Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit decentralisatie onderdelen personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid wetenschappelijk onderwijs

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 3 april 2003. U leest nu de tekst die gold op 2 april 2003.
Besluit van 17 september 1990, houdende wijziging van het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs en van het Koninklijk besluit van 18 april 1974, Stb. 251
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 22 mei 1990, nr. 90042223, directie Personeel Beleid Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;
Gelet op de artikelen 108, 109, 127, tweede lid, 146, derde lid, en 159, tweede lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs ( Stb. 1986, 414), de artikelen 31, eerste lid, en 36 van de Wet op de Open Universiteit ( Stb. 1984, 573) alsmede op de artikelen 14, eerste lid, en 35 van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek ( Stb. 1987, 369);
De Raad van State gehoord (advies van 30 juli 1990, nr. W05.90.0244);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 27 augustus 1990, nr. 90076932, directie Personeel Beleid Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
De voorschriften, vastgesteld bij of krachtens het Reisbesluit 1971 ( Stb. 1970, 602), het Reis- en pensionkostenbesluit ongehuwd burgerlijk rijkspersoneel ( Stb. 1970, 56), het Verplaatsingskostenbesluit 1962 ( Stb. 150), het Koninklijk besluit van 29 september 1977 ( Stb. 527), houdende kostenvergoeding van gebruik privé-telefoon voor dienstdoeleinden, het Besluit maaltijdvergoeding bij overwerk ( Stb. 1973, 386) en het Besluit emolumenten burgerlijk rijkspersoneel ( Stb. 1983, 574), zoals die voorschriften luidden op 30 juni 1989, blijven voor ambtenaren en werknemers van een rijksuniversiteit, onderscheidenlijk van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek en de Open Universiteit gelden totdat het bevoegd gezag krachtens artikel 22 of 99 a van het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs, in overeenstemming met de meerderheid van de centrales voor overheidspersoneel, vertegenwoordigd in het desbetreffende plaatselijk orgaan voor georganiseerd overleg, heeft beslist over het al dan niet vaststellen van de in die artikelen bedoelde, op het desbetreffende onderwerp betrekking hebbende voorschriften.
2.
Ingeval het bevoegd gezag beslist tot het vaststellen van voorschriften krachtens artikel 22 of 99 a van het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs, blijven tot het tijdstip van inwerkingtreding van die voorschriften, op de ambtenaren en werknemers van de desbetreffende instelling de op het desbetreffende onderwerp betrekking hebbende voorschriften, bedoeld in het begin van het eerste lid, zoals die voorschriften luidden op 30 juni 1989, van toepassing.
Artikel VII
De artikelen 24 tot en met 30 e , 32 ben 33 btot en met 34 f van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, onderscheidenlijk de artikelen 23 tot en met 28 f en 30 d tot en met 30 i van het Arbeidsovereenkomstenbesluit, zoals die artikelen luidden op 30 juni 1989, blijven op de ambtenaren dan wel werknemers van de rijksuniversiteiten, de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek en de Open universiteit van toepassing tot het tijdstip waarop voor de ambtenaren en werknemers van de desbetreffende instelling krachtens de artikelen 13 c en 13 h , onderscheidenlijk de artikelen 92 a en 92 f van het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs vastgestelde voorschriften in werking treden.
Artikel IX
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de vierde oktober 1990
De Minister van Justitie,