Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. De landelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing
+ § 2. Nadere regels omtrent het ontwikkelingsprogramma
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit beleidskader stedelijke vernieuwing 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 april 2011. U leest nu de tekst die gold op 27 april 2011.
Besluit van 18 september 2009, houdende de vaststelling van de landelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing en nadere regels omtrent het ontwikkelingsprogramma (Besluit beleidskader stedelijke vernieuwing 2010)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 17 juli 2009, nr. BJZ 2009045514, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 7, tweede lid, van de Wet stedelijke vernieuwing;
De Raad van State gehoord (advies van 19 augustus 2009, nr. W08.09.0300/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 14 september 2009, nr. BJZ2009051788, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De landelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing zijn:
a. bevordering van de kwaliteit en de differentiatie van de woningvoorraad, voorzover nodig rekening houdend met een te verwachten afname van het aantal huishoudens;
b. bevordering van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving, en
c. bevordering van een gezonde en duurzame leefomgeving in het algemeen en meer in het bijzonder ten aanzien van bodem, geluid en binnenstedelijke luchtkwaliteit.
1.
In het ontwikkelingsprogramma worden met betrekking tot de doelstellingen, genoemd in artikel 1, de gemeentelijke doelstellingen met betrekking tot stedelijke vernieuwing beschreven.
2.
Bij de gemeentelijke doelstellingen, bedoeld in het eerste lid, wordt met betrekking tot de doelstelling bevordering van een gezonde en duurzame leefomgeving ten aanzien van geluid vermeld:
het aantal binnen de gemeente gelegen woningen als bedoeld in artikel 126, tweede lid, van de Wet geluidhinder, met uitzondering van de woningen die vanwege de geluidbelasting van een rijksweg zijn gemeld, dat aan het eind van het derde investeringstijdvak zal zijn gesaneerd, uitgedrukt in zowel absolute aantallen als een percentage van het totaal van deze woningen in die gemeente.
Artikel 3
Het Besluit beleidskader stedelijke vernieuwing 2005 wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beleidskader stedelijke vernieuwing 2010.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Het Oude Loo, 18 september 2009
De functie Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
Uitgegeven de dertiende oktober 2009
De Minister van Justitie,