Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Algemene bepalingen
+ Paragraaf 2
+ Paragraaf 3. Bijzondere bepalingen voor de raad van bestuur
+ Paragraaf 4
+ Paragraaf 5. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming academische ziekenhuizen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 1 juli 1996, houdende vaststelling van het Besluit decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming academische ziekenhuizen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 7 november 1995, nummer 95026141, directie Arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit;
Gelet op de artikelen 4.5, tweede lid, 12.5, 12.10, vijfde lid, en 16.23, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
De Raad van State gehoord (advies van 24 januari 1996, No. W05.95.0604);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 14 juni 1996, nr. 96010630, directie Arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
b. raad van bestuur: de raad van bestuur, bedoeld in artikel 12.4 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
c. raad van toezicht: de raad van toezicht, bedoeld in artikel 12.10 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
1.
Deze paragraaf heeft betrekking op de leden van de raad van bestuur.
2.
Voor de leden van de raad van bestuur treedt de raad van toezicht op als bevoegd gezag.
3.
Voor zover de raad van toezicht niet anders bepaalt of heeft bepaald, zijn de overige artikelen van dit besluit van toepassing op de leden van de raad van bestuur.
1.
Aan het lid van een raad van bestuur wordt een salaris toegekend overeenkomstig de salarisschaal van de bijlage van dit besluit.
2.
Aan het lid dat tevens is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur, wordt het maximumsalaris van de salarisschaal van de bijlage van dit besluit toegekend alsmede een toelage van 10% van dat salaris.
3.
Het salaris en de toelagen worden door de raad van toezicht vastgesteld en toegekend.
4.
In bijzondere gevallen kan ten gunste van het lid van een raad van bestuur van het eerste tot en met het derde lid worden afgeweken.
5.
De salarisbedragen genoemd in de bijlage bij dit besluit kunnen worden gewijzigd bij ministeriële regeling.
Artikel 8
Tot het tijdstip waarop de raad van bestuur regels als bedoeld in de artikelen 2 en 3 heeft vastgesteld, blijven de op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit geldende regels ter zake van toepassing op de academische ziekenhuizen.
Artikel 9
Met ingang van het tijdstip waarop de raad van bestuur regels heeft vastgesteld met betrekking tot tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag vindt het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel geen toepassing meer ten aanzien van de academische ziekenhuizen.
Artikel 10
Onverminderd artikel 8 wordt het Rechtspositiereglement academische ziekenhuizen ingetrokken.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als «Besluit decentralisatie arbeids- voorwaardenvorming academische ziekenhuizen».
Artikel 12
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 31 december 1995.
Lasten en bevelen dat dit besluit en de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 1 juli 1996
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven de achttiende juli 1996
De Minister van Justitie,