Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit Bibob

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 12 april 2003, houdende uitvoering van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Besluit BIBOB)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 oktober 2002, nr. EA2002/88934, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid, mede namens Onze Minister van Justitie, in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
Gelet op de artikelen 1, tweede lid, 5, tweede lid, 7, tweede lid, 16, tweede lid, 27, eerste lid, onderdeel i, en vijfde lid, en 46 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;
De Raad van State gehoord (advies van 28 november 2002, nr. W04.02.0448/I);
Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie van 27 maart, nr EA2003/55758, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder «wet»: de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur .
Artikel 2
Als rechtspersoon met een overheidstaak als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet, worden aangewezen de zelfstandige bestuursorganen van de in de bijlage bij dit besluit genoemde rechtspersonen.
Artikel 3
Als sectoren als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet, worden aangewezen:
a. de bouw,
b. de informatie- en communicatietechnologie, en
c. het milieu.
Artikel 5
Het Bureau stelt jaarlijks de bijdrage in de kosten van het advies, bedoeld in artikel 16 van de wet, vast aan de hand van:
a. de werkelijk gemaakte kosten die het Bureau voor de behandeling van de aanvraag heeft moeten maken,
b. het aantal aanvragen dat in het afgelopen kalenderjaar is ingediend,
c. het verwachte totale aantal aanvragen dat in het lopende kalenderjaar zal worden ingediend,
d. het verwachte aantal aanvragen dat in het eerstvolgende kalenderjaar zal worden ingediend.
Artikel 6
Als bestuursorganen als bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdeel i, van de wet, worden aangewezen:
a. Onze Minister van Veiligheid en Justitie, voor zover het bestanden betreft waarvan de gegevens worden verwerkt door het Centraal Justitieel Incasso Bureau;
b. Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, voor zover het bestanden betreft waarvan de gegevens worden verwerkt door de Inspectie Leefomgeving en Transport, domeinen Transport;
c. de Inspectie Leefomgeving en Transport, domeinen Transport;
d. de Dienst Wegverkeer.
1.
De bestuursorganen, genoemd in artikel 6, en de bestuursorganen, genoemd in artikel 27, eerste lid, van de wet, alsmede de gerechten bedoeld in artikel 27a van de wet, verstrekken de gegevens, bedoeld in de aanhef van artikel 27, eerste lid, van de wet, binnen twee weken nadat het Bureau om verstrekking heeft gevraagd.
2.
Indien de gegevens niet binnen twee weken kunnen worden verstrekt, stelt het desbetreffende bestuursorgaan het Bureau daarvan in kennis en noemt het daarbij een termijn waarbinnen de gegevens wel tegemoet kunnen worden gezien. Deze termijn bedraagt niet meer dan twee weken na afloop van de termijn, genoemd in het eerste lid.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 6, onderdelen b. en c., dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Bibob.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 12 april 2003
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de achtste mei 2003
De Minister van Justitie,