Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 28 december 1989, tot uitvoering van de artikelen 9, 10, 11, eerste lid, en 12 van de Tabakswet (Stb. 1988, 342)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, van 15 augustus 1989, DG Vgz/ADT/ nr. 736.185, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken, van Onderwijs en Wetenschappen en van Landbouw en Visserij;
Gelet op de artikelen 9, 10, 11, eerste lid, en 12 van de Tabakswet (Stb. 1988, 342);
Gehoord de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (advies van 21 april 1989);
De Raad van State gehoord (advies van 21 december 1989, nr. W.13.89 0512);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 22 december 1989, DG Vgz/ADT/ nr. 737.296, uitgebracht mede namens Onze Ministers van Economische Zaken, van Onderwijs en Wetenschappen en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Waar in dit besluit sprake is van een ruimte of van een inrichting worden daaronder niet begrepen ruimten of delen van een inrichting, gelegen in de open lucht.
Artikel 2
Indien in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg of maatschappelijke opvang meer dan één ruimte, behorend tot een van de categorieën wachtruimten, kantines, recreatie- of soortgelijke ruimten aanwezig is, kan het bevoegde orgaan besluiten per categorie ten hoogste de helft van dit aantal ruimten van het rookverbod uit te zonderen.
Artikel 4
Als categorieën van inrichtingen als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Tabakswet worden aangewezen:
a. instellingen waarin zorg wordt verleend als bedoeld in de Kwaliteitswet zorginstellingen;
b. inrichtingen waarin voorzieningen worden aangeboden op het terrein van maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
c. inrichtingen op het terrein van de sport;
d. gebouwen en inrichtingen van gecertificeerde instellingen als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, gebouwen en inrichtingen van jeugdhulpaanbieders als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, alsmede gebouwen van justitiële jeugdinrichtingen als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen die niet door de Staat of openbare lichamen worden beheerd;
e. openbare en bijzondere onderwijsinstellingen als bedoeld in:
met uitzondering van verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.
1°. de Wet op het primair onderwijs ;
2°. de Wet op de expertisecentra ;
3°. de Wet op het voortgezet onderwijs ;
4°. de Wet educatie en beroepsonderwijs ;
5°. de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ;
6°. de Experimentenwet onderwijs ,
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1990. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 1989, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 6
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 28 december 1989
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
De Minister van Economische Zaken,
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij a. i.,
Uitgegeven de negenentwintigste december 1989
De Minister van Justitie,