Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit beperking pensioenbijdrage

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 mei 2007.
Besluit van 4 april 1991, houdende regelen betreffende beperking pensioenbijdrage als bedoeld in artikel C 3, vijfde lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1986, 540)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 22 januari 1991, nr. AW89/153/U19, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidsvoorwaarden, afdeling pensioenen en sociale zekerheid, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën;
Gelet op artikel C 3, vijfde lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet ( Stb. 1986, 540);
Gehoord het bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds;
De Raad van State gehoord (advies van 26 februari 1991, nr. W04.91.0045);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 25 maart 1991, nr. AW89/153/21, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidsvoorwaarden, afdeling pensioenen en sociale zekerheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de wet: de Algemene burgerlijke pensioenwet;
b. ambtenaar: ambtenaar in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet;
c. pensioenbijdrage: de pensioenbijdrage verschuldigd ingevolge artikel C 3, eerste lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet.
1.
Gedurende de tijd die ingevolge artikel F 2, eerste of vierde lid, van de wet niet meetelt bij de pensioenberekening bedraagt de pensioenbijdrage vijfentwintig honderdste van de wettelijk vastgestelde pensioenbijdrage.
2.
Indien over tijd als bedoeld in het eerste lid meer is betaald dan ingevolge dat lid was verschuldigd, wordt het meerdere op schriftelijk verzoek van het betrokken orgaan door het fondsbestuur gerestitueerd.
1.
Indien naar het oordeel van het fondsbestuur niet meetelt de tijd:
a. bedoeld in artikel F 2, tweede lid, van de wet wegens het daarbedoelde voorbehoud;
b. bedoeld in artikel F 2, derde lid, onder b, van de wet omdat de daarbedoelde voorwaarde is vervuld,
bedraagt de pensioenbijdrage vijfentwintig honderdste van de wettelijk vastgestelde pensioenbijdrage.
2.
Artikel 2, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 4
Bij toepassing van artikel 2, tweede lid, of artikel 3, tweede lid, wordt geen rente vergoed over het te restitueren bedrag.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1989.
Artikel 6
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit beperking pensioenbijdrage.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en het bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.
's-Gravenhage, 4 april 1991
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de veertiende mei 1991
De Minister van Justitie,