Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Subsidieplafond en meldingslimieten
+ § 3. Aanvraag en beslissing op de aanvraag
+ § 4. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 26 november 1997, houdende regels inzake de verstrekking van borgstellingen ter zake van kredieten aan het midden- en kleinbedrijf (Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 3 februari 1997, nr. WJA/JZ 97005416;
Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;
De Raad van State gehoord (advies van 16 april 1997, nr. W10.97.0056);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 19 november 1997, nr. WJA/JZ 97069196;
Hebben goedgevonden en verstaan
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. bank: bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waaraan een vergunning is verleend op grond van artikel 2:11 of artikel 2:16 van die wet of die op grond van artikel 2:15 van die wet haar bedrijf in Nederland mag uitoefenen, niet zijnde een bank die tevens beleggingsonderneming is;
b. ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, die in Nederland een onderneming in stand houdt, niet zijnde een onderneming behorende bij een categorie die bij regeling van Onze Minister is uitgesloten, waarbij niet meer dan een bij regeling van Onze Minister vast te stellen aantal werknemers in dienst is;
c. een meldingslimiet: het maximale bedrag waarvoor een kredietinstelling in een begrotingsjaar kredietovereenkomsten door melding onder de werking van een borgstellingsovereenkomst mag brengen.
1.
Onze Minister verleent op aanvraag aan een kredietinstelling subsidie in de vorm van een borgstelling op met ondernemers te sluiten kredietovereenkomsten.
2.
Onze Minister kan op een gezamenlijk ingediende aanvraag aan kredietinstellingen gezamenlijk subsidie in de vorm van een borgstelling verlenen, indien:
a. alle aanvragers handelen onder dezelfde naam,
b. alle kredietinstellingen die onder de onder a bedoelde naam handelen als aanvrager optreden en
c. één en dezelfde rechtspersoon bevoegd is om namens alle aanvragers, zowel voor hen gezamenlijk als voor ieder apart, te voldoen aan de voor hen uit de borgstelling voortvloeiende administratieve verplichtingen jegens de staat.
1.
Onze Minister stelt bij ministeriële regeling modellen voor de borgstellingsovereenkomsten vast, welke kunnen verschillen naar gelang van de aard van de kredieten waarop zij betrekking hebben. Daarin worden in ieder geval bepalingen opgenomen omtrent de eisen waaraan de kredietovereenkomsten, waarop de borgstellingen betrekking hebben, moeten voldoen.
2.
In de borgstellingsovereenkomsten worden de wijze waarop het bedrag van de subsidie wordt bepaald en de betaling van de subsidie geregeld.
3.
De borgstellingsovereenkomsten bevatten voorts voor de subsidie-ontvanger in ieder geval verplichtingen ter zake van:
a. de melding van kredietovereenkomsten waarop de borgstelling van toepassing is;
b. de betaling van een garantieprovisie met inachtneming van een bij regeling van Onze Minister vast te stellen tarief;
c. het verschaffen van inlichtingen omtrent het beheer van de kredieten;
d. de terugvordering van de kredieten en de uitwinning van zekerheden;
e. aanvragen tot betaling van de subsidie.
1.
Onze Minister stelt jaarlijks bij ministeriële regeling een subsidieplafond vast voor het verstrekken van subsidies als gevolg van de borgstellingen krachtens dit besluit op in een begrotingsjaar gemelde kredietovereenkomsten. Daarbij kan hij afzonderlijke subsidieplafonds vaststellen voor verschillende categorieën kredietovereenkomsten, zoals omschreven in de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 3.
2.
Het beschikbare bedrag wordt verdeeld door voor iedere bank waarmee een borgstellingsovereenkomst is gesloten jaarlijks op aanvraag een of meer meldingslimieten vast te stellen. Voor kredietinstellingen waarmee een gezamenlijke borgstellingsovereenkomst is gesloten worden een of meer gezamenlijke meldingslimieten vastgesteld.
3.
Bij de vaststelling van een meldingslimiet neemt Onze Minister in aanmerking het aandeel van de betrokken bank of kredietinstellingen in de kredietverlening aan ondernemers.
Artikel 5
Een aanvraag wordt ingediend vóór 1 september van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarop de gevraagde meldingslimiet betrekking heeft.
Artikel 6
Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, dat door Onze Minister wordt vastgesteld. Onze Minister kan bij ministeriële regeling hiervan vrijstelling verlenen.
Artikel 7
Onze Minister geeft op de aanvraag een beschikking voor 1 januari van het jaar waarop de meldingslimiet betrekking heeft.
Artikel 8
Een aanvraag als bedoeld in artikel 2 wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, dat door Onze Minister wordt vastgesteld. Onze Minister kan bij ministeriële regeling hiervan vrijstelling verlenen.
Artikel 9
Onze Minister geeft op de aanvraag een beschikking binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.
1.
Een beschikking tot subsidieverlening houdt het aanbod in om een borgstellingsovereenkomst te sluiten overeenkomstig een model, dat bij de beschikking wordt gevoegd.
2.
In de beschikking tot subsidieverlening wordt geen bedrag vermeld, waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.
1.
Het Besluit borgstelling MKB-kredieten wordt ingetrokken.
2.
In afwijking van artikel 2 doet Onze Minister aan kredietinstellingen voor welke op het tijdstip van inwerkingtreden van dit besluit een borgstellingsovereenkomst op grond van het Besluit borgstelling MKB-kredieten geldt, ook zonder dat daartoe een aanvraag is ingediend, onverwijld een aanbod tot het sluiten van een soortgelijke borgstellingsovereenkomst, overeenkomstig het van toepassing zijnde, bij regeling van Onze Minister vastgestelde model.
3.
Voor zover in 1997 op grond van het Besluit borgstelling MKB-kredieten een meldingslimiet is vastgesteld voor een bank of voor gezamenlijke kredietinstellingen geldt deze meldingslimiet voor de meldingen die in 1998 op grond van dit besluit plaatsvinden.
Artikel 12
Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de Kaderwet EZ-subsidies in werking treedt.
Artikel 13
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 26 november 1997
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de negende december 1997
De Minister van Justitie,