Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Premiespaarregeling
- Hoofdstuk II. Winstdelingsspaarregelingen
+ Hoofdstuk III. Aanwijzing als spaarregeling
+ Hoofdstuk IV. Spaarloonregelingen
+ Hoofdstuk V. Uitsluiting van spaarregelingen en spaarloonregelingen
+ Hoofdstuk VI. Uitbetalingen welke in afwijking van de spaarregeling of de spaarloonregeling worden gedaan
+ Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit bedrijfsspaarregelingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 20
Een winstdelingsspaarregeling als is bedoeld in artikel 11, vierde en zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 6, vierde en zesde lid van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, moet schriftelijk zijn vastgelegd en mede voldoen aan het gestelde in de artikelen 21 tot en met 28 van dit besluit.
1.
Een winstdelingsspaarregeling moet voorzien in het op verzoek van de werknemer in geblokkeerde vorm sparen van uitkeringen - hierna te noemen: spaarwinstaandelen - die hem door de werkgever worden gedaan naar gelang van zijn winst of van aan anderen toekomende uitkeringen uit zijn winst, overeenkomstig een in de regeling aangewezen stelsel van winstverdeling.
2.
Het spaarwinstaandeel mag in ieder kalenderjaar waarin de werknemer overeenkomstig de regeling een winstaandeel is toegekend, niet meer bedragen dan f 750.
1.
De spaarwinstaandelen moeten door de werkgever of een in de regeling aangewezen instelling worden geadministreerd op een bijzondere rekening - hierna te noemen: spaarrekening.
2.
Als instelling bedoeld in het eerste lid, kunnen worden aangewezen spaarbanken, handelsbanken, landbouwcredietinstellingen, bouwkassen, spaarfondsen, en daarmede vergelijkbare, rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.
Artikel 23
Spaarwinstaandelen moeten gedurende ten minste 7 kalenderjaren geblokkeerd worden, hetzij op de spaarrekening, hetzij in ten laste van de spaarrekening gekochte effecten.
1.
De in artikel 23 bedoelde effecten moeten onbezwaard deel uitmaken van het vermogen van de werknemer zolang ten aanzien van het in de aankoopprijs begrepen bedrag aan spaarwinstaandelen de in de regeling bepaalde blokkeringstermijn nog niet is vervuld, behoudens dat verkoop mag zijn toegelaten, indien de opbrengst tot het vorenbedoelde bedrag, voor zover ten aanzien daarvan ten tijde van de verkoop de blokkeringstermijn nog niet is vervuld, onverwijld moet worden teruggestort op de spaarrekening.
2.
Met betrekking tot de in artikel 23 bedoelde effecten vindt artikel 8 overeenkomstige toepassing.
Artikel 25
In afwijking van artikel 23 mag over spaarwinstaandelen worden beschikt:
a. indien zij worden besteed ter verwerving van onroerende zaken door de werknemer of zijn echtgenoot, ter voldoening van ingevolge een overeenkomst van levensverzekering verschuldigde premies indien de polis onbezwaard deel uitmaakt van het vermogen van de werknemer of van dat van zijn echtgenoot, dan wel indien zij van de spaarrekening worden opgenomen binnen 3 maanden na het sluiten van het huwelijk van de werknemer;
b. bij beëindiging van de dienstbetrekking door of in verband met:
1°. het overlijden of de emigratie van de werknemer;
2°. het reorganiseren of het staken van de onderneming door de werkgever.
Artikel 26
Met betrekking tot de in artikel 25, letter a, genoemde onroerende zaken en overeenkomst van levensverzekering vinden artikel 12, onderscheidenlijk artikel 14 en artikel 15 overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een overeenkomst van levensverzekering moet voorzien in een looptijd van ten minste 7 kalenderjaren.
1.
Het tegoed op de spaarrekening mag uitsluitend bestaan uit:
a. de spaarwinstaandelen;
b. de opbrengst bij verkoop van effecten, tot het in de aankoopprijs begrepen bedrag aan spaarwinstaandelen;
c. de op het tegoed gekweekte rente.
1.
Het verloop van het tegoed op de spaarrekening moet voor iedere werknemer per kalenderjaar waarin hij overeenkomstig de regeling heeft gespaard, afzonderlijk worden geadministreerd voor zoveel betreft de, hetzij op de spaarrekening, hetzij in effecten, geblokkeerde spaarwinstaandelen.
2.
Uit de door de werkgever of door een instelling als is bedoeld in artikel 22, tweede lid, gevoerde administratie, zonodig aangevuld met door derden afgegeven bescheiden, moet met betrekking tot elke beëindiging van de blokkering blijken dat deze op de spaarregeling is gegrond.