Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit beheer overtollige rijksgoederen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2002. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2002.
Besluit van 18 juli 1977, houdende bepalingen omtrent het beheer van zaken, welke niet meer nodig zijn voor de rijksdienst, waaronder zij ressorteren
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën, A. de Goede, van 12 juli 1977, nr. 477-3738, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Begrotingszaken;
Gelet op artikel 22 van de Comptabiliteitswet 1976;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
a. zaken: lichamelijke zaken, die eigendom zijn van de Staat, en aan de Staat toebehorende zakelijke rechten andere dan zekerheidsrechten op lichamelijke zaken;
b. een dienst: een organisatie-eenheid overeenkomstig de indeling van de rijksbegroting;
c. een fonds: een begrotingsfonds in de zin van artikel 87, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 1976;
d. een bedrijf: een staatsbedrijf in de zin van artikel 88, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 1976;
e. overdracht respectievelijk overdragen: overdracht respectievelijk overdragen in materieel beheer.
Artikel 2
Zaken, welke niet meer nodig zijn voor de dienst, het fonds of het bedrijf, waaronder zij ressorteren, worden overgedragen aan de dienst der Domeinen.
1.
In afwijking van het bepaalde in artikel 2 kunnen zonder tussenkomst van de dienst der Domeinen:
a). zaken als in dat artikel bedoeld worden overgedragen tussen diensten, voor welke de uitgaven zijn geraamd in hetzelfde hoofdstuk van de rijksbegroting;
b). roerende zaken als in dat artikel bedoeld worden overgedragen tussen een dienst en een fonds of een bedrijf, ressorterende onder hetzelfde departement;
c). roerende zaken, welke om technische of economische redenen niet meer bruikbaar zijn voor de dienst, het fonds of het bedrijf, waaronder zij ressorteren, ter vervanging worden ingeruild bij de aankoop van naar hun aard vergelijkbare roerende zaken ten behoeve van diensten, fondsen en bedrijven, ressorterende onder hetzelfde departement.
2.
Indien een onroerende zaak wordt overgedragen tussen diensten behorende tot verschillende onderdelen van een departement doet het hoofd van dat departement daarvan mededeling aan de dienst der Domeinen.
Artikel 4
Zaken, welke ingevolge artikel 2 onder het beheer van de dienst der Domeinen zijn gekomen, worden indien het belang van het Rijk dit meebrengt overgedragen aan een dienst, fonds of bedrijf.
Artikel 5
Ruiling van onroerende zaken tussen diensten, voor welke de uitgaven zijn geraamd in verschillende hoofdstukken van de rijksbegroting, alsmede ruiling van onroerende zaken, waarbij een fonds of bedrijf is betrokken, geschiedt door tussenkomst van de dienst der Domeinen.
1.
Onroerende zaken, welke voor een dienst, fonds of bedrijf, waaronder zij ressorteren, tijdelijk of gedeeltelijk niet nodig zijn, worden indien het belang van het Rijk dit meebrengt door de dienst der Domeinen aan een andere dienst, fonds of bedrijf of aan derden in gebruik gegeven.
2.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kunnen zaken, als in dat lid bedoeld, zonder tussenkomst van de dienst der Domeinen, in gebruik worden gegeven tussen diensten, voor welke de uitgaven zijn geraamd in hetzelfde hoofdstuk van de rijksbegroting en tussen een dienst, fonds of bedrijf ressorterende onder hetzelfde departement.
3.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geschiedt ingebruikgeving van onroerende zaken, dienende voor de huisvesting met de zorg waarvoor de Rijksgebouwendienst is belast, door deze dienst.
4.
Voor de toepassing van het bepaalde in de voorgaande leden worden onder onroerende zaken mede verstaan zaken ten aanzien waarvan aan de Staat een niet zakelijk recht tot gebruik is verleend.
Artikel 7
Ons besluit van 9 november 1956, Stb. 534 (Comptabiliteitsbesluit 1956) wordt ingetrokken.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel: "Besluit beheer overtollige rijksgoederen".
2.
Het treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.
Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem aangaat, belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de hoofden van de departementen van algemeen bestuur en aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 18 juli 1977
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de vijfentwintigste augustus 1977
De Minister van Justitie,