Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit bezoldiging en tegemoetkoming in kosten leden dagelijks bestuur waterschap

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 29 december 2007. U leest nu de tekst die gold op 28 december 2007.
Besluit van 9 mei 2001, houdende vaststelling van een regeling inzake bezoldiging voor werkzaamheden en tegemoetkoming in de kosten van de uitoefening van de werkzaamheden door leden van het dagelijks bestuur van een waterschap (Besluit bezoldiging en tegemoetkoming in kosten leden dagelijks bestuur waterschap)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 21 december 2000, nr. CDJZ/WVW/2000–1551, Centrale Directie Juridische Zaken;
Gelet op artikel 44 van de Waterschapswet;
De Raad van State gehoord (advies van 20 februari 2001, nr. W09.01.0012/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 1 mei 2001, nr. CDJZ/WVW/2001–545, Centrale Directie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van een waterschap, bedoeld in artikel 10 van de Waterschapswet ;
b. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van een waterschap, bedoeld in artikel 10 van de Waterschapswet ;
c. lid van het dagelijks bestuur: lid van het dagelijks bestuur van een waterschap, dat niet tevens voorzitter is van dat waterschap;
d. plaatsvervangend-voorzitter: het lid van het dagelijks bestuur dat tot plaatsvervanger van de voorzitter is aangewezen;
e. bezoldiging: het bedrag per maand waarop het lid van het dagelijks bestuur aanspraak kan maken.
1.
De bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur bedraagt 20% van het maximum van de salarisschaal die, op grond van het bepaalde in artikel 8c juncto 8a en 8b van het Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen, geldt voor de voorzitter van het waterschap.
2.
Het algemeen bestuur kan deze norm, indien de daadwerkelijke tijdsbesteding van het lid van het dagelijks bestuur hoger ligt dan het in het eerste lid bedoelde percentage, verhogen tot ten hoogste 40% en indien het de plaatsvervangend-voorzitter betreft tot ten hoogste 45%.
3.
De overgang van een waterschap naar een lagere klasse in verband met de vermindering van het budget, als bedoeld in artikel 8b van het Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen, is niet van invloed op de bezoldiging van de op het tijdstip van overgang in functie zijnde lid van het dagelijks bestuur.
Artikel 3
De aanspraak op de bezoldiging door het lid van het dagelijks bestuur begint op de dag van de benoeming en eindigt op het tijdstip van de beëindiging van het lidmaatschap van het dagelijks bestuur.
Artikel 4
Het lid van het dagelijks bestuur heeft aanspraak op een vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering overeenkomstig de regels die te dien aanzien voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld.
Artikel 5
Op het lid van het dagelijks bestuur zijn van overeenkomstige toepassing de regelingen ten behoeve van de ambtenaren van het waterschap ten aanzien van verplaatsingskosten, reis- en verblijfkosten en telefoonkosten.
Artikel 6
Ten aanzien van het lid van het dagelijks bestuur dat op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit recht heeft op een bezoldiging welke meer bedraagt dan waar hij op grond van artikel 2 van dit besluit recht op zou hebben, blijven de regels gelden zoals deze luiden voor de inwerkingtreding van dit besluit, tot uiterlijk het tijdstip van beëindiging van het lidmaatschap van het dagelijks bestuur.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bezoldiging en tegemoetkoming in kosten leden dagelijks bestuur waterschap.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 9 mei 2001
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven negenentwintigste mei 2001
De Minister van Justitie,