Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Elektronische publicatie van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden
+ Hoofdstuk 2. Beschikbaarstelling van teksten in geconsolideerde vorm
+ Hoofdstuk 3
+ Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 9 december 2008, houdende nadere regels in verband met de bekendmaking van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden van organen van gemeenten, provincies, waterschappen en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, alsmede in verband met de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten van deze besluiten (Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 oktober 2008, nr. 2008-0000472808, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Grondrechten;
Gelet op de artikelen 139 en 140 van de Gemeentewet, de artikelen 136 en 137 van de Provinciewet, de artikelen 73 en 73a van de Waterschapswet en de artikelen 38, 38a en 106a van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
De Raad van State gehoord (advies van 24 oktober 2008, nr. W04.08.0447/I);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 december 2008, nr. 2008-0000578308, directie Constitiutionele Zaken en Wetgeving, afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Grondrechten;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Het gemeenteblad wordt uitgegeven op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen internetadres.
2.
Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat het gemeenteblad na de uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft en dat daarbij wordt vermeld wanneer het is uitgegeven.
1.
Indien het afkondigingsblad, bedoeld in artikel 142, tweede lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, elektronisch wordt uitgegeven, geschiedt dat door plaatsing op een door het bestuurscollege te bepalen internetadres.
2.
Het bestuurscollege draagt er zorg voor dat het afkondigingsblad na de uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft en dat daarbij wordt vermeld wanneer het is uitgegeven.
1.
Het provinciaal blad wordt uitgegeven op een door gedeputeerde staten te bepalen internetadres.
2.
Gedeputeerde staten dragen er zorg voor dat het provinciaal blad na de uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft en dat daarbij wordt vermeld wanneer het is uitgegeven.
1.
Het waterschapsblad wordt uitgegeven op een door het dagelijks bestuur van het waterschap te bepalen internetadres.
2.
Het dagelijks bestuur van het waterschap draagt er zorg voor dat het waterschapsblad na de uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft en dat daarbij wordt vermeld wanneer het is uitgegeven.
1.
Het college van burgemeester en wethouders, het bestuurscollege, gedeputeerde staten onderscheidenlijk het dagelijks bestuur van het waterschap draagt er zorg voor dat de nodige maatregelen worden getroffen ter waarborging van de betrouwbaarheid en de beveiliging van de elektronische uitgifte en de beschikbaarstelling van het gemeenteblad, het afkondigingsblad, het provinciaal blad onderscheidenlijk het waterschapsblad.
2.
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het eerste lid.
Artikel 5a
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt nadere regels over de uitgifte en de beschikbaarheid van publicatiebladen als bedoeld in de artikelen 32ja, 45ba, 50daa, 56aa, 65aa, 78aa en 88aa van de Wet gemeenschappelijke regelingen, alsmede over de kosten in verband met de uitgifte en de beschikbaarheid.
1.
De teksten van besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door plaatsing op internet.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. besluiten die zijn vervallen of uitgewerkt vóór het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden;
b. besluiten voor zover deze strekken tot wijziging van een of meer besluiten;
c. besluiten die ingevolge de Wet ruimtelijke ordening zijn bekendgemaakt;
d. bijlagen bij besluiten, die zich naar hun aard niet lenen voor elektronische beschikbaarstelling.
1.
De teksten van besluiten van het eilandsbestuur van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba die algemeen verbindende voorschriften inhouden, zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door plaatsing op internet.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. besluiten die zijn vervallen of uitgewerkt vóór het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden;
b. besluiten voor zover deze strekken tot wijziging van een of meer besluiten;
c. bijlagen bij besluiten, die zich naar hun aard niet lenen voor elektronische beschikbaarstelling.
1.
De teksten van besluiten van het provinciebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door plaatsing op internet.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. besluiten die zijn vervallen of uitgewerkt vóór het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden;
b. besluiten voor zover deze strekken tot wijziging van een of meer besluiten;
c. besluiten die ingevolge de Wet ruimtelijke ordening zijn bekendgemaakt;
d. bijlagen bij besluiten, die zich naar hun aard niet lenen voor elektronische beschikbaarstelling.
1.
De teksten van besluiten van het waterschapsbestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door plaatsing op internet.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. besluiten die zijn vervallen of uitgewerkt vóór het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden;
b. besluiten voor zover deze strekken tot wijziging van een of meer besluiten;
c. bijlagen bij besluiten, die zich naar hun aard niet lenen voor elektronische beschikbaarstelling.
1.
De teksten van besluiten die overeenkomstig artikel 38, derde lid, van de Wet op de Sociaal-Economische Raad zijn bekendgemaakt en algemeen verbindende voorschriften inhouden, zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door plaatsing op internet.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. besluiten die zijn vervallen of uitgewerkt vóór het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden;
b. besluiten voor zover deze strekken tot wijziging van een of meer besluiten;
c. bijlagen bij besluiten, die zich naar hun aard niet lenen voor elektronische beschikbaarstelling.
1.
De teksten van regelingen als bedoeld in de artikelen 26, 42, 53, 62a, 75 en 85 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door plaatsing op internet.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. regelingen die zijn vervallen of uitgewerkt vóór het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden;
b. regelingen voor zover deze strekken tot wijziging van een of meer regelingen;
c. bijlagen bij regelingen, die zich naar hun aard niet lenen voor elektronische beschikbaarstelling.
1.
De teksten van besluiten als bedoeld in het eerste lid van de artikelen 32l, 45d, 50dc, 56c, 65c, 78c en 88c van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door plaatsing op internet.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. besluiten die zijn vervallen of uitgewerkt vóór het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden;
b. besluiten voor zover deze strekken tot wijziging van een of meer besluiten;
c. besluiten die ingevolge de Wet ruimtelijke ordening zijn bekendgemaakt;
d. bijlagen bij besluiten, die zich naar hun aard niet lenen voor elektronische beschikbaarstelling.
Artikel 14
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel 15
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 9 december 2008
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2008
De Minister van Justitie ,