{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11. Overgangsbepaling
Artikel 12
Artikel 13
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit beleid Permanente Educatie bewindvoerders Wsnp niet-advocaten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit beleid Permanente Educatie bewindvoerders Wsnp niet-advocaten
De Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch (hierna: de Raad),
Gezien:
– Artikel 48c en 48d van de Wet justitie-subsidies (Staatsblad 1998, nr. 447);
– Artikel 3 van het Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering (Staatsblad 2001, nr. 80 en Staatsblad 2004, nr. 200);
– Titel III van de Faillissementswet (Staatsblad 1998, nrs. 445 en 447);
– Artikel 1.1 en 3.6 van het Reglement register bewindvoerders van 24 maart 2006;
Besluit:
Stelt beleid vast voor een systeem van permanente educatie voor bewindvoerders Wsnp niet-advocaten.
Artikel 1
Bewindvoerders niet-advocaten moeten zich blijven ontwikkelen in hun vak en zijn zelf verantwoordelijk voor de bijscholing die zij volgen. Zij kunnen hier zelf ook invulling aan geven.
Artikel 2
Jaarlijks dient iedere bewindvoerder niet-advocaat minimaal 12 punten te behalen aan bijscholingsactiviteiten. Het eerste jaar waarin punten behaald moeten worden, is 2008.
Artikel 3
De scholing moet gericht zijn op kennisvergroting en/of verbetering van vaardigheden. Deze scholing moet voor minimaal 60% juridisch-inhoudelijk zijn en kan voor het overige uit “vrije ruimte” bestaan. De criteria voor het toekennen van punten bij diverse soorten activiteiten zijn in de bijlage ‘Criteria voor toekenning van punten’ vastgelegd.
Artikel 4
De Raad kent bijscholingspunten toe per gevolgd opleidingsuur, dus 3 of 4 uur per dagdeel. De scholing dient minimaal een dagdeel te beslaan om voor punten in aanmerking te komen. Jaarlijks moeten minimaal 6 punten behaald worden door middel van scholingsactiviteiten verzorgd door scholingscentra. Voor activiteiten die in de “vrije ruimte” vallen, mogen maximaal 6 punten per jaar worden behaald, ongeacht het aantal bestede uren.
Artikel 5
Een bewindvoerder niet-advocaat moet de benodigde punten gaan behalen vanaf 1 januari volgend op het jaar waarin hij als bewindvoerder is ingeschreven.
Artikel 6
Zowel scholingscentra als bewindvoerders niet-advocaten kunnen de Raad vragen punten toe te kennen aan een bepaalde scholingsactiviteit. Dit kan vooraf worden aangevraagd, maar ook nadat de activiteit heeft plaatsgehad. De Raad legt alle aanvragen voor aan een door de Raad hiertoe ingestelde onafhankelijke adviescommissie. In de bijlage ‘Procedure toekenning scholingspunten’ is vastgelegd hoe de Raad hiermee omgaat.
Artikel 7
Op de website van het Bureau Wsnp wordt gepubliceerd voor welke algemeen geldende scholingsactiviteiten punten zijn toegekend. Over toekenning van punten aan andere dan scholingsactiviteiten communiceert de Raad alleen met individuele bewindvoerders.
Artikel 8
Incidenteel kan het voorkomen dat een bepaalde scholing verplicht door iedere bewindvoerder niet-advocaat gevolgd moet worden. De Raad maakt dit voor zover mogelijk aan het begin van een kalenderjaar bekend. Ook kan het voorkomen dat de Raad, indien hij daartoe aanleiding ziet, specifieke scholing oplegt aan een individuele bewindvoerder niet-advocaat.
Artikel 9
De Raad registreert hoeveel punten een bewindvoerder niet-advocaat heeft behaald en stuurt hiervan halfjaarlijks een overzicht naar de bewindvoerders. Ook hierover is een procedure opgesteld als bijlage bij dit besluit.
Artikel 10
Wanneer een bewindvoerder niet-advocaat niet het vastgestelde aantal scholingspunten kan behalen, dient hij de Raad schriftelijk en met redenen omkleed ontheffing of uitstel te vragen.
Indien een bewindvoerder niet-advocaat zonder opgaaf van redenen niet het vereiste aantal scholingspunten verzamelt, zal de Raad hem/haar horen. Naar aanleiding daarvan kan de Raad beslissen (een) sanctie(s) op te leggen.
Artikel 11. Overgangsbepaling
Voor scholingsactiviteiten, die in de tweede helft van 2007 gevolgd zijn, kunnen punten worden toegekend. Deze punten tellen mee voor het aantal te behalen punten in 2008.
Artikel 12
Het besluit treedt in werking op 1 januari 2008.
Artikel 13
Tegen besluiten in het kader van dit systeem van permanente educatie kan de bewindvoerder niet-advocaat op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen bij de Raad. Het bezwaar moet worden ingediend bij de bezwaarcommissie Wsnp.
1 oktober 2007
Voorzitter
Secretaris