Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Premiespaarregeling
+ Hoofdstuk II. Winstdelingsspaarregelingen
- Hoofdstuk III. Aanwijzing als spaarregeling
+ Hoofdstuk IV. Spaarloonregelingen
+ Hoofdstuk V. Uitsluiting van spaarregelingen en spaarloonregelingen
+ Hoofdstuk VI. Uitbetalingen welke in afwijking van de spaarregeling of de spaarloonregeling worden gedaan
+ Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit bedrijfsspaarregelingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 29
Als premiespaarregeling worden hierbij aangewezen:
a. de Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 ( Stb. 263), de regeling inzake een spaarpremie als is bedoeld in artikel 7 van de Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren ( Stb. 1957, 534) en het Besluit van 7 juni 1968 tot intrekking van de Premiespaarregeling burgemeesters ( Stb. 325);
b. regelingen die door een provincie, gemeente, waterschap, veenschap of veenpolder dan wel door een ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen ( Stb. K 120) ingesteld orgaan zijn getroffen voor hun werknemers, mits die regelingen niet op andere wijze afwijken van de artikelen 2 tot en met 19 dan de Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968;
c. regelingen die niet op andere wijze afwijken van de artikelen 7, 9, 11 en 13 dan dat zij bepaalde door de werknemer niet met ingehouden spaargelden ten laste van de spaarrekening gedane periodieke betalingen, gelijkstellen met zodanige betalingen;
d. regelingen die voorzien in een spaarpremie naar gelang van het totaal van de in een periode van ten minste 4 kalenderjaren regelmatig ingehouden, in grootte niet belangrijk verschillende besparingen, mits die regelingen niet op andere wijze afwijken van de artikelen 2 tot en met 19 dan dat:
1°. in afwijking van artikel 2, tweede lid, de spaarpremie niet meer bedraagt dan zoveel maal f 750 als kalenderjaren begrepen zijn in die periode;
2°. in afwijking van artikel 2, derde lid, de spaarpremie wordt toegerekend aan die periode;
3°. in afwijking van artikel 4, een spaarpremie wordt toegekend van ten hoogste 25, 50, 100 of 200 pct., indien in die periode ten minste onderscheidenlijk 4, 8, 14 of 20 kalenderjaren zijn begrepen;
4°. in afwijking van artikel 6, eerste lid, bij de beëindiging van de dienstbetrekking voordat de in de spaarregeling voor toekenning van een spaarpremie bepaalde periode is vervuld, voor elk vervuld kalenderjaar niet meer dan een evenredig deel van die spaarpremie wordt toegekend;
e. regelingen die voorzien in het toekennen aan de werknemer aan wie een spaarpremie ingevolge de Jeugdspaarwet ( Stb. 1971, 362) is uitbetaald, van een spaarpremie die niet hoger is dan 25 % van het bedrag waarover ingevolge die wet de spaarpremie is berekend.
Artikel 29a
Tot 1 januari 1974 worden hierbij als premiespaarregeling aangewezen de door een provincie, gemeente, waterschap, veenschap of veenpolder dan wel door een ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen ingesteld orgaan getroffen regelingen, die vóór 1 juli 1968 als premiespaarregeling waren aangewezen.
1.
Onze Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Volksgezondheid zijn bevoegd als premiespaarregeling of winstdelingsspaarregeling aan te wijzen regelingen welke naar hun oordeel slechts op ondergeschikte punten afwijken van de artikelen 2 tot en met 19, onderscheidenlijk 21 tot en met 28.
2.
Bij de aanwijzing kunnen zij voorwaarden stellen:
a. ter verzekering van een juiste heffing van belastingen en sociale verzekeringspremies;
b. ter vergemakkelijking van de controle op de naleving van de regeling en de daaromtrent geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 31
Onze Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Volksgezondheid zijn bevoegd in aanvulling op en zonodig in afwijking van dit besluit regelen te geven ten aanzien van aan een spaarregeling deelnemende werknemers, die overgaan in de dienst van een andere werkgever, en aldaar eveneens aan een spaarregeling deelnemen.