Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Voedermiddelen
+ Hoofdstuk 3. Vervangende voederproteïnen
+ Hoofdstuk 4. Mengvoeders
+ Hoofdstuk 5. Regels ter uitvoering van communautaire maatregelen
+ Hoofdstuk 6. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk 7. Wijziging andere besluiten
+ Hoofdstuk 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit diervoeders

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2014. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2014.
Besluit van 22 juli 2004, houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 mei 2004, no. TRCJZ/2004/4039, Directie Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op richtlijn nr. 70/524/EEG van de Raad van Europese Gemeenschappen van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in veevoeding (Pb EG L 270), richtlijn nr. 79/373/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 betreffende het verkeer van mengvoeders (PbEG L 86), richtlijn nr. 82/471/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 30 juni 1982 betreffende bepaalde in diervoeding gebruikte produkten (PbEG L 213), richtlijn nr. 93/74/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 september 1993 betreffende diervoeders met bijzonder voedingsdoel (PbEG L 237), richtlijn nr. 94/39/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1994 tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel (PbEG L 207) en richtlijn nr. 96/25/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1996 betreffende het verkeer en het gebruik van voedermiddelen, tot wijziging van de richtlijnen 70/524/EEG, 74/63/EEG, 82/471/EEG en 93/74/EEG, en tot intrekking van richtlijn 77/101/EEG (PbEG L 125);
Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 8, 11, eerste lid, en 36, eerste lid, van de Kaderwet diervoeders;
De Raad van State gehoord (advies van 2 juli 2004, nummer W11.04.0207/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 juli 2004, no. TRCJZ/2004/4702, Directie Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder wet: Kaderwet diervoeders .
2.
Dit besluit berust mede op de artikelen 35, vijfde lid, en 37 van de Meststoffenwet.
Artikel 7
Bij ministeriële regeling worden ter uitvoering van communautaire maatregelen regels gesteld met betrekking tot de aanduidingen op of bij de verpakkingen van voedermiddelen.
Artikel 12
Bij ministeriële regeling worden ter uitvoering van communautaire maatregelen regels gesteld met betrekking tot de aanduidingen op of bij de verpakkingen van vervangende voederproteïnen.
Artikel 17
Bij ministeriële regeling worden ter uitvoering van communautaire maatregelen regels gesteld met betrekking tot de aanduidingen op of bij de verpakkingen van mengvoeders.
Artikel 21
Onze Minister stelt ter uitvoering van communautaire maatregelen een lijst vast met bijzondere voedingsdoelen, onderscheiden naar de diersoort of diercategorie waarvoor een diervoeder met een bijzonder voedingsdoel is bestemd, en de daarbij horende voedingskenmerken.
Artikel 24
Ter uitvoering van bindende communautaire maatregelen kunnen ter zake van toevoegingsmiddelen, vervangende voederproteïnen, voormengsels of diervoeders bij ministeriële regeling regels worden gesteld met betrekking tot:
a. de bereiding, de be- of verwerking, het verpakken, het bewaren, het vervoeren, het vervoederen en het in het verkeer brengen;
b. de hoedanigheid;
c. de verpakking;
d. de aanduidingen op of bij de verpakkingen dan wel op de een zending of partij begeleidende documenten.
Artikel 27
Onze Minister stelt ter uitvoering van bindende communautaire maatregelen eisen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de wet.
1.
Het is toegestaan een toevoegingsmiddel, met uitzondering van antibiotica, dat niet ingevolge een communautaire maatregel is toegelaten, alsmede voormengsels en diervoeders met dat toevoegingsmiddel te bereiden, verpakken, etiketteren, vervoeren, vervoederen, in het verkeer te brengen en voorhanden of in voorraad te hebben, indien is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:
a. het toevoegingsmiddel, het voormengsel of het diervoeder verkeert als zodanig dan wel voor wat betreft een uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden kennelijk in een proefstadium, of wordt voor onderzoeksdoeleinden aangewend;
b. Onze Minister heeft voor de proefneming of het onderzoek toestemming verleend op aanvraag;
c. de dieren waaraan de diervoeders worden gevoederd, worden niet gebruikt voor de productie van levensmiddelen, tenzij dit naar het oordeel van Onze Minister geen ongunstige gevolgen heeft voor de diergezondheid, de menselijke gezondheid of het milieu;
d. het onderzoek of de proef voldoet aan de bij ministeriële regeling ter uitvoering van communautaire maatregelen gestelde regels omtrent de beoordeling van toevoegingsmiddelen in diervoeders.
2.
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent het indienen van een aanvraag om toestemming als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, de verlenging of wijziging daarvan alsmede omtrent de wijze van behandeling. Daarbij kan onder meer worden bepaald welke gegevens en bescheiden worden overgelegd alvorens een aanvraag in behandeling wordt genomen.
Artikel 30
[Wijzigt het Besluit gemedicineerd voeder.]
Artikel 31
[Wijzigt het Besluit uitzonderingen registratieregime diergeneesmiddelen.]
Artikel 32
[Wijzigt het Besluit verpakking en etikettering diergeneesmiddelen.]
Artikel 33
[Wijzigt het Eisen- en controlebesluit vergunningen diergeneesmiddelen 1993.]
Artikel 34
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 35
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit diervoeders.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 22 juli 2004
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,
Uitgegeven de derde augustus 2004
De Minister van Justitie a.i. ,