster;
b. het bestuur: het bestuur van de Dienst;
c. directeur:
1°. directeur Strategie en Beleid;
2°. directeur Rechtszekerheid;
3°. directeur GEO;
4°. directeur Services;
5°. directeur Financiën, Planning en Control;
6°. secretaris Raad van Bestuur;
d. het besluit: het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging niet-personele aangelegenheden Kadaster 2008 ;
2.
De in de artikelen 2 en 3 omschreven ondervolmachten worden verleend met inachtneming van de artikelen 4 en 5.
1.
De directeur Rechtszekerheid verleent ten aanzien van de bevoegdheden die aan hem zijn verleend op grond van artikel 2, eerste lid, van het besluit, ondervolmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met (mogelijke) financiële gevolgen aan de hierna in de onderdelen a tot en met e genoemde functionarissen van zijn directie, onverminderd de in die onderdelen vermelde voor hen daarbij geldende restricties:
a. het hoofd van de afdeling materiebeleid RZ, tevens hoofdbewaarder, het hoofd van de afdeling productie RZ en het hoofd afdeling ruimte & advies: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 100.000, inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;
b. de projectleider actualiseren en ontsluiten erfdienstbaarheden: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 50.000, inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;
c. de teammanager projecten & advies, de senior projectleiders gebiedsinrichting en de directiesecretaris: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 25.000, inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;
d. de coördinator planbureau RZ, de manager sector product- en procesinnovatie (PPI/RZ), de manager sector product- en procesbeheer (PPB/RZ), de coördinerend bewaarder, de teamleider ‘bezwaren, klachten en kwaliteitsmetingen’ (BKK), de senior teamleiders productieteam JR, de teamleiders productieteam JR en de districtsmanagers gebiedsinrichting: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 15.000, inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;
e. de coördinatoren uitvoering gebiedsinrichting: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 10.000, inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen.
2.
De directeur GEO verleent ten aanzien van de bevoegdheden die aan hem zijn verleend op grond van artikel 2, eerste lid, van het besluit, ondervolmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met (mogelijke) financiële gevolgen aan de hierna in de onderdelen a tot en met d genoemde functionarissen van zijn directie, onverminderd de in die onderdelen vermelde voor hen daarbij geldende restricties:
a. het hoofd van de afdeling materiebeleid GEO, het hoofd van de afdeling productie landmeetkunde en het hoofd van de afdeling GEO informatie: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 100.000, inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;
b. de projectleider digitaliseren geodetische archieven en de projectleider solometen: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 50.000, inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;
c. de directiesecretaris: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 25.000, inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;
d. de coördinator planbureau GEO, de managers van de sectoren van de afdeling GEO-informatie en van de afdeling Materiebeleid GEO, de senior teamleiders productieteam LM, de teamleiders productieteam LM en de teamleider GBKN: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 15.000, inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen.
3.
De directeur Services verleent ten aanzien van de bevoegdheden die aan hem zijn verleend op grond van artikel 2, eerste lid, van het besluit, ondervolmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met (mogelijke) financiële gevolgen aan de hierna in de onderdelen a tot en met e genoemde functionarissen van zijn directie, onverminderd de in die onderdelen vermelde voor hen daarbij geldende restricties:
a. het hoofd van de afdeling Interne Services en het hoofd van de afdeling ICT-Services: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 250.000, inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;
b. het hoofd van de afdeling Klanten Services en het hoofd van de afdeling Projectmanagement: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 100.000, inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;
c. de managers van de sectoren van de vier hierboven onder a en b genoemde afdelingen: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 50.000, inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;
d. de directiesecretaris: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 25.000, inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen.
e. de coördinatoren en de teamleiders bij de sectoren van de vier hierboven onder a en b genoemde afdelingen: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 5.000, inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen.
1.
De directeur Strategie en Beleid verleent ten aanzien van de bevoegdheden die aan hem zijn verleend op grond van artikel 2, eerste lid, van het besluit, ondervolmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met (mogelijke) financiële gevolgen aan de hierna in de onderdelen a en b genoemde functionarissen van de tot zijn directie behorende eenheid Kadaster International, onverminderd de in die onderdelen vermelde voor hen daarbij geldende restricties:
a. het hoofd Kadaster International: de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 100.000, inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;
b. elk van de regiomanagers Kadaster International: de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 15.000, inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen.
2.
De directeur Strategie en Beleid verleent, uitsluitend voor de gevallen waarin hij afwezig is en het gaat om aangelegenheden van zijn directie die niet behoren tot het werkterrein van de eenheid Kadaster International, ten aanzien van de bevoegdheden die op grond van artikel 2, eerste lid, van het besluit aan hem zijn verleend, aan de senior adviseur strategie en beleid dr. ir. M.A. Salzmann ondervolmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met (mogelijke) financiële gevolgen, waarbij hij bevoegd is tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 50.000, inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen.
3.
De directeur Financiën, Planning en Control verleent, uitsluitend voor de gevallen waarin hij afwezig is, ten aanzien van de bevoegdheden die op grond van artikel 2, eerste lid, van het besluit aan hem zijn verleend, aan de senior adviseur FPC ondervolmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met (mogelijke) financiële gevolgen, waarbij hij bevoegd is tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 50.000, inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen.
4.
De secretaris Raad van Bestuur verleent, uitsluitend voor de gevallen waarin hij afwezig is, ten aanzien van de bevoegdheden die op grond van artikel 2, eerste lid, van het besluit aan hem zijn verleend, aan de adviseur public affairs drs. M.P.J. Deelen ondervolmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met (mogelijke) financiële gevolgen, waarbij hij bevoegd is tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 50.000, inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen.
1.
Aan het bestuur blijft voorbehouden de bevoegdheden, bedoeld in artikel 3 van het besluit.
2.
Een functionaris aan wie ondervolmacht is verleend, is niet bevoegd een privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten met betrekking tot hemzelf.
3.
Een functionaris aan wie ondervolmacht is verleend, is niet bevoegd een privaatrechtelijke rechtshandeling met een mogelijke precedentwerking te verrichten. Een functionaris als bedoeld in de eerste zin legt een beslissing tot het verrichten van een rechtshandeling als bedoeld in die zin steeds aan het bestuur ter beslissing voor.
1.
Een functionaris aan wie ondervolmacht is verleend op grond van artikel 2 dan wel artikel 3, eerste lid, oefent zijn ondervolmacht uit binnen de grenzen van de voor zijn eenheid vastgestelde taken en zijn functieomschrijving, alsmede met inachtneming van het ter zake geldende recht, de door het bestuur vastgestelde kaders zoals beleids- en uitvoeringsregels, en de bepalingen vermeld in dit besluit.
2.
Het nemen van beslissingen of het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met (mogelijke) financiële gevolgen geschiedt overigens met inachtneming van de aan hem toegekende budgetten op basis van het geldende jaarplan.
3.
Een functionaris aan wie ondervolmacht is verleend, is gehouden de algemene en bijzondere aanwijzingen als bedoeld in de artikelen 6, eerste lid, en 7, derde lid, van het besluit op te volgen.
4.
Bij de uitoefening van de in artikel 3, tweede, derde en vierde lid, bedoelde ondervolmachten is de betrokken adviseur gehouden tot hetgeen waartoe de directeur Strategie en Beleid onderscheidenlijk de directeur Financiën, Planning en Control onderscheidenlijk de secretaris Raad van Bestuur gehouden is op grond van het eerste en tweede lid.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit directeuren tot verlening ondervolmacht niet-personele aangelegenheden Kadaster.
Dit besluit zal met de toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant.
Apeldoorn, 3 februari 2009
De directeur Strategie en Beleid,
De directeur Rechtszekerheid,
De directeur GEO,
De directeur Services,
De directeur Financiën, Planning en Control,
De secretaris Raad van Bestuur,