{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit bijzondere tegemoetkoming varkenshouders in verband met klassieke varkenspest 1997

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 17 juni 2007. U leest nu de tekst die gold op 16 juni 2007.
Besluit bijzondere tegemoetkoming varkenshouders in verband met klassieke varkenspest 1997
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 2, vierde lid, van de Verordening Veeziektenfonds PVV 2000
op 23 oktober 2002 vastgesteld het navolgende
1. BESLUIT
Artikel 1
Dit besluit neemt over de terminologie omschreven in artikel 1 van de Verordening Veeziektenfonds PVV 2000 en verstaat daarnaast onder: artikel 2 onder c
Kvp : klassieke varkenspest
Dagelijks bestuur : dagelijks bestuur van het productschap
Ondernemer : ondernemer die een aanvraag heeft ingediend, bedoeld in .
Artikel 2
Het dagelijks bestuur besluit, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 8, tot een bijzondere tegemoetkoming voor varkenshouders in verband met klassieke varkenspest 1997, onder de navolgende voorwaarden:
a) dat de Ondernemer schade heeft geleden als gevolg van de uitbraak van kvp en daarvoor een tegemoetkoming heeft ontvangen op basis van artikel 86 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;
b) dat de tegemoetkoming van de Ondernemer op basis van het Besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding besmettelijke dierziekten is verlaagd en dat deze verlaging het gevolg is van een overtreding of van overtredingen met betrekking tot het niet merken van dieren, bedoeld in artikel 3 van de Verordening identificatie en registratie varkens 1995 van het Landbouwschap, of het niet melden van mutaties, dan wel het niet tijdig melden van mutaties, bedoeld in artikel 9 van de Verordening identificatie en registratie varkens 1995 van het Landbouwschap;
c) dat de Ondernemer bij het Productschap een schriftelijke aanvraag voor de bijzondere tegemoetkoming heeft ingediend;
d) dat de Ondernemer tijdig een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de beslissing betreffende de onder a) bedoelde tegemoetkoming;
e) dat de Ondernemer het Productschap machtigt het dossier waarop de onderhavige aanvraag betrekking heeft bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op te vragen, teneinde het betreffende dossier voor de beoordeling in het kader van dit besluit in te zien.
Artikel 3
Voor de machtiging, bedoeld in artikel 2 onder e, wordt gebruik gemaakt van de hiertoe door de voorzitter vastgestelde machtiging, die volledig wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend.
1.
Voor de aanvraag van de bijzondere tegemoetkoming, als bedoeld in artikel 2 onder c, wordt gebruik gemaakt van het hiertoe door de voorzitter van het Productschap vastgestelde formulier, dat volledig naar waarheid wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend.
2.
De aanvraag, als bedoeld in artikel 2 onder c, dient vergezeld te gaan van een kopie van de beslissing op bezwaar en, in voorkomend geval, van een kopie van de beslissing op beroep van de procedure waarop de aanvraag betrekking heeft, alsmede van een machtiging, als bedoeld in artikel 2 onder e.
3.
Aanvragen, als bedoeld in artikel 2 onder c, dienen uiterlijk 30 dagen na de inwerkingtreding van dit besluit door het Productschap te zijn ontvangen.
Artikel 5
De op basis van dit besluit ingediende aanvragen zullen worden onderverdeeld in één van de drie onderstaande categorieën:
a). Categorie licht:
De aanvraag van de Ondernemer wiens tegemoetkoming aangewezen dierziekten is verlaagd met 35% naar aanleiding van één van de in artikel 2 onder b, vermelde overtredingen. De verlaging van 35% wordt in het kader van de bijzondere tegemoetkoming teruggebracht tot 10%;
b). Categorie middel:
De aanvraag van de Ondernemer wiens tegemoetkoming aangewezen dierziekten twee maal is verlaagd met 35% naar aanleiding van meerdere van de in artikel 2 onder b, vermelde overtredingen. De verlaging van twee maal 35% wordt in het kader van de bijzondere tegemoetkoming teruggebracht tot 45%;
c). Categorie zwaar:
De aanvraag van de Ondernemer wiens tegemoetkoming aangewezen dierziekten drie maal is verlaagd met 35%, met een maximum van 100%, naar aanleiding van meerdere van de in artikel 2 onder b, vermelde overtredingen. De verlaging van drie maal 35% wordt in het kader van de bijzondere tegemoetkoming teruggebracht tot 75%.
1.
De door het Productschap uit te keren bedragen in het kader van de bijzondere tegemoetkoming belopen voor alle aanvragen tezamen, maximaal een bedrag ter hoogte van € 3.857.131, 80.
2.
Indien de aanvragen tezamen het bovenvermelde maximumbedrag overstijgen, dan worden de uit te keren bedragen naar rato verlaagd.
1.
Het dagelijks bestuur beoordeelt de ingediende aanvragen aan de hand van dit besluit, alsmede aan de hand van de op grond van artikel 4, tweede lid, overgelegde stukken en deelt de aanvraag in één van de in artikel 5 genoemde categorieën in.
2.
Het dagelijks bestuur is bevoegd ten aanzien van een aanvraag advies te vragen aan de Begeleidingscommissie kvp.
3.
De leden van de Begeleidingscommissie kvp worden door het dagelijks bestuur benoemd op voordracht van:
4.
De sectordirecteur Vee en Vlees is voorzitter van de Begeleidingscommissie kvp. De sectordirecteur wijst een secretaris aan van de Begeleidingscommissie kvp
5.
In geval van onvoorziene omstandigheden beslist het Dagelijks bestuur al naar gelang de omstandigheden.
1.
Indien de verlaging van de tegemoetkoming in de schade, bedoeld in artikel 2 onder b, ten aanzien van de Ondernemer of ten aanzien van een andere ondernemer door een rechterlijke instantie geheel of gedeeltelijk onrechtmatig wordt geoordeeld, is de Ondernemer gehouden het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, die deze verlaging van de tegemoetkoming in de schade heeft opgelegd, aan te spreken teneinde een financiële vergoeding te verkrijgen ter hoogte van het gedeelte van de verlaging dat onrechtmatig is geoordeeld.
2.
Voorzover voorgaande niet leidt tot het verkrijgen van een financiële vergoeding voor het gedeelte dat de verlaging van de tegemoetkoming in de schade, bedoeld in artikel 2 onder b, onrechtmatig is geoordeeld, is de Ondernemer gehouden het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij hiertoe in rechte te betrekken.
3.
De Ondernemer is gehouden zijn rechten op de financiële vergoeding voor het gedeelte dat de verlaging van de tegemoetkoming in de schade, bedoeld in artikel 2 onder b, onrechtmatig is geoordeeld aan het Productschap over te dragen middels een daartoe ondertekende akte van cessie, met dien verstande dat het bedrag dat dient te worden gerestitueerd niet meer bedraagt dan de som die krachtens dit besluit is ontvangen.
4.
Voor de akte van cessie, bedoeld in lid 3, wordt gebruik gemaakt van de hiertoe door de voorzitter vastgestelde akte van cessie.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit bijzondere tegemoetkoming varkenshouders in verband met klassieke varkenspest 1997”.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris