Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit bestrijdingsmaatregelen Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 augustus 2008.
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 11 juli 2007 houdende bestrijdingsmaatregelen bij de uitbraak van de Ziekte van Aujeszky (PVV) 2007 (Besluit bestrijdingsmaatregelen Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2007)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 5, eerste en derde lid, van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2006 en artikel 24, vierde en vijfde lid van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2007;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de begripsbepalingen van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky over.
1.
Nadat onderzoek, zoals bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Verordening heeft aangetoond dat er sprake is van de Ziekte van Aujeszky of nadat op grond van het door het bestuur vastgestelde bestrijdingsplan, zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Verordening, is vastgesteld dat er sprake is van een uitbraak van de Ziekte van Aujeszky bij varkens, is de voorzitter bevoegd tot het aan de ondernemer opleggen van individuele bestrijdingsmaatregelen, zoals voorzien in artikel 5, eerste en derde lid, van de Verordening.
2.
De voorzitter stelt vast op welk bedrijf de besmetting is geconstateerd, welke bedrijven binnen een straal van tien kilometer van het besmette bedrijf zijn gelegen, van of naar welke bedrijven varkens zijn aan- of afgevoerd van het besmette bedrijf en in welke gevallen sprake is van intensieve persoonscontacten met het besmette bedrijf.
3.
De vaststelling als bedoeld in het vorige lid, wordt door middel van een persbericht en publicatie in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie bekendgemaakt.
4.
Het bedrijf waarop de besmetting is vastgesteld ontvangt hierover onverwijld bericht. Bedrijven welke binnen een straal van tien kilometer van het besmette bedrijf zijn gelegen, en bedrijven waarvan of waarnaar varkens zijn aan- of afgevoerd van het besmette bedrijf, ontvangen hierover zo mogelijk allereerst telefonisch en vervolgens schriftelijk bericht dat ofwel persoonlijk aan de ondernemer wordt overhandigd, ofwel dat per aangetekende post wordt toegezonden.
1.
Aan de hand van het door het bestuur vastgestelde bestrijdingsplan kan de voorzitter met betrekking tot het bedrijf waarop een verdenking van een besmetting rust, dan wel een besmetting is geconstateerd, overgaan tot het opleggen van de volgende maatregelen:
a) Het verbieden van aan- en afvoer van varkens, varkenssperma, varkensembryo’s en varkensmest naar en van het besmette bedrijf;
b) Het verplichten de varkens binnen 24 uur (voor de eerste keer) en vervolgens na 14 dagen (voor een tweede vaccinatie) na de constatering van de besmetting te doen vaccineren;
c) Het toestaan van afvoer van varkens naar het slachthuis, vanaf 14 dagen na de tweede vaccinatie;
d) Het verplichten tot het onmiddellijk na de afvoer van alle dieren uit de stal de stal te reinigen en te ontsmetten. Het CBD zal vervolgens een R&O verklaring opstellen die aan de dienst, als bedoeld in artikel 4 van de Verordening, wordt verstuurd;
e) De mest, afkomstig van het besmette bedrijf, mag alleen worden aangewend binnen het gebied van tien kilometer rondom het besmette bedrijf, dan wel na twee weken opslag in een centrale mestopslag, buiten dit gebied. Vanaf vier weken na de tweede vaccinatie mag de mest ook worden afgevoerd naar andere bedrijven.
2.
Met betrekking tot bedrijven die zich bevinden binnen een straal van tien kilometer vanaf een bedrijf waarop een besmetting is geconstateerd, geldt het volgende:
a) Aan- en afvoer van varkens, varkenssperma, varkensembryo’s en varkensmest naar en van het bedrijf gevestigd binnen een straal van tien kilometer vanaf een bedrijf waarop een besmeting is geconstateerd, is niet toegestaan;
b) De varkens worden voor de eerste keer binnen 72 uur na de constatering van de besmetting gevaccineerd en voor de tweede keer tussen de 14 dagen en de 21 dagen daarna nog eens;
c) Het is tot 14 dagen nadat de tweede vaccinatie is verricht verboden varkens af te voeren van en naar varkensbedrijven binnen een straal van tien kilometer vanaf een bedrijf waarop een besmetting is geconstateerd;
d) Binnen 72 uur wordt klinische inspectie door de eigen dierenarts uitgevoerd. Tussen de 14 dagen en 21 dagen na de klinische inspectie worden bloedmonsters bij de varkens genomen, die voor onderzoek worden gezonden naar het CIDC;
e) Afvoer van de varkens naar het slachthuis is eerst toegestaan, vanaf 14 dagen nadat de tweede vaccinatie is verricht;
f) Aanvoer van varkens afkomstig van bedrijven eveneens gelegen binnen een straal van 10 kilometer van het besmette bedrijf, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de voorzitter;
g) Afvoer van varkens naar bedrijven eveneens gelegen binnen een straal van 10 kilometer van het besmette bedrijf, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de voorzitter;
h) Het vervoer van sperma, afkomstig van een spermawincentrum, gelegen in het gebied als bedoeld in dit lid, is tijdelijk niet toegestaan. Eerst vanaf twee weken nadat de tweede vaccinatie is verricht mag sperma worden vervoerd naar bedrijven binnen het in dit lid bedoelde gebied. Vervoer van sperma naar andere bedrijven is eerst toegestaan nadat de bestrijdingsmaatregelen zijn opgeheven.
i) De mest, afkomstig van een bedrijf gelegen binnen een straal van tien kilometer van een besmet bedrijf, mag alleen binnen dit gebied worden aangewend. Vanaf twee weken na de tweede vaccinatie mag de mest ook worden afgevoerd naar andere bedrijven, mits de resultaten van het bloedonderzoek, dat 2 weken na de eerste vaccinatie wordt uitgevoerd, negatief zijn.
3.
Met betrekking tot bedrijven waarvan varkens zijn afgevoerd naar het besmette bedrijf, dan wel waarop varkens zijn aangevoerd van het besmette bedrijf dan wel er sprake is van intensieve persoonscontacten met het besmette bedrijf, geldt het volgende:
a) Aan- en afvoer van varkens, varkenssperma, varkensembryo’s en varkensmest naar en van het besmette bedrijf waarvan varkens zijn afgevoerd naar het besmette bedrijf, dan wel waarop varkens zijn aangevoerd van het besmette bedrijf is niet toegestaan;
b) Binnen 24 uur wordt een klinische inspectie uitgevoerd door de eigen dierenarts;
c) 35 dagen na het contact worden bloedmonsters genomen;
d) De varkens worden binnen 24 uur na de constatering van de besmetting gevaccineerd en voor een tweede keer tussen de 14 dagen en de 21 dagen na de eerste vaccinatie. Het voorgaande is niet van toepassing op varkens van bedrijven waarvan het contact langer is dan 35 dagen geleden, gerekend vanaf het moment van vaststelling van een uitbraak en waarbij het bloedonderzoek negatief is.
4.
Indien een besmetting op een spermawincentrum wordt vastgesteld, geldt het volgende:
a. Alle op het bedrijf aanwezige beren worden binnen 24 uur na de vaststelling gevaccineerd, en daarna na 14 dagen nog eens. De dierenarts onderzoekt de op het spermawincentrum aanwezige dieren dagelijks op klinische verschijnselen.
b. Aan- en afvoer van varkens is niet toegestaan tot alle bestrijdingsmaatregelen zijn opgeheven. 14 dagen na de tweede vaccinatie is afvoer naar het slachthuis toegestaan.
c. Vervoer van sperma is eerst toegestaan vanaf zes weken na de tweede vaccinatie, indien op dat moment alle besmette beren zijn afgevoerd naar het slachthuis en van de overige beren is aangetoond dat ze niet besmet zijn.
5.
Indien slechts op een hobbymatige varkenshouderij de Ziekte van Aujeszky is geconstateerd, wordt de uitbraakfase niet hierdoor afgekondigd. Varkensbedrijven binnen een straal van tien kilometer worden in dit geval aan een verscherpte monitoring onderworpen. De maatregelen, genoemd in het eerste lid zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 4
De voorzitter doet mededeling van het einde van de uitbraak van de Ziekte van Aujeszky op de wijze als omschreven in artikel 2, derde en vierde lid.
Artikel 5
De ondernemer is verplicht de genomen bestrijdingsmaatregelen vast te leggen in het formulier ‘rapportage bestrijdingsmaatregelen’, waarvan een model is opgenomen in de bijlage van dit besluit.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bestrijdingsmaatregelen Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2007.
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van publicatie.
Zoetermeer, 11 juli 2007
voorzitter
secretaris