Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 mei 2018. U leest nu de tekst die gold op 24 mei 2018.
Besluit van 14 juni 2010, houdende aanpassing van enige algemene maatregelen van bestuur aan de Wet van 17 december 2009 tot aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand (Stb. 2010, 2) alsmede vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van die wet (Besluit bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 26 april 2010, nr. 5650968/10/6;
Gelet op de artikelen 12, derde lid, 25, zesde lid, 34, vierde lid, 34a, vierde lid, 34d, derde lid, 35, 37, tweede en vijfde lid, en 42a, eerste lid, van de Wet op de rechtsbijstand, artikel 294, vierde lid, van de Faillissementswet, artikel 4 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies, artikel 24, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 48 c en d van de Wet Justitie-subsidies, artikel 47, vijfde lid, Beginselenwet justitiële inrichtingen, artikel 45 van de Comptabiliteitswet 2001, artikel 1, tweede lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;
De Raad van State gehoord (advies van 12 mei 2010, nr. W03.10.0165/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 07 juni 2010, nr. 5656150/10/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit BIBOB.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit gebruik sofi-nummer Wbp.]
Artikel V
[Wijzigt het Reglement justitiële jeugdinrichtingen.]
Artikel VI
[Wijzigt het Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering.]
Artikel VII
[Wijzigt het Subsidiebesluit raden voor rechtsbijstand.]
Artikel VIII
[Wijzigt het Besluit toevoeging mediation.]
Artikel IX
[Wijzigt het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.]
Artikel X
[Wijzigt de Vergoedingenregeling Raad voor Rechtsbijstand.]
Artikel XI
[Wijzigt het Aanwijzingsbesluit Raad voor Rechtsbijstand, 's-Hertogenbosch, als bestuursorgaan waaraan gegevens ten behoeve van register als bedoeld in artikel 294, eerste lid, Faillissementswet dienen te worden doorgegeven.]
Artikel XII
Het Besluit van 16 december 1992, houdende regels voor de vergoeding die een advocaat ontvangt voor rechtsbijstand ingevolge het bepaalde in artikel 817 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering , wordt ingetrokken.
1.
Dit besluit en de Wet van 17 december 2009 tot aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand (Stb. 2010, 2) treden in werking op 1 juli 2010.
2.
Artikel I, onderdeel A, onder 2, werkt terug tot en met 1 januari 2010.
Artikel XIV
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 14 juni 2010
De Minister van Justitie ,
Uitgegeven de vierentwintigste juni 2010
De Minister van Justitie ,