Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Instellingen
Artikel 2. Bijdragen
Artikel 3. Ter beschikkingstelling bijdrage
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 29 november 2001, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van een uitkering aan gemeenten om te voorzien in de kosten van voorzieningen aan gehandicapten die verblijven in een instelling die ingevolge artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is toegelaten (Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 oktober 2001, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Directie Bijstandszaken, Nr. BZ/IW/49909A;
Gelet op artikel 10a van de Wet voorzieningen gehandicapten;
De Raad van State gehoord (advies van 22 november 2001, Nr. W12.01.0560/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 november 2001, Directie Bijstandszaken, Nr. BZ/IW/01/81799, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Instellingen
Aan een gemeente, waar gehandicapten woonachtig zijn in een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet toelating zorginstellingen die zorg verleent waarop aanspraak bestaat ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en die is:
a. een instelling voor zwakzinnigen;
b. een psychiatrisch ziekenhuis of psychiatrische afdeling van een algemeen of academisch ziekenhuis;
c. een verpleeginrichting;
d. een instelling voor zorg voor blinden en slechtzienden;
e. een instelling voor zorg voor doven en slechthorenden;
f. het Dorp te Arnhem;
g. het Instituut voor Epilepsiebestrijding, omvattende de locaties Meer en Bos te Heemstede en De Cruquiushoeve te Vijfhuizen;
h. een instelling behorende tot de epilepsiecentra Kempenhaeghe te Heeze-Leende,
wordt per kalenderjaar een bijdrage verleend ter bekostiging van vervoersvoorzieningen op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten .
1.
Het totaalbedrag van de bijdragen, bedoeld in artikel 1, is f 44,4 miljoen.
2.
Het totaalbedrag wordt over de gemeenten verdeeld naar evenredigheid van de veronderstelde vervoersbehoefte in de in artikel 1 bedoelde instellingen. De veronderstelde vervoersbehoefte is:
a. voor instellingen, als bedoeld in artikel 1, onder a, d, e, f, g en h, 60% van de beddencapaciteit van de instelling;
b. voor instellingen, als bedoeld in artikel 1, onder b: 4% van de beddencapaciteit van de instelling;
c. voor instellingen, als bedoeld in artikel 1, onder c: 22% van de beddencapaciteit van de instelling.
3.
De peildatum voor de capaciteit van de instelling is 1 januari 2000.
4.
Onze Minister herziet uiterlijk 31 december van elk kalenderjaar aan de hand van de prijsontwikkeling van materiële consumptieve bestedingen van de overheid, zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd, het totaalbedrag van de bijdragen, genoemd in het eerste lid.
Artikel 3. Ter beschikkingstelling bijdrage
De bijdrage, bedoeld in artikel 1, wordt uiterlijk op 31 december van elk kalenderjaar ter beschikking van de gemeente gesteld.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.
Artikel 5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 29 november 2001
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven achttiende december 2001
De Minister van Justitie,