{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit betrekkelijk de administratie der goederen toebehoorende aan de stichtingen der beurzen of van kollegien

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 mei 2007.
Besluit van 26 december 1818, betrekkelijk de administratie der goederen toebehoorende aan de stichtingen der beurzen of van kollegien
Wij, WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Herzien Ons Besluit van den 5den October 1816, n°. 41;
Op de voordragt van Onzen Minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Kolonien;
Gezien het rapport van Onze Ministers van Financien en van Binnenlandsche Zaken;
Den Raad van State gehoord;
Hebben besloten en besluiten:
Artikel I
De Administratie der Domeinen, de Bureaux van Weldadigheid en de Commissien der Gasthuizen zullen, te rekenen van den 1sten Januari 1819, ophouden regt te hebben op het genot der inkomsten van de goederen, bosschen en renten, toebehoorende aan de stichtingen der Beurzen of van Kollegien.
Artikel II
Gezegde Besturen zullen dadelijk aan Onzen Minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Kolonien, tabellen van de zulken dezer goederen, bosschen en renten inzenden, welke onder hun beheer zijn, en zullen daarbij voegen alle de oorkonden, welke daartoe behooren, en zich in hunne handen bevinden, alsmede zoodanige ophelderingen als zij in staat zijn te geven.
Artikel III
Zij zullen, bij voorraad, deze goederen, bosschen en renten blijven besturen, en daarvan eene afzonderlijke rekening houden, tot dat dezelve goederen, met de opbrengsten, te rekenen van den 1sten Januari 1819, aan de geregtigden zullen kunnen wedergegeven worden.
1.
De Administrative Commissie der Beurzen, te Bergen in Henegouwen , wordt van nu af, gehouden voor vernietigd, doch zal desniettemin verpligt zijn om gelijkelijk, zonder uitstel, aan Onzen bovengemelden Minister intezenden eene tabel van de stichtingen der Beurzen, welke zij bestuurt, met alle daartoe behoorende oorkonden, welke in hare bewaring zijn.
2.
Zij zal, binnen een half jaar, aan Onzen voornoemden Minister, naauwkeurige rekenschap moeten doen van haar gehouden bestuur, hetgeen zij bij voorraad zal blijven uitoefenen, zonder echter nieuwe Beurzen te kunnen begeven.
3.
Alle begeving van Beurzen door de Commissie na kennisgeving van dit tegenwoordig besluit, zal van geene kracht zijn.
4.
Onze voorz. Minister zal de noodige maatregelen nemen om van den staat der Administratie van de Commissie, op het tijdstip der kennisgeving te doen blijken.
Artikel V
Het bestuur der goederen, bosschen en renten, in de voorgaande artikelen vermeld en in het algemeen, van alle, welke uit stichtingen van Beurzen voortvloeijen, en, in het vervolg, mogten ontdekt worden, zal zoodra mogelijk, terug gegeven worden, aan degenen die bij de akten der stichting benoemd zijn. De beschikkingen dezer akten zullen in alle opzigten, zoo naauwkeurig doenlijk is, in acht genomen worden.
Artikel VI
Ingeval dat de wil der stichters geheel of gedeeltelijk niet meer zoude kunnen opgevolgd worden, zal Onze genoemde Minister, Ons de middelen voordragen om hier in te voorzien, en deze middelen zullen altijd met het oogmerk der stichters overeenkomstig moeten zijn.
Artikel VII
Ieder bestuurder van Beurzen, zal jaarlijks rekening van zijn bestuur moeten doen; ingeval de akte der stichting niemaud benoemt aan wien rekening moet gedaan worden, zal Onze voorz. Minister daarin voorzien.
1.
Van de rekeningen in het vorig artikel vermeld, zullen twee minuten gemaakt worden, eene derzelve zal, na de goedkeuring der rekening, gezonden worden aan de Gedeputeerde Staten der Provincie in welke voorheen de zetel van de Administratie dezer Beurzen, volgens hunne stichting, gevestigd was, en in de gevallen waar de zetel van die Administratie niet regt bekend of bepaald mogt zijn, aan zoodanig Kollegie van Gedeputeerde Staten als daartoe door Onzen voornoemden Minister zal worden aangewezen.
2.
De Gedeputeerde Staten zullen jaarlijks in de maand Januari, aan den Minister een rapport inleveren van de rekeningen die hun, in den loop van het vorige jaar, zullen overhandigd zijn, en zij zullen hunne aanmerkingen daarbij voegen om te doen blijken, of de akten der stichting ten uitvoer zijn gebragt, en of de inkomsten besteed zijn in het belang van het openbaar onderwijs.
1.
De oorspronkelijke akten van stichting, vóór dat dezelve aan de bepaalde bestuurders overhandigd worden, gelijk ook de akten van teruggave, zullen ter griffie der Provinciale Staten, in een daarvoor bestaand register overgeschreven worden.
2.
Elke akte van nieuwe stichting, welke in het vervolg mogt plaats hebben, zal insgelijks worden ingeschreven in dit register, hetwelk door eeniegelijk zal kunnen worden geraadpleegd.
Artikel X
In voorkomende gevallen, zal Onze voorn. Minister de inrigtingen van openbaar onderwijs magtigen, om de bestuurders der beurzen in regten te vervolgen tot het doen nakomen van den inhoud der akten van stichting.
1.
Onze Minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Kolonien, zal eene Commissie benoemen welke belast zal zijn met het onderzoek der bewijs-stukken, en zal, op haar berigt, uitspraak doen over de teruggave der goederen, bosschen en renten, alsmede omtrent de administratie van dezelve goederen ten voordeele van die genen, welke daartoe regt hebben, volgens de akten der stichting; of, bij gebreke van deze, aan die genen welke door Ons bij een nader besluit daartoe geroepen zullen worden.
2.
Bijaldien er nogthans eenige geschillen omtrent de goederen der gezegde fundatien, of omtrent het regt van beheering, uitgifte of verkrijging dier Beurzen mogten ontstaan, zullen dezelve aan de Regtbanken worden verwezen.
Onze Minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Kolonien, mitsgaders die van Binnenlandsche Zaken en van Financien, elk voor zoo veel hem aangaat, zijn belast met de uitvoering van het tegenwoordig Besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Gegeven te Brussel, den 26sten December des jaars 1818, het zesde van Onze regering.
Van wege den Koning.