Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Aanstelling en titel van opsporingsbevoegdheid
+ Hoofdstuk 3. Bezoldiging en beëdiging
+ Hoofdstuk 4. Instructie
+ Hoofdstuk 5. Opleidings- en trainingsvereisten
+ Hoofdstuk 6. Straffen
+ Hoofdstuk 7. Schorsing en ontslag
- Hoofdstuk 8. Het toezicht
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit buitengewone agenten van politie 1966 BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Onze Minister is belast met het toezicht op de buitengewoon agent van politie voor wat betreft diens titel van opsporingsbevoegdheid en diens bekwaamheid en betrouwbaarheid voor de uitoefening van opsporingsbevoegdheden en, indien van toepassing, van politiebevoegdheden.
2.
Ten minste iedere vijf jaar stelt Onze Minister vast of de titel van opsporingsbevoegdheid en de bekwaamheid en de betrouwbaarheid voor de uitoefening van opsporingsbevoegdheden of, indien van toepassing, van politiebevoegdheden, nog aanwezig zijn, alsmede of het dienstverband of de functie van de buitengewoon agent ongewjjzigd is gebleven en het opsporen van strafbare feiten nog steeds onderdeel uitmaakt van diens functie.
1.
Ter vaststelling van de bekwaamheid voor de uitoefening van opsporingsbevoegdheden legt de werkgever binnen vier weken op een daartoe strekkend verzoek van Onze Minister, de bewijzen van de bekwaamheid over. Onze Minister kan uitstel verlenen van de genoemde termijn.
2.
Indien binnen de gestelde termijn geen bewijzen van de bekwaamheid zijn overgelegd, wordt die bekwaamheid geacht niet meer aanwezig te zijn.
1.
Indien is vastgesteld dat een titel van opsporingsbevoegdheid, de betrouwbaarheid en de bekwaamheid nog steeds aanwezig zijn, wordt hiervan aantekening gemaakt in de akte van beëdiging. Tevens wordt een nieuwe datum voor de periodieke toetsing op de akte van beëdiging vermeld.
2.
De beschikking waarbij wordt vastgesteld dat een geldige titel ontbreekt, wordt gemotiveerd en bekendgemaakt aan de buitengewoon agent van politie, zijn werkgever, de toezichthouder en de direct toezichthouder.
1.
De opsporingsbevoegdheid vervalt met ingang van de dag na de datum waarop:
a. de titel van opsporingsbevoegdheid vervalt of wijzigt, tenzij de akte van beëdiging is gewijzigd zoals bedoeld in artikel 21, tweede lid
b. is vastgesteld dat de bekwaamheid of betrouwbaarheid voor de uitvoering van opsporingsbevoegdheden niet meer aanwezig is;
c. is vastgesteld dat het dienstverband met de werkgever is beëindigd dan wel dat de opsporing van strafbare feit geen onderdeel meer uitmaakt van de functie van de desbetreffende persoon;
d. door Onze Minister de opsporingsbevoegdheid van een buitengewoon agent van politie is beëindigd;
e. de aanstelling als buitengewoon agent van politie is beëindigd.
2.
Onze Minister kan de opsporingsbevoegdheid van een buitengewoon agent van politie beëindigen:
a. op een daartoe strekkende aanvraag van de werkgever of van de desbetreffende buitengewoon agent van politie;
b. indien de buitengewoon agent van politie misbruik maakt van zijn bevoegdheden;
c. indien de buitengewoon agent van politie de aanwijzingen van het bevoegd gezag, de toezichthouder en de direct toezichthouder niet nakomt;
d. indien de buitengewoon agent van politie heeft gehandeld in strijd met enige andere bepaling bij of krachtens dit besluit.
3.
Onze Minister kan de opsporingsbevoegdheid van een buitengewoon agent van politie opschorten voor de duur van:
a. het onderzoek naar de in het tweede lid, onder b tot en met d genoemde, handelingen;
b. de schorsing op grond van artikel 34, eerste lid, onder b, artikel 35 of artikel 36, eerste lid.
1.
Bij de verlening van een titel van opsporingsbevoegdheid of bij de beëdiging wijst Onze Minister een toezichthouder en direct toezichthouder aan.
2.
Als toezichthouder wordt de hoofdofficier van justitie aangewezen.
3.
Als direct toezichthouder wordt aangewezen:
a. indien de buitengewoon agent van politie werkzaam is bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: de directeur van de Kustwacht, bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Rijkswet Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
b. indien de buitengewoon agent van politie werkzaam is bij de Koninklijke marechaussee: de commandant van de Koninklijke marechaussee;
Artikel 47
De toezichthouder ziet erop toe dat de buitengewoon agent van politie zijn taak bij de opsporing naar behoren vervult en de opsporingsbevoegdheden alsmede de politiebevoegdheden op juiste wijze uitoefent.
1.
De direct toezichthouder ziet toe dat de buitengewoon agent van politie het gestelde in de hoofdstukken 3 en 4 naleeft. Hij oefent tevens het dagelijks toezicht uit op de juiste uitoefening van bevoegdheden en een goede samenwerking met de politie.
2.
De direct toezichthouder ziet toe dat de werkgever zorg draagt voor het onderricht aan de buitengewoon agent van politie, tenzij daarvoor een ander persoon is aangewezen.
3.
De direct toezichthouder verstrekt de toezichthouder de gewenste inlichtingen en doet ook ongevraagd mededeling van hetgeen voor het uitoefenen van toezicht van belang kan zijn.
1.
De toezichthouder en de direct toezichthouder plegen overleg over het functioneren van de buitengewone agenten van politie. Zij kunnen daarbij de werkgever uitnodigen.
2.
Zij kunnen het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 183 van het Wetboek van Strafvordering BES, of andere betrokkenen raadplegen over de uitoefening van bevoegdheden van buitengewone agenten van politie.
3.
Zij verschaffen Onze Minister en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gewenste informatie over de buitengewone agenten van politie.