Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Luchtvarenden, boordwerktuigkundigen en onderhoudstechnici
+ Hoofdstuk 3. Vluchtinformatieverstrekkers en luchthaveninformatieverstrekkers
+ Hoofdstuk 4. Medische verklaring
+ Hoofdstuk 5. Schorsing
+ Hoofdstuk 5a. Uitvoering van internationale verplichtingen
+ Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 28 juli 1999, houdende regelen omtrent bewijzen van bevoegdheid, bevoegdverklaringen, medische verklaringen, autorisaties, erkenningen, kwalificaties en registraties (Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met Onze Minister van Defensie van 5 maart 1999, nr. DGRLD/JBZ/L 99 210113, Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst;
Gelet op de artikelen 1.2, tweede lid, 2.2, derde lid, 2.3, tweede, vijfde en zesde lid, 2.4, tweede, derde en vierde lid, 2.7, vierde lid, 2.9, eerste lid, 3.30, 5.11, en 5.16, tweede lid, van de Wet luchtvaart;
De Raad van State gehoord (advies van 21 mei 1999, nr. W09.99.0097/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met Onze Minister van Defensie van 15 juli 1999, nr. DGRLD/JBZ/L 99.210417, Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
AML: bewijs van bevoegdheid voor onderhoudstechnicus (Aircraft Maintenance Licence);
CPL: bewijs van bevoegdheid voor beroepsvlieger (Commercial Pilot Licence);
CSR: bevoegdverklaring voor landbouwvliegen (Crop Spray Rating);
bevoegdverklaring: op een bewijs van bevoegdheid aangebrachte of daarmee samenhangende en van de vergunning deel uitmakende machtiging waarin specifieke aan de vergunning verbonden voorwaarden, rechten of beperkingen zijn aangegeven
EVLOS: bevoegdverklaring om een RPA te bedienen binnen een vergrote zichtafstand (extended visual line of sight);
LAPL: bewijs van bevoegdheid voor de besturing van lichte vliegtuigen (Light Aeroplane Pilot License) als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (Pb L 311);
LPE: aantekening betreffende de taalvaardigheid (Language Proficiency Endorsement);
luchtschip: luchtvaartuig, lichter dan lucht, dat is voorzien van een voortstuwingsinrichting en een besturingsinrichting;
luchthaveninformatie:
1°. informatie overeenkomend met de betekenis van de in de Regeling seinen opgenomen grondtekens die op de luchthaven zijn uitgelegd,
2°. informatie van windrichting of sterkte, verkregen uit ter beschikking staande middelen, zoals windmeter en windzak,
3°. informatie omtrent omstandigheden die het gebruik van de luchthaven kunnen beperken,
4°. informatie over luchtverkeersactiviteiten op en in de nabijheid van de luchthaven,
5°. informatie over de te volgen taxiprocedures, of
6°. informatie over de te gebruiken parkeerplaatsen;
luchthaveninformatieverstrekker: persoon die op grond van dit besluit bevoegd is luchthaveninformatie te verstrekken;
modelluchtvaartuig: luchtvaartuig, niet in staat een mens te dragen, en uitsluitend gebruikt voor luchtvaartvertoning, recreatie of sport;
Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;
RFI: bevoegdverklaring recreatief vlieginstructeur (Recreational Flight Instructor);
RPA: op afstand bestuurd luchtvaartuig (remotely piloted aircraft), onbemand, niet zijnde een modelluchtvaartuig;
RPA-L: bewijs van bevoegdheid voor bestuurder van een RPA (remote pilot license);
RPAS: RPA, het daarbij horend grondstation, het vereiste besturingssysteem en andere in het type ontwerp gespecificeerde componenten;
RPA waarnemer: door de luchtvaartexploitant aangewezen geoefend en bekwaam persoon die door visuele waarneming van het RPA de bestuurder bij staat in de veilige uitvoering van de vlucht;
RPL: bewijs van bevoegdheid voor recreatief vlieger (Recreational Pilot Licence);
RT: bevoegdverklaring radiotelefonie (Radio Telephony);
schermvliegtuig: zweeftoestel zonder starre hoofdstructuur, dat kan worden gedragen en slechts gestart en geland kan worden door gebruik te maken van de benen van de bestuurder;
TMG: motorzweefvliegtuig met een integraal gemonteerde niet intrekbare motor en een niet intrekbare propeller, dat in staat is om op eigen kracht op te stijgen en te klimmen (Touring Motor Glider);
verdrag: Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb.  1973, 109);
verordening (EG) nr. 2042/2003: verordening van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 november 2003 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen (PbEU L 315);
verordening (EU) nr. 805/2011: verordening (EU) nr. 805/2011 van de Commissie van 10 augustus 2011 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor vergunningen en bepaalde certificaten van luchtverkeersleiders, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (Pb L 206);
verordening (EU) nr. 1178/2011: verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 311);
vliegtuig: gemotoriseerd luchtvaartuig met vaste vleugels, zwaarder dan lucht, dat hoofdzakelijk in de lucht gehouden kan worden door aërodynamische reactiekrachten op zijn vleugels;
VLOS: bevoegdverklaring om een RPAS te bedienen binnen zichtafstand (visual line of sight);
vluchtinformatieverstrekker: persoon, bevoegd tot het geven van advies, inlichtingen en alarmering aan luchtverkeer of grondverkeer;
vrije ballon: luchtvaartuig, lichter dan lucht, niet voorzien van een voortstuwingsinstallatie en ingericht en bestemd om ten minste één persoon te vervoeren;
wet: Wet luchtvaart ;
zeilvliegtuig: zweeftoestel met starre hoofdstructuur, dat kan worden gedragen en slechts gestart en geland kan worden door gebruik te maken van de benen van de bestuurder;
zweeftoestel: luchtvaartuig niet zijnde een TMG, zwaarder dan lucht, dat hoofdzakelijk in de lucht kan worden gehouden door aerodynamische reactiekrachten en waarvan de vrije vlucht niet afhankelijk is van een motor;
zweefvliegtuig: zweeftoestel met vaste vleugel.
Artikel 1a
Dit besluit berust tevens op de artikelen 1.5, 2.9, tweede en vierde lid, en 7.6 van de wet.
Artikel 1b
Van overeenkomstige toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zijn:
a. de basisverordening,
b. verordening (EG) nr. 2042/2003,
c. verordening (EU) nr. 805/2011, en
d. verordening (EU) nr. 1178/2011,
met dien verstande dat bij ministeriële regeling nadere regels kunnen worden gesteld.
Artikel 1c
De aanvraag voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid of gerelateerde certificaten als bedoeld in hetgeen bij of krachtens de basisverordening is bepaald wordt ingediend bij Onze Minister, tenzij bij of krachtens de basisverordening of de wet een andere instantie is aangewezen.
1.
Onze Minister kan de volgende bewijzen van bevoegdheid afgeven:
a. RPL, dat de bevoegdheid geeft, niet tegen vergoeding, op te treden als bestuurder van een luchtvaartuig, dat gecertificeerd is of luchtwaardig is bevonden voor maximaal 4 inzittenden, tijdens vluchten zonder baat, onder de volgende beperkingen:
1°. alleen tijdens VFR-vluchten;
2°. alleen tijdens de daglichtperiode als bedoeld in artikel 1 van het Besluit luchtverkeer 2014, en
3°. niet met passagiers, tenzij de houder ten minste tien uur ervaring heeft als gezagvoerder van een luchtvaartuig van dezelfde categorie of met dezelfde bijzondere bevoegdverklaring en de houder in de voorafgaande negentig dagen ten minste drie starts en drie landingen heeft uitgevoerd als gezagvoerder van een luchtvaartuig van dezelfde categorie en met dezelfde bijzondere bevoegdverklaring;
b. CPL, dat de bevoegheid geeft, al dan niet tegen vergoeding, op te treden als eerste of tweede bestuurder van een luchtvaartuig;
c. AML, dat de bevoegdheid geeft tot het onderhouden van luchtvaartuigen en het toezicht daarop, alsmede het vrijgeven voor gebruik van die luchtvaartuigen na dat onderhoud, voor zover deze is voorzien van één of meer bijzondere bevoegdverklaringen;
d. RPA-L, dat de bevoegdheid geeft op te treden als bestuurder van een RPA waarvan de totale massa niet meer dan 150 kg bedraagt en dat gecertificeerd is of luchtwaardig is bevonden.
2.
Een bewijs van bevoegdheid kan worden afgegeven voor de volgende categorieën luchtvaartuigen:
a. RPL: vliegtuigen (A), helikopters (H), luchtschepen (AS) en andere categorieën (OA);
b. CPL: vrije ballonnen (FB);
c. AML: vliegtuigen (A), helikopter (H), zweeftoestellen (G) en andere categorieën (OA);
d. RPA-L: vliegtuigen (A) en helikopters (H) en andere categorieën (OA).
3.
Een CPL(FB) geeft de bevoegdheid tegen vergoeding op te treden als bestuurder van een vrije ballon die luchtwaardig is bevonden, onder de volgende beperkingen:
a. alleen tijdens VFR-vluchten, en
b. vaart bij nacht is slechts toegestaan, indien de houder ten minste twee opstijgingen bij nacht met een gemiddelde duur van twee uur elk onder toezicht van een bevoegde houder die reeds de nodige ervaring in nachtvaren bezit, heeft uitgevoerd.
4.
Een AML wordt slechts afgegeven wanneer ten minste één bijzondere bevoegdverklaring daarop is weergegeven.
5.
Een RPA-L wordt slechts afgegeven, indien ten minste één algemene bevoegdverklaring voor het type operatie, één bijzondere bevoegdverklaring voor werkzaamheden en één bijzondere bevoegdverklaring voor klasse daarop is weergegeven.
6.
De bevoegdheden die voortvloeien uit een bewijs van bevoegdheid zijn steeds beperkt tot die typen of klassen luchtvaartuigen of tot die werkzaamheden waarvoor een bijzondere bevoegdverklaring is afgegeven
7.
Een bewijs van bevoegdheid wordt afgegeven voor onbepaalde duur.
1.
Aan houders van een RPL kan, onder de krachtens artikel 2.2 van de wet genoemde bijzondere bevoegdverklaringen, al dan niet onder beperkingen naar soort vlucht of ervaring, één of meer van de volgende algemene bevoegdverklaringen worden afgegeven:
a. RT, dat de bevoegdheid geeft om radiocontact met de luchtverkeersdienst, of met bestuurders van andere luchtvaartuigen te onderhouden;
b. RFI, dat de bevoegdheid geeft om vliegonderricht te geven voor de afgifte van een:
1. RPL, of
2. bijzondere bevoegdverklaring in een RPL;
c. LPE met de bevoegdheden en voorwaarden, bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011.
2.
Aan de houder van een CPL afgegeven overeenkomstig verordening (EU) nr. 1178/2011 kan onder beperkingen naar soort vlucht of ervaring de algemene bevoegdverklaring CSR worden verbonden, dat de bevoegdheid geeft om een luchtvaartuig te bedienen waarmee stoffen ter bescherming of bevordering van het milieu of de land-, tuin-, of bosbouw vanuit de lucht worden verspreid.
3.
De bevoegdheden die voortvloeien uit een RT zijn steeds beperkt tot het overeenkomende bewijs van bevoegdheid van de houder.
4.
De bevoegdheden die voortvloeien uit een algemene bevoegdverklaring, met uitzondering van de RT, zijn steeds beperkt tot die categorie luchtvaartuigen waarvoor de bevoegdverklaring is afgegeven.
5.
Aan de houder van een CPL(FB) kan, onder de krachtens artikel 2.2 van de wet genoemde bijzondere bevoegdverklaringen, al dan niet onder beperkingen naar soort vlucht of ervaring, een of meer van de volgende algemene bevoegdverklaringen worden afgegeven:
a. RT, dat de bevoegdheid geeft om radiocontact met de luchtverkeersdienst, of met bestuurders van andere luchtvaartuigen, te onderhouden;
b. FI(FB) dat de bevoegdheid geeft onderricht te geven in het besturen van vrije ballonnen voor:
1°. de afgifte van een CPL(FB);
2°. VFR-nachtvliegen;
de afgifte van een FI(FB).
6.
Aan houders van een RPA-L kan, onder de krachtens artikel 2.2 van de wet genoemde bijzondere bevoegdverklaringen, al dan niet onder beperkingen naar soort vlucht of ervaring, één of meer van de volgende algemene bevoegdverklaringen worden afgegeven:
a. VLOS, dat de bevoegdheid geeft op te treden als bestuurder van een RPA waarvan de totale massa niet meer dan 150 kg bedraagt, tijdens operaties binnen zichtafstand van de bestuurder onder de volgende beperkingen:
1°. alleen tijdens VFR-vluchten;
2°. alleen tijdens de daglichtperiode, bedoeld in artikel 1 van het Besluit luchtverkeer 2014.
b. EVLOS, dat de bevoegdheid geeft op te treden als bestuurder van een RPA waarvan de totale massa niet meer dan 150 kg bedraagt, tijdens operaties binnen zichtafstand van de bestuurder of een RPA waarnemer, onder de volgende beperkingen:
1°. alleen tijdens VFR-vluchten;
2°. alleen tijdens de daglichtperiode, bedoeld in artikel 1 van het Besluit luchtverkeer 2014.
c. RT, dat de bevoegdheid geeft om radiocontact met de luchtverkeersdienst, als bedoeld in artikel 1 van het Luchtverkeersreglement, of met bestuurders van andere luchtvaartuigen te onderhouden;
d. nachtvliegen (RPA), dat de bevoegdheid geeft om VFR-vluchten met een RPA buiten de daglichtperiode uit te voeren, onder de volgende beperkingen:
1°. alleen met een toestel dat luchtwaardig is bevonden voor de uitvoering van vluchten buiten de daglichtperiode;
2°. alleen voor vluchten waarvan de uitvoering niet is verboden bij of krachtens het Besluit luchtverkeer 2014 dan wel andere regelgeving.
e. FI (RPA), dat de bevoegdheid geeft om vliegonderricht te geven voor de afgifte van:
1°. een RPA-L;
2°. een algemene of bijzondere bevoegdverklaring in een RPA-L.
f. CSR, dat de bevoegdheid geeft om een RPAS te bedienen waarmee stoffen ter bescherming of bevordering van het milieu of de land-, tuin-, of bosbouw vanuit de lucht wordt verspreid;
g. LPE, met de bevoegdheden en voorwaarden bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011.
7.
De beperking, bedoeld in het zesde lid, onderdeel a, sub 2, en onderdeel b, sub 2, geldt niet indien op het RPA-L de algemene bevoegdverklaring nachtvliegen (RPA) is weergegeven en deze bevoegdheid, gelet op de daaraan verbonden beperkingen, mag worden uitgeoefend.
1.
De RT, de VLOS en de EVLOS wordt afgegeven voor onbepaalde duur.
2.
De RFI, de FI(FB) en de FI(RPA) worden afgegeven voor de duur van ten hoogste drie jaren.
3.
De CSR wordt afgegeven voor de duur van ten hoogste 2 jaren.
4.
De geldigheidsduur wordt, indien de bevoegdverklaring niet is afgegeven op de laatste dag van de maand van afgifte, berekend vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de maand van afgifte.
1.
Onze Minister stelt bijzondere bevoegdverklaringen naar type, klasse of werkzaamheden vast en de duur waarvoor zij worden afgegeven.
2.
Onze Minister kan beperkingen vaststellen waaronder bijzondere bevoegdverklaringen worden afgegeven.
1.
De leeftijd, welke moet zijn bereikt om voor een bewijs van bevoegdheid in aanmerking te komen, bedraagt voor:
a. RPL: 16 jaar;
b. CPL(FB): 18 jaar;
c. AML: 18 jaar;
d. RPA-L: 18 jaar.
2.
De leeftijd, welke moet zijn bereikt om voor een instructeursbevoegdverklaring in aanmerking te komen, bedraagt 18 jaar.
1.
Met inachtneming van de artikelen 2, 3 en 6 wordt het bewijs van bevoegdheid of de bevoegdverklaring op aanvraag afgegeven aan een ieder die:
a. voldoet aan de bij ministeriële regeling vast te stellen vereisten inzake kennis, bedrevenheid, ervaring en opleiding, en,
b. in het bezit is van een geldige medische verklaring klasse II of, voor zover het betreft het bewijs van bevoegdheid, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, een geldige medische verklaring voor het LAPL.
2.
De aanvraag tot afgifte van een bewijs van bevoegdheid of bevoegdverklaring wordt gedaan op een daartoe door Onze Minister verstrekt aanvraagformulier.
3.
Onze Minister stelt de tarieven vast, volgens welke de kosten, bedoeld in artikel 2.3, zesde lid, onderdeel h, van de wet, worden vergoed.
Artikel 9
De bevoegdverklaringen, genoemd in artikel 3 en 5, worden verlengd indien de houder van het bewijs van bevoegdheid op bij ministeriële regeling te bepalen wijze heeft aangetoond, dat hij zijn kennis, bedrevenheid en ervaring heeft behouden.
1.
Het document waarop het bewijs van bevoegdheid en de bevoegdverklaring zijn weergegeven wordt afgegeven voor een periode van ten hoogste vijf jaar.
2.
Onze Minister vernieuwt een document als bedoeld in het eerste lid na afgifte of wederafgifte van een bevoegdverklaring en wanneer de ruimte, bestemd om verlengingen van bevoegdverklaringen aan te tekenen, geheel is ingevuld, en stelt nadere regels met betrekking tot de eisen voor wederafgifte van een bevoegdverklaring.
3.
Onze Minister kan een document als bedoeld in het eerste lid vernieuwen, indien het is verloren, indien het onleesbaar, beschadigd of anderszins onbruikbaar is geworden, om enige administratieve reden of, naar zijn goeddunken, wanneer een bevoegdverklaring wordt verlengd.
4.
Indien een document wegens verlies is vernieuwd en het verloren document wordt teruggevonden, zendt de houder het teruggevonden document zo spoedig mogelijk aan Onze Minister.
5.
Indien een document anders dan wegens verlies is vernieuwd, kan Onze Minister de houder opdragen het oorspronkelijke document binnen een week na de datum van verzending van het nieuwe document aan Onze Minister te zenden.
a. het bedienen van een modelvliegtuig, waarvan de totale massa ten hoogste 25 kg bedraagt;
b. het bedienen van een ballon, die op zeeniveau in de internationale standaard-atmosfeer in geheel gevulde toestand een diameter van ten hoogste 2.00 m of een inhoud van ten hoogste 4.00 kubieke m heeft, alsmede aan elkaar gekoppelde ballonnen waarvan de gezamenlijke diameter en inhoud deze waarden niet te boven gaan;
c. het bedienen van een toestel, zwaarder dan lucht, en niet voorzien van een voortstuwingsinrichting, dat door middel van een ankerkabel of lijn is verbonden met het aardoppervlak (kabelvlieger);
d. bedienen van een luchtschip, dat op zeeniveau in de internationale standaard atmosfeer in geheel gevulde toestand een grootste afmeting heeft van 5.00 m of een inhoud van ten hoogste 4.00 kubieke m;
e. het bedienen van een toestel, zwaarder dan lucht in de vorm van een scherm met harnas, dat met een lijn of lijnen is bevestigd aan een voertuig of vaartuig, waardoor het in de lucht kan worden gehouden (valschermzweeftoestel);
f. het bedienen van een zeilvliegtuig, onder door Onze Minister bij ministeriële regeling te stellen voorschriften en beperkingen;
g. het bedienen van een schermvliegtuig onder door Onze Minister bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden;
h. het bedienen van een ballon, die tijdens het in de lucht houden permanent is bevestigd aan het aardoppervlak (kabelballon);
i. het bedienen van een scherm dat dient om de daalsnelheid van een persoon zodanig te beperken dat deze veilig het aardoppervlak kan bereiken (valscherm);
j. het bedienen van een luchtvaartuig onder toezicht van een instructeur, die houder is van een voor de bediening van dat luchtvaartuig en die vlucht afgegeven bewijs van bevoegdheid, waarop weergegeven de nodige bevoegdverklaringen op een zodanige wijze dat de instructeur onmiddellijk kan ingrijpen;
k. het uitvoeren van een solovlucht onder toezicht van een instructeur, die houder is van een voor de bediening van dat luchtvaartuig en die vlucht afgegeven bewijs van bevoegdheid, waarop weergegeven de nodige bevoegdverklaringen, door een bestuurder, die geen houder is van een bewijs van bevoegdheid, indien de bestuurder:
1. beschikt over voldoende kennis voor de uit te voeren solovlucht;
2. beschikt over een geldige medische verklaring klasse 1 of 2; en
3. beschikt over een schriftelijke soloverklaring van de instructeur;
l. het bedienen van een zweefvliegtuig;
m. het bedienen van een vrije ballon, niet tegen vergoeding, die luchtwaardig is bevonden voor maximaal vier inzittenden, tijdens vluchten zonder baat onder de in artikel 2, eerste lid, onder a, ten 1° en 2° bedoelde beperkingen.
2.
Het eerste lid, onderdelen b tot en met m, is van toepassing indien de bestuurder:
a. de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, met dien verstande, dat de bestuurder van een zweeftoestel die een solovlucht uitvoert binnen zichtafstand van de luchthaven tot een maximum van 5 kilometer rondom de luchthaven, de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt,
b. kan aantonen te beschikken over voldoende bekwaamheid om op een veilige manier deel te nemen aan het luchtverkeer, en
c. kan aantonen dat een verzekering is gesloten tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid jegens derden als gevolg van het gebruik van het luchtvaartuig.
3.
De artikelen 2.1, eerste lid, voor zover dit betrekking heeft op het bedienen van een grondstation of mobiel station in de luchtvaartmobiele band, waarvoor een vergunning is vereist als bedoeld in artikel 3.13 van de Telecommunicatiewet, en artikel 2.2, tweede lid, van de wet zijn niet van toepassing op degene die een luchtvaartuig als bedoeld in het eerste lid bedient of een solovlucht als bedoeld in onderdeel k van dat lid uitvoert, en houder is van een door Onze Minister afgegeven certificaat waaruit blijkt, dat die houder bevoegd is tot het bedienen van een grondstation of mobiel station als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de wet.
Artikel 12
Onze Minister kan nadere regels geven met betrekking tot het afgeven van bewijzen van gelijkstelling. Deze regels omvatten in ieder geval bepalingen betreffende eisen inzake kennis, bedrevenheid, ervaring, leeftijd en medische geschiktheid.
1.
Onze Minister geeft nadere regels met betrekking tot de erkenning en registratie van een opleidingsinstelling. Deze regels omvatten in ieder geval bepalingen betreffende:
a. de bij de aanvraag in te dienen gegevens;
b. eisen inzake de opleiding;
c. de afgifte, geldigheidsduur, intrekking en wijziging.
2.
Onze Minister stelt de tarieven vast, volgens welke de kosten, bedoeld in artikel 2.9, vierde lid, van de wet worden vergoed.
3.
Onze Minister geeft nadere regels met betrekking tot de kwalificatie van STD's. Deze regels omvatten in ieder geval bepalingen betreffende:
a. de bij de aanvraag in te dienen gegevens;
b. het onderscheid in eisen naar niveau;
c. de afgifte, geldigheidsduur, verlenging, schorsing, intrekking en wijziging.
1.
Als bewijs, dat wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot de nodige kennis en bedrevenheid voor een bewijs van bevoegdheid als bedoeld in artikel 2 of een bevoegdverklaring als bedoeld in artikel 3 of  5, wordt met goed gevolg een examen afgelegd.
2.
Het examen kan bestaan uit een theorie- en een praktijkgedeelte.
3.
Voor de AML en voor de daarbij behorende bevoegdverklaringen kan aan de eisen als bedoeld in het eerste lid tevens worden voldaan door het met goed gevolg afronden van een opleiding aan een door Onze Minister daartoe erkende opleidingsinstelling dan wel aan een door de bevoegde autoriteit van een door Onze Minister bij regeling aangewezen staat daartoe erkende opleidingsinstelling.
4.
In afwijking van het eerste lid, wordt voor de RPA-L en voor de daarbij behorende bevoegdverklaringen aan de eisen, bedoeld in het eerste lid voldaan door het met goed gevolg afronden van een opleiding aan een door Onze Minister daartoe erkende opleidingsinstelling dan wel aan een door de bevoegde autoriteit van een door Onze Minister bij regeling aangewezen staat daartoe erkende opleidingsinstelling.
5.
Onze Minister kan nadere regels geven met betrekking tot het examen.
6.
Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op het verkrijgen van de algemene bevoegdverklaring LPE.
1.
Onze Minister stelt het resultaat van het theorie-en praktijkexamen vast.
2.
Onze Minister stelt nadere regels met betrekking tot de autorisatie en benoeming van examinatoren. Deze regels omvatten in ieder geval bepalingen betreffende:
a. de bij de aanvraag in te dienen gegevens;
b. de afgifte, geldigheidsduur, verlenging en intrekking;
c. de eisen inzake kennis, bedrevenheid en ervaring;
d. het onderscheid in bevoegdheden naar soort autorisatie;
e. de bezoldiging van benoemde examinatoren.
3.
De examens ter verkrijging van een AML kunnen mede worden afgenomen door een door Onze Minister erkende opleidingsinstelling. Onze Minister kan nadere regels stellen omtrent het afnemen van de examens.
4.
In afwijking van het eerste lid stelt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen het resultaat van het schriftelijke theorie-examen vast.
1.
Onze Minister stelt een examenreglement vast.
2.
In dit reglement kunnen bepalingen opgenomen worden omtrent:
a. de wijze van examinering;
b. de duur van examens en de wijze waarop examens worden uitgevoerd;
c. de vaststelling van de examenopgaven voor het schriftelijke gedeelte;
d. de groepen van vakken waarin examens kunnen worden afgelegd;
e. het gebruik van STD's ten behoeve van examens;
f. de aanmelding voor examens;
g. de toelating tot examens;
h. geheimhouding;
i. het toezicht op theorie- en praktijkexamens;
j. de uitsluiting van een examinandus van examens;
k. de ordemaatregelen tijdens examens;
l. de beoordeling van examens;
m. de vaststelling van het resultaat van examens;
n. de kennisgeving van de uitslag;
o. de mogelijkheid van herexamens;
p. het afnemen van praktijkexamens;
q. de termijn waarbinnen examens moeten zijn afgelegd;
r. de uitsluiting van examens;
s. frequentie van het examen.
Artikel 17
Onze Minister kan bewijzen van bevoegdheid afgeven voor:
a. vluchtinformatieverstrekker;
b. luchthaveninformatieverstrekker.
1.
Onze Minister kan op het bewijs van bevoegdheid voor vluchtinformatieverstrekker en luchthaveninformatieverstrekker een of meer bevoegdverklaringen weergeven op de wijze zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.
2.
Onze Minister kan op de bewijzen van bevoegdheid een of meer van onderstaande aantekeningen weergeven op de wijze zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit:
a. aantekening bij de bevoegdverklaring: op het bewijs van bevoegdheid aangebrachte en hiervan deel uitmakende machtiging waarin de specifieke aan de bevoegdverklaring verbonden voorwaarden, rechten of beperkingen zijn weergegeven (rating endorsement);
b. aantekening bij het bewijs van bevoegdheid: op het bewijs van bevoegdheid aangebracht en hiervan deel uitmakende machtiging waarin de specifieke aan het bewijs van bevoegdheid verbonden voorwaarden, rechten of beperkingen zijn weergegeven (licence endorsement);
c. aantekening betreffende de eenheid: op het bewijs van bevoegdheid aangebracht en hiervan deel uitmakende machtiging waarin de ICAO-locatie-indicator wordt weergegeven alsook de sectoren of werkplekken waarvoor de houder van het bewijs van bevoegdheid bevoegd is (unit endorsement);
d. aantekening betreffende de taalvaardigheid: op het bewijs van bevoegdheid aangebracht en hiervan deel uitmakende machtiging waarin de taalvaardigheid van de houder wordt aangegeven (language endorsement);
3.
Een bevoegdverklaring als bedoeld in het eerste lid is slechts geldig indien aan deze bevoegdverklaring de relevante aantekening betreffende de luchtverkeersleidingseenheid en de overige noodzakelijke aantekeningen zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit zijn verbonden.
4.
Een aantekening als bedoeld in het tweede lid is slechts geldig in samenhang met het bewijs van bevoegdheid of de bevoegdverklaring waarvan zij deel uitmaakt.
Artikel 19
De minimumleeftijd voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid als bedoeld in artikel 17 bedraagt 18 jaar.
1.
Met inachtneming van artikel 19 wordt een bewijs van bevoegdheid voor vluchtinformatieverstrekker op aanvraag verleend aan een ieder die:
a. in het bezit is van een geldige medische verklaring, klasse 3,
b. voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen eisen inzake kennis, bedrevenheid en ervaring, en
c. overeenkomstig Bijlage 1 bij het op 7 december 1944 te Chicago gesloten Verdrag inzake de Internationale Burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109) voldoet aan de vereisten inzake het vermogen tot beheersing van de Engelse taal op de niveaus 4, 5 of 6.
2.
Het eerste lid, onderdeel b, is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van bewijzen van bevoegdheid voor luchthaveninformatieverstrekker en op het verlenen van bevoegdverklaringen en aantekeningen als bedoeld in artikel 18.
3.
Onze Minister stelt de tarieven vast, volgens welke de kosten, bedoeld in artikel 2.3, zesde lid, onderdeel h, van de wet, worden vergoed.
1.
Een bewijs van bevoegdheid voor vluchtinformatieverstrekker of luchthaveninformatieverstrekker, een bevoegdverklaring of een aantekening bij de bevoegdverklaring als bedoeld in artikel 18 wordt voor onbepaalde tijd afgegeven.
2.
De aantekening betreffende de eenheid wordt voor een termijn van 12 maanden weergegeven.
3.
De aantekening bij het bewijs van bevoegdheid wordt voor een termijn van 36 maanden weergegeven.
4.
De termijnen, bedoeld in het tweede en derde lid, worden met eenzelfde termijn verlengd indien de houder voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen regels inzake kennis, bedrevenheid en ervaring.
1.
De vereisten inzake ervaring voor het verkrijgen van een bewijs van bevoegdheid voor vluchtinformatieverstrekker zijn niet van toepassing op personen die maximaal 24 maanden voor de datum van aanvraag in het bezit waren van een geldig bewijs van bevoegdheid voor luchtverkeersleider.
2.
De vereisten inzake ervaring voor het verkrijgen van een bewijs van bevoegdheid voor luchthaveninformatieverstrekker zijn niet van toepassing op personen die maximaal 24 maanden voor de datum van de aanvraag in het bezit waren van een geldig bewijs van bevoegdheid voor luchtverkeersleider of vluchtinformatieverstrekker.
1.
Onze Minister kan een bewijs van bevoegdheid vernieuwen, indien het is verloren of indien het onleesbaar, beschadigd of anderszins onbruikbaar is geworden.
2.
Indien een bewijs van bevoegdheid wegens verlies is vernieuwd en het verloren bewijs wordt teruggevonden, zendt de houder het teruggevonden bewijs zo spoedig mogelijk aan Onze Minister.
3.
Indien een bewijs van bevoegdheid anders dan wegens verlies is vernieuwd, kan Onze Minister de houder opdragen het oorspronkelijke bewijs binnen een week na de datum van verzending van het nieuwe bewijs aan Onze Minister te zenden.
1.
Voor het verzorgen van opleidingen tot vluchtinformatieverstrekker of luchthaveninformatieverstrekker is een door Onze Minister goed te keuren opleidingenplan noodzakelijk.
2.
Bij regeling van Onze Minister worden nadere regels gesteld voor de goedkeuring van het in het eerste lid bedoelde opleidingenplan, die in ieder geval betrekking hebben op:
a. eisen inzake de inhoud van de opleiding;
b. de in het opleidingplan op te nemen gegevens;
c. de geldigheidsduur en wijze van de goedkeuring;
d. de onderdelen waaruit een opleidingenplan kan bestaan.
Artikel 24b
Onze Minister geeft regels met betrekking tot de kwalificatie van STD’s. Artikel 13, derde lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
1.
Onze Minister geeft regels met betrekking tot de certificering van opleidingsinstellingen voor het verlenen van luchtverkeersdiensten. Deze regels omvatten in ieder geval bepalingen betreffende:
a. de aanvraag, afgifte, intrekking en wijziging van de certificering;
b. de bij de aanvraag in te dienen gegevens;
c. de geldigheidsduur van de certificering;
d. de technische en operationele bekwaamheden van de opleidingsinstelling;
e. het vermogen van de opleidingsinstelling opleidingen te organiseren.
2.
Onze Minister stelt de tarieven vast, volgens welke de kosten, bedoeld in artikel 2.9, vierde lid, van de wet worden vergoed.
1.
Als bewijs dat is voldaan aan de eisen met betrekking tot de nodige kennis, bedrevenheid en ervaring, bedoeld in artikel 20, eerste lid, onderdeel b, geldt een met goed gevolg afgelegd examen.
2.
Het examen bestaat uit:
a. een theoretisch onderzoek naar kennis;
b. een praktisch onderzoek naar kennis, bedrevenheid en ervaring.
3.
Het eerste en het tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op het vermogen tot beheersing van de Engelse taal, bedoeld in artikel 20, eerste lid, onderdeel c.
1.
Bij regeling van Onze Minister worden regels vastgesteld voor het examen, bedoeld in artikel 25.
2.
De regels, bedoeld in het eerste lid, betreffen in ieder geval:
a. de taken en verantwoordelijkheden van verleners van luchtvaartnavigatiediensten en exploitanten van luchthavens en hun personeel met betrekking tot examens;
b. de wijze van het afnemen van examens;
c. vrijstelling en ontheffing van examens;
d. exameneisen;
e. toelatingseisen.
1.
Ten behoeve van een door Onze Minister, al dan niet onder beperkingen, af te geven medische verklaring wordt degene, die zulk een verklaring heeft aangevraagd, gekeurd door een geneeskundige of door een geneeskundige instantie.
2.
Onze Minister kan in ieder geval regels geven met betrekking tot:
a. de aanvraag van de keuring;
b. de oproep voor en de aanmelding bij de keuring;
c. de ten behoeve van de afgifte van een medische verklaring te verrichten keuring;
d. de anamnese;
e. de kennisgeving van de uitslag;
f. de eisen van medische geschiktheid en de beperkingen waaronder de medische verklaring kan worden afgegeven;
g. de eisen waaraan een geneeskundige of een geneeskundige instantie ten behoeve van hun autorisatie moeten voldoen;
h. de verplichtingen van de houder van de medische verklaring of van een geneeskundige of een geneeskundige instantie;
i. de erkenning van in het buitenland verrichte keuringen.
3.
Onze Minister stelt de tarieven vast, volgens welke de kosten, als bedoeld in artikel 2.3, zesde lid, onderdeel h en artikel 2.4, derde lid, onderdeel g, van de wet worden vergoed.
1.
De geldigheidsduur van een medische verklaring als bedoeld in artikel 8 wordt bepaald overeenkomstig verordening (EU) nr. 1178/2011.
2.
De geldigheidsduur van de medische verklaring voor vluchtinformatieverstrekkers en luchthaveninformatieverstrekkers bedraagt in maanden ten hoogste:
3.
Houders van een bewijs van bevoegdheid voor informatieverstrekker kunnen eveneens gebruik maken van een geldige medische verklaring klasse 3.
4.
Onze Minister stelt nadere regels voor de verlenging van een medische verklaring.
1.
Ten behoeve van de beslissing op bezwaar tegen een beschikking met betrekking tot de medische verklaring of certificaat kan Onze Minister een Adviescommissie instellen.
2.
Bij elke volgende keuring wordt rekening gehouden met het advies van de Adviescommissie.
1.
De Adviescommissie bestaat uit ten minste vijf leden, waaronder een voorzitter, die door Onze Minister worden benoemd voor een periode van 3 jaar en ontslagen.
2.
Van de leden van de Adviescommissie wordt ten minste één lid benoemd uit de kring van deskundigen met betrekking tot medische certificaten klasse 1, ten minste één lid uit de kring van deskundigen met betrekking tot medische certificaten klasse 2 en ten minste één lid uit de kring van deskundigen met betrekking tot medische verklaringen klasse 3.
1.
Onze Minister doet een ontvangen bezwaarschrift binnen een week aan de Adviescommissie toekomen.
2.
Onze Minister kan regels stellen met betrekking tot door de Adviescommissie in acht te nemen procedures.
Artikel 35
Zolang in een vacature in de Adviescommissie niet is voorzien, vormen de overblijvende leden de Adviescommissie met de bevoegdheden van de volledige Adviescommissie.
1.
Indien een bewijs van bevoegdheid of een bevoegdverklaring is geschorst op één van de in artikel 2.5, eerste lid, onderdeel a of b van de wet genoemde gronden, kan Onze Minister bepalen dat de houder zich opnieuw aan een door Onze Minister te bepalen examen onderwerpt. Het examen kan beperkt blijven tot één of enkele onderdelen.
2.
Indien een bewijs van bevoegdheid of een bevoegdverklaring is geschorst op grond van artikel 2.5, eerste lid, onderdeel c, wordt de schorsing opgeheven bij opnieuw gebleken medische geschiktheid.
Artikel 36a
De hoogte en de wijze van betaling van de vergoeding voor de kosten voor handelingen in het kader van de uitvoering van internationale overeenkomsten gesloten door de Europese Unie en internationale overeenkomsten gesloten door Nederland met derde landen, voor zover dit besluit hier niet reeds in voorziet, wordt bij ministeriële regeling vastgesteld.
Artikel 42
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen, onderdelen daarvan, bewijzen van bevoegdheid, algemene of bijzondere bevoegdverklaringen verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel 43
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting en de bijlagen in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 28 juli 1999
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de negentiende augustus 1999
De Minister van Justitie,