{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit directeuren tot verlening ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging personele aangelegenheden Kadaster

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 20 december 2014.
Besluit directeuren tot verlening ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging personele aangelegenheden Kadaster
De directeur Strategie en Beleid, de directeur Rechtszekerheid, de directeur GEO, de directeur Services, de directeur Financiën, Planning en Control en de secretaris Raad van Bestuur, zijnde allen functionarissen van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,
Gelet op artikel 6, eerste en tweede lid, van het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging personele aangelegenheden Kadaster 2008 en de artikelen 10:9, tweede lid, 10:3 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluiten:
1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de Dienst: de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Organisatiewet Kadaster;
b. het bestuur: het bestuur van de Dienst;
c. directeur:
1°. directeur Strategie en Beleid;
2°. directeur Rechtszekerheid;
3°. directeur GEO;
4°. directeur Services;
5°. directeur Financiën, Planning en Control;
6°. secretaris Raad van Bestuur;
d. het besluit: het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging personele aangelegenheden Kadaster 2008 ;
e. Akarn: Algemeen Kadaster Ambtenarenreglement Nieuw (Akarn).
2.
De in de artikelen 2 en 3 omschreven ondermandaten, ondervolmachten en ondermachtigingen worden verleend met inachtneming van de artikelen 4 en 5.
1.
De directeur Rechtszekerheid verleent aan elk lid van zijn managementteam dat hoofd van een afdeling is, uitsluitend voor zover het gaat om personeelsleden van zijn eigen afdeling, een algemeen ondermandaat, algemene ondervolmacht en algemene ondermachtiging ten aanzien van de bevoegdheden die aan de directeur Rechtszekerheid zijn verleend op grond van artikel 2, eerste en tweede lid, van het besluit, met dien verstande dat van het ondermandaat, de ondervolmacht en de ondermachtiging worden uitgezonderd:
a. de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen inzake de verhoging van salarissen, bedoeld in artikel 3:7 Akarn;
b. de bevoegdheden tot het nemen van beslissingen inzake de toekenning van toelagen als bedoeld in de artikelen 3:21 en 3:22 Akarn;
c. de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen inzake de toekenning van buitengewoon verlof, bedoeld in artikel 5:10 Akarn;
d. de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen, bedoeld in artikel 6:3 Akarn;
e. de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen, bedoeld in artikel 6:4, tweede lid, tweede zin, Akarn;
f. de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen, bedoeld in artikel 8:14 Akarn, voor zover het bedrag der vergoeding gelijk is aan of hoger is dan vijfduizend euro;
g. de bevoegdheid tot vaststelling van het bestaan van een schorsing van rechtswege, bedoeld in artikel 9:1 Akarn;
h. de bevoegdheden tot het nemen van beslissingen, bedoeld in de artikelen 9:1 tot en met 9:6 Akarn;
i. de bevoegdheden tot het nemen van beslissingen, bedoeld in de artikelen 10:17 en 10:18 Akarn;
j. de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen, bedoeld in artikel 12:1, tweede lid, Akarn, voor zover het gaat om beslissingen inzake het aanstellen, benoemen, verplaatsen in dan wel naar een hogere dan formele schaal.
2.
De directeur GEO verleent aan elk lid van zijn managementteam dat hoofd van een afdeling is, uitsluitend voor zover het gaat om personeelsleden van zijn eigen afdeling, een algemeen ondermandaat, algemene ondervolmacht en algemene ondermachtiging ten aanzien van de bevoegdheden die aan de directeur GEO zijn verleend op grond van artikel 2, eerste en tweede lid, van het besluit, met dien verstande dat van het ondermandaat, de ondervolmacht en de ondermachtiging worden uitgezonderd de bevoegdheden omschreven in het eerste lid, onder a tot en met j.
3.
De directeur Services verleent aan elk lid van zijn managementteam dat hoofd van een afdeling is, uitsluitend voor zover het gaat om personeelsleden van zijn eigen afdeling, een algemeen ondermandaat, algemene ondervolmacht en algemene ondermachtiging ten aanzien van de bevoegdheden die aan de directeur Services zijn verleend op grond van artikel 2, eerste en tweede lid, van het besluit, met dien verstande dat van het ondermandaat, de ondervolmacht en de ondermachtiging worden uitgezonderd de bevoegdheden omschreven in het eerste lid, onder a tot en met j.
4.
De directeur Services verleent aan het hoofd van de afdeling Interne Services, lid van zijn managementteam, een algemeen ondermandaat, algemene ondervolmacht en algemene ondermachtiging ten aanzien van de bevoegdheden die aan de directeur Services zijn verleend op grond van artikel 2, zesde lid, van het besluit, met uitzondering van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, zesde lid, tweede zin, onder b, van het besluit.
5.
De directeur Services verleent aan het hoofd van de afdeling ICT-Services, lid van zijn managementteam, een algemeen ondermandaat, algemene ondervolmacht en algemene ondermachtiging ten aanzien van de bevoegdheden die aan de directeur Services zijn verleend op grond van artikel 2, zesde lid, tweede zin, onder b, van het besluit.
1.
De directeur Strategie en Beleid verleent ten aanzien van de bevoegdheden die op grond van artikel 2, eerste en tweede lid, van het besluit aan hem zijn verleend, aan het hoofd Kadaster International, voor zover het gaat om personeelsleden van de eenheid Kadaster International, een algemeen ondermandaat, algemene ondervolmacht en algemene ondermachtiging, voor zover betreffend:
a. de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen, bedoeld in artikel 3:27 Akarn;
b. de bevoegdheden tot het nemen van beslissingen, bedoeld in de artikelen 4:1 tot en met 4:8, 4:10 tot en met 4:14 en 4:16 tot en met 4:21 Akarn;
c. de bevoegdheden tot het nemen van beslissingen, bedoeld in de artikelen 5:1, 5:2, 5:6, 5:8, 5:9 en 5:11 tot en met 5:19b Akarn;
d. de bevoegdheden tot het nemen beslissingen, bedoeld in de artikelen 6:1, 6:2 en 6:4 Akarn;
e. de bevoegdheden tot het nemen van beslissingen, bedoeld in de artikelen 7:10, 7:26, 7:27, 7:38, 7:45, 7:51 tot en met 7:54, 7:57, 7:58, 7:60, 7:62, 7:63, 7:65, 7:66, 7:68 en 7:69 Akarn;
f. de bevoegdheden tot het nemen beslissingen, bedoeld in de artikelen 8:23 en 8:25 Akarn;
2.
De directeur Strategie en Beleid verleent, uitsluitend voor de gevallen waarin hij afwezig is, ten aanzien van de bevoegdheden die op grond van artikel 2, eerste en tweede lid, van het besluit aan hem zijn verleend, aan de senior adviseur strategie en beleid dr. ir. M.A. Salzmann een algemeen ondermandaat, algemene ondervolmacht en algemene ondermachtiging, voor zover betreffend de bevoegdheden omschreven in het eerste lid, onder a tot en met g, en voor zover het niet gaat om personeelsleden behorend tot de eenheid Kadaster International.
3.
De directeur Financiën, Planning en Control verleent, uitsluitend voor de gevallen waarin hij afwezig is, ten aanzien van de bevoegdheden die op grond van artikel 2, eerste en tweede lid, van het besluit aan hem zijn verleend, aan de senior adviseur FPC een algemeen ondermandaat, algemene ondervolmacht en algemene ondermachtiging, voor zover betreffend de bevoegdheden omschreven in het eerste lid, onder a tot en met g.
4.
De secretaris Raad van Bestuur verleent, uitsluitend voor de gevallen waarin hij afwezig is, ten aanzien van de bevoegdheden die op grond van artikel 2, eerste en tweede lid, van het besluit aan hem zijn verleend, aan de adviseur public affairs drs. M.P.J. Deelen een algemeen ondermandaat, algemene ondervolmacht en algemene ondermachtiging, voor zover betreffend de bevoegdheden omschreven in het eerste lid, onder a tot en met g.
1.
Aan het bestuur blijft voorbehouden de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels.
2.
Een functionaris aan wie ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging is verleend, is niet bevoegd een besluit te nemen, noch om een privaatrechtelijke rechtshandeling of een andere handeling dan een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten met betrekking tot hemzelf.
3.
Een functionaris aan wie ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging is verleend, is niet bevoegd een besluit met een mogelijke precedentwerking te nemen. Een functionaris als bedoeld in de eerste zin legt een besluit als bedoeld in die zin steeds aan het bestuur ter beslissing voor. De eerste en tweede zin zijn van overeenkomstige toepassing op een privaatrechtelijke rechtshandeling en een andere handeling dan een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling.
1.
Een functionaris aan wie ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging is verleend op grond van artikel 2 dan wel artikel 3, eerste lid, oefent zijn ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging uit binnen de grenzen van de voor zijn eenheid vastgestelde taken en zijn functieomschrijving, alsmede met inachtneming van het ter zake geldende recht, de door het bestuur vastgestelde kaders zoals beleids- en uitvoeringsregels, en de bepalingen vermeld in dit besluit.
2.
Het nemen van beslissingen of het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met (mogelijke) financiële gevolgen geschiedt overigens met inachtneming van de aan hem toegekende budgetten op basis van het geldende jaarplan.
3.
Een functionaris aan wie ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging is verleend, is gehouden de algemene en bijzondere aanwijzingen als bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, en 6, derde lid, van het besluit op te volgen.
4.
Bij de uitoefening van de in artikel 3, tweede, derde en vierde lid, bedoelde ondermandaten, ondervolmachten en ondermachtigingen is de betrokken adviseur gehouden tot hetgeen waartoe de directeur Strategie en Beleid onderscheidenlijk de directeur Financiën, Planning en Control onderscheidenlijk de secretaris Raad van Bestuur gehouden is op grond van het eerste en tweede lid.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit directeuren tot verlening ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging personele aangelegenheden Kadaster.
Dit besluit zal met de toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant.
Apeldoorn, 3 februari 2009
De directeur Strategie en Beleid,
De directeur Rechtszekerheid,
De directeur GEO,
De directeur Services,
De directeur Financiën, Planning en Control,
De secretaris Raad van Bestuur,