Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Toepassingsbereik
+ Hoofdstuk 2. Criteria van representativiteit van organisaties
- Hoofdstuk 3. De representativiteit van organisaties voor colleges op verschillend niveau
+ Hoofdstuk 4. De toewijzing van zetels aan representatieve organisaties
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit beleidsregels representativiteit organisaties

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juni 2016. U leest nu de tekst die gold op 31 mei 2016.
1.
Als centrale organisatie wordt beschouwd de organisatie die een bundeling beoogt van ondernemers of organisaties van ondernemers, onderscheidenlijk van werknemers of organisaties van werknemers, in nagenoeg het gehele bedrijfsleven.
Om als representatief op het niveau van het gehele bedrijfsleven te kunnen worden aangemerkt, moeten leden van de centrale organisatie voldoende zijn gespreid over het gehele land en over de bedrijfstakken van het bedrijfsleven.
2.
Als bedrijfstakorganisatie wordt beschouwd de organisatie, niet zijnde een centrale organisatie, die beoogt ondernemers of organisaties van ondernemers onderscheidenlijk werknemers of organisaties van werknemers in een of meer bedrijfstakken te organiseren.
Om als representatief op het niveau van een bedrijfstak te kunnen worden aangemerkt, moeten de leden van de bedrijfstakorganisatie voldoende zijn gespreid over het gehele land en over de betrokken bedrijfstak of bedrijfstakken.
3.
Als regionale organisatie wordt beschouwd de organisatie die beoogt de ondernemers onderscheidenlijk de werknemers in een bepaalde regio te organiseren.
Om als representatief te worden aangemerkt, moeten de leden van de regionale organisatie voldoende zijn gespreid in de betrokken regio.
Artikel 11
Voor het benoemen van leden van een college waarvan de taak betrekking heeft op sociaal-economische vraagstukken op centraal-nationaal niveau, komen representatieve centrale organisaties van ondernemers onderscheidenlijk van werknemers in aanmerking.
Artikel 12
Indien door de aanwijzing van representatieve centrale organisaties van ondernemers onderscheidenlijk van werknemers niet een voldoende, alsmede een voldoende gespreide, vertegenwoordiging kan worden verkregen over de ondernemers en over de werknemers in het gehele bedrijfsleven, kunnen in afwijking van artikel 11 en voorzover de wet zich daartegen niet verzet, ook representatieve bedrijfstakorganisaties worden aangewezen die niet bij een centrale organisatie zijn aangesloten. Als voorwaarde daarbij geldt dat deze bedrijfstakorganisaties mede zijn toegerust om zich een oordeel te vormen over sociaal-economische vraagstukken op nationaal niveau.
Artikel 13
Voor het benoemen van leden van een college waarvan de taak betrekking heeft op sociaal-economische vraagstukken op het niveau van een bedrijfstak, komen representatieve bedrijfstakorganisaties van ondernemers onderscheidenlijk van werknemers in aanmerking, alsmede representatieve centrale organisaties die blijkens hun statuten een of meer afdelingen of aangesloten organisaties voor die bedrijfstak hebben.
Laatstgenoemde afdelingen of aangesloten organisaties dienen in dat geval te voldoen aan de kwantitatieve representativiteitsvereisten, bedoeld in de artikelen 8 en 9, alsmede aan de in artikel 10, tweede lid, tweede volzin, bedoelde eis. Bedoelde afdelingen of aangesloten organisaties moeten bovendien voldoen aan de voorwaarde dat zij mede zijn toegerust voor het beoordelen van vraagstukken waarvoor het college is ingesteld.
Artikel 14
Indien door de aanwijzing van organisaties als bedoeld in artikel 13, niet een voldoende, alsmede een voldoende gespreide, vertegenwoordiging kan worden verkregen over de ondernemers en over de werknemers in de gehele bedrijfstak, kunnen ook organisaties worden aangewezen die zich beperken tot bepaalde onderdelen van de bedrijfstak en daarvoor representatief moeten worden geacht. Deze organisaties moeten voldoen aan de voorwaarde dat zij mede zijn toegerust voor het beoordelen van vraagstukken waarvoor het college is ingesteld.
Artikel 15
Voor het benoemen van leden van een college waarvan de taak betrekking heeft op sociaal-economische vraagstukken op regionaal niveau, komen in aanmerking representatieve organisaties van ondernemers onderscheidenlijk van werknemers voor de desbetreffende regio, alsmede representatieve centrale organisaties die blijkens hun statuten een of meer afdelingen of aangesloten organisaties voor die regio hebben. Laatstgenoemde afdelingen of aangesloten organisaties dienen in dat geval te voldoen aan de kwantitatieve representativiteitsvereisten bedoeld in de artikelen 8 en 9, alsmede aan de in artikel 10, lid 3, tweede volzin, bedoelde eis. Deze afdelingen of organisaties moeten bovendien voldoen aan de voorwaarde dat zij mede zijn toegerust voor het beoordelen van vraagstukken waarvoor het college is ingesteld.
Artikel 16
Indien voor de bestuurssamenstelling van het regionale college onvoldoende regionale organisaties en centrale organisaties als bedoeld in artikel 15 kunnen worden aangewezen, kunnen ook representatieve bedrijfstakorganisaties of andere representatieve centrale organisaties dan de in artikel 15 bedoelde worden aangewezen, mits zij mede toegerust zijn voor het beoordelen van vraagstukken waarvoor het college is ingesteld.