Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit bekrachtiging tav toegepaste financiële maatregelen politieambtenaren en toenmalige reservepolitie periode 1 april 1993 - 31 maart 1994

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 25 november 1996, houdende bekrachtiging van ten aanzien van politieambtenaren en de toenmalige reservepolitie toegepaste financiële maatregelen over de periode vanaf 1 april 1993 tot en met 31 maart 1994
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 9 september 1996, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nr. EA96/U2474, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;
Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 9 oktober 1996, no. W04.96.0433);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 18 november 1996, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nr. EA96/3179, mede namens Onze Minister van Justitie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De volgende, op basis van de circulaire van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 19 november 1993, nr. EA93/U3410 en de circulaires van Onze Minister van Justitie van 30 november 1993, nr 413998/593/HY en 10 januari 1994, nr 420172/594/HY, voorlopig ten aanzien van politieambtenaren en de toenmalige reservepolitie toegepaste financiële maatregelen worden, voor zover zij de periode 1 april 1993 tot en met 31 maart 1994 bestrijken, hierbij bekrachtigd:
a. een verhoging met 1,8% met ingang van 1 juli 1993 van de in de bijlagen 1 en 2 bij dit besluit opgenomen salarisbedragen voor politieambtenaren, zoals deze salarisbedragen op 30 juni 1993 voor politieambtenaren golden;
b. een verhoging van het bedrag voor het verrichten van dienst voor politieambtenaren gedurende het tijdvak van 22.00 uur tot 07.00, voor het verrichten van dienst op zondagen en daarmee gelijkgestelde dagen, van f 6,39 tot f 6,51 met ingang van 1 juli 1993;
c. een verhoging van het bedrag voor het verrichten van piket voor politieambtenaren gedurende het tijdvak van 22.00 tot 07.00 uur, op zondagen en daarmee gelijkgestelde dagen, van f 1,67 per uur tot f 1,70 per uur met ingang van 1 juli 1993;
d. een verhoging van het maximumbedrag voor de vaste component van de inconveniëntentoelage voor politieambtenaren boven schaal 8 van f 378,68 per maand tot f 385,50 per maand met ingang van 1 juli 1993;
e. een verhoging van het bedrag voor het verrichten van overwerk voor politieambtenaren van f 9,56 per uur tot f 9,73 per uur met ingang van 1 juli 1993;
f. een verhoging van het bedrag voor de inzet van een politieambtenaar als lid van een mobiele eenheid van f 44,46 per dag tot f 45,26 per dag met ingang van 1 juli 1993;
g. een verhoging van het maximumbedrag voor de vaste component van de inconveniëntentoelage voor politieambtenaren met een maximumsalaris gelijk of hoger dan schaal 12 van f 321,87 tot f 327,66 per maand met ingang van 1 juli 1993;
h. een verhoging met 1,8% met ingang van 1 juli 1993 van de in bijlage 3 bij dit besluit opgenomen beloningsbedragen voor de toenmalige reservepolitie, zoals deze beloningsbedragen op 30 juni 1993 golden;
i. een verhoging met 1,8% met ingang van 1 juli 1993 van de in bijlage 3 bij dit besluit opgenomen maximumbedragen voor loon of inkomen voor de toenmalige reservepolitie, zoals deze maximumbedragen op 30 juni 1993 golden;
j. een verhoging van het minimumbedrag van de vakantie-uitkering voor politieambtenaren met 1,8% tot f 227,84 met ingang van 1 juli 1993;
k. een verhoging van het maandgeld van de adspirant-politieambtenaar met 1,8% tot f 858,– met ingang van 1 juli 1993;
l. een verhoging van het salaris van de adspirant-politieambtenaar met 1,8% met ingang van 1 juli 1993;
m. een toekenning van een eindejaarsuitkering aan de in de maand november 1993 in dienst zijnde politieambtenaren, ter grootte van 12 x 0,25% van het voor de politieambtenaar over de maand november 1993 geldende salaris.
n. een verhoging van de vaste component van de inconveniëntentoelage voor politieambtenaren met 0,7% voor de toenmalige schaal 5, met 0,4% voor de toenmalige schaal 4 en met 0,1% voor de toenmalige schalen 1 tot en 3 met ingang van 1 april 1993.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 november 1996
De Minister van Justitie,
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de veertiende januari 1997
De Minister van Justitie,