Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit beperking aansprakelijkheid binnenvaart ex artikel 944 Wetboek van Koophandel

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 7 februari 1952, ter uitvoering van artikel 944, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel, zoals dit artikel is vastgesteld bij de wet van 24 juni 1939, Stb. 201, houdende nieuwe wettelijke regeling van het binnenvaartrecht
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 21 November 1951, 6e Afdeling, no. 2446, en van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 10 December 1951, Directoraat-Generaal van het Verkeer, no. 32945;
Gelet op artikel 944, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel, zoals dit artikel is vastgesteld bij de wet van 24 Juni 1939 ( Staatsblad 201), houdende nieuwe wettelijke regeling van het binnenvaartrecht;
De Raad van State gehoord (advies van 3 Januari 1952, no. 27);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 18 Januari 1952, 6e Afdeling, no. 2166, en van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 31 Januari 1952, Directoraat-Generaal van het Verkeer, no. 32929;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
a. motor-, onderscheidenlijk stoomvrachtschepen: schepen, ingericht voor het vervoer van goederen en voorzien van een ingebouwde motor-, onderscheidenlijk stoominstallatie tot voortstuwing door middel van een achterschroef of van raderen;
b. sleepschepen: schepen, ingericht voor het vervoer van goederen en niet voorzien van een ingebouwde mechanische installatie tot voortstuwing door middel van een achterschroef of van raderen, met inbegrip van duwbakken;
c. motor-, onderscheidenlijk stoomsleepboten: schepen, voorzien van een ingebouwde motor-, onderscheidenlijk stoominstallatie tot voortstuwing door middel van een achterschroef of van raderen, welke blijkens hun bouw zijn bestemd tot het slepen van schepen en niet tevens zijn ingericht voor het vervoer van goederen;
d. verplaatsing: de verplaatsing in de zin van artikel 1 van het Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1954;
e. waterverplaatsing: 70 procent van het product van lengte, breedte en gemiddelde inzinking bij de grootste toegelaten diepgang;
f. motorvermogen: het maximaal vermogen uitgedrukt in paardekrachten, dat door de voortstuwingsmachine zonder overbelasting gedurende onbeperkte tijdsduur kan worden geleverd, zoals dit vermogen door de fabrikant is vastgesteld.
Artikel 2
De aansprakelijkheid wegens schade, als bedoeld in artikel 944, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel is, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van de eigenaar of gebruiker, beperkt:
a. voor sleepschepen, tot f 135,- per m 3 der verplaatsing;
b. voor motorvrachtschepen, niet vallende onder letter e , waarin bij de aanbouw een motorinstallatie is aangebracht, tot f 250,- per m 3 der verplaatsing;
c. voor motorvrachtschepen, niet vallende onder letter e , waarin niet reeds bij de aanbouw een motorinstallatie is aangebracht, tot f 200,- per m 3 der verplaatsing;
d. voor stoomvrachtschepen, niet vallende onder letter f , tot f 160,- per m 3 der verplaatsing;
e. voor motorvrachtschepen, mede ingericht voor het vervoer van passagiers, tot f 305,- per m 3 der verplaatsing;
f. voor stoomvrachtschepen, mede ingericht voor het vervoer van passagiers, tot f 200,- per m 3 der verplaatsing;
g. voor hopperzuigers, tot f 250,- per m 3 der verplaatsing;
h. voor motorsleepboten, tot f 495,- per m 3 der waterverplaatsing;
i. voor stoomsleepboten, tot f 270,- per m 3 der waterverplaatsing;
j. voor passagiersschepen en woonschepen, tot f 270,- per m 3 der waterverplaatsing;
k. voor elevatoren, hijsbokken, drijvende kranen, baggermolens, zuigers en andere drijvende werktuigen, tot f 540,- per m 3 der waterverplaatsing;
l. voor duwboten, tot f 495,- per m 3 der waterverplaatsing van de duwboot, vermeerderd met f 135,- per m 3 der verplaatsing van de duwbakken welke aan de duwboot gekoppeld mochten zijn op de wijze die voor duwbakken gebruikelijk is, alsmede, voor zover andere schepen op overeenkomstige wijze aan de duwboot gekoppeld mochten zijn, met het bedrag per m 3 der verplaatsing, onderscheidenlijk der waterverplaatsing van die schepen, dat in dit artikel voor dat soort schepen is vastgesteld; deze vermeerdering vindt echter niet plaats voor zover ten aanzien van enige duwbak of ander schip ter zake van hetzelfde voorval, reeds schade is vergoed.
m. voor jachten en motorsportboten niet vallende onder letter n , tot f 350,- per m 3 der waterverplaatsing;
n. voor motorsportboten, welke een snelheid van meer dan 20 km per uur kunnen bereiken, tot f 7.500,- per p.k. van het motorvermogen, met een minimum van f 100.000,- en een maximum van f 250.000,-;
o. voor alle andere schepen, tot f 180,- per m 3 der waterverplaatsing.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking tegelijk met de wet van 24 Juni 1939 ( Staatsblad 201), houdende nieuwe wettelijke regeling van het binnenvaartrecht.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 7 Februari 1952
De Minister van Justitie,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de vierde Maart 1952.
De Minister van Justitie,