Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. De registers
+ Hoofdstuk 3. De registraties en de landelijke voorziening
+ Hoofdstuk 4. Wijziging van gegevens
+ Hoofdstuk 5. Controle
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit basisregistraties adressen en gebouwen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 9 maart 2009, houdende regels met betrekking tot de basisregistraties adressen en gebouwen (Besluit basisregistraties adressen en gebouwen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 december 2008, nr. BJZ208111827, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen 6, vierde lid, 10, eerste lid, onderdeel a, 17, eerste lid, aanhef en onderdeel b, 19, derde lid, 28, 37, derde lid, en 42, vierde lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;
De Raad van State gehoord (advies van 17 december 2008, nr. W08.08.0518/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 maart 2009, nr. BJZ2009015523, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet basisregistraties adressen en gebouwen .
Artikel 2
De beslissing omtrent de indeling van het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen bevat in het belang van een goede registratie in ieder geval:
a. de officiële schrijfwijze van de naam van de woonplaats;
b. de geometrie van de woonplaats, vastgelegd in overeenstemming met de krachtens artikel 17, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de wet gegeven definitie van het desbetreffende gegeven.
Artikel 3
De beslissing omtrent de vaststelling van een openbare ruimte bevat in het belang van een goede registratie in ieder geval:
a. de officiële schrijfwijze van de naam van de openbare ruimte;
b. de vermelding van de woonplaats waarbinnen de openbare ruimte is gelegen.
Artikel 4
De beslissing omtrent de toekenning van een nummeraanduiding bevat in het belang van een goede registratie in ieder geval:
a. de nummeraanduiding, bestaande uit een huisnummer al dan niet aangevuld met een huisletter of een huisnummertoevoeging;
b. de vermelding van de openbare ruimte waaraan de nummeraanduiding is gerelateerd;
c. de vermelding van de woonplaats waarbinnen het object waaraan de nummeraanduiding wordt toegekend gelegen is, indien die woonplaats afwijkt van de woonplaats waarbinnen de openbare ruimte waaraan de nummeraanduiding is gerelateerd gelegen is.
Artikel 5
De beslissing omtrent de vaststelling van een standplaats bevat in het belang van een goede registratie in ieder geval de geometrie van de standplaats, vastgelegd in overeenstemming met de krachtens artikel 17, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de wet gegeven definitie van het desbetreffende gegeven.
Artikel 6
De beslissing omtrent de vaststelling van een ligplaats bevat in het belang van een goede registratie in ieder geval de geometrie van de ligplaats, vastgelegd in overeenstemming met de krachtens artikel 17, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de wet gegeven definitie van het desbetreffende gegeven.
Artikel 7
Krachtens artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de wet worden als brondocument voor het adressenregister aangewezen:
a. een beslissing tot indeling van het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen, alsmede de wijziging of intrekking daarvan;
b. een beslissing tot vaststelling van een openbare ruimte, alsmede de wijziging of intrekking daarvan;
c. een beslissing tot toekenning van een nummeraanduiding, alsmede de wijziging of intrekking daarvan;
d. een document waaruit blijkt welke postcode door de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van postcodes is toegekend aan een nummeraanduiding;
e. een rechterlijke uitspraak strekkende tot vernietiging, herroeping, intrekking of wijziging van een in het adressenregister ingeschreven brondocument, en
f. een schriftelijke verklaring van een daartoe aangewezen ambtenaar, strekkende tot:
1°. een ambtshalve correctie van een of meer op grond van een ander brondocument in de adressenregistratie opgenomen gegevens, of
2°. een wijziging of opneming in het belang van een goede registratie van een of meer gegevens in de adressenregistratie die niet voortvloeit uit een ander brondocument.
Artikel 8
Krachtens artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de wet worden als brondocument voor het gebouwenregister aangewezen:
a. een beslissing tot verlening van een vergunning of andere publiekrechtelijke toestemming voor het bouwen, veranderen of slopen van een pand of verblijfsobject, alsmede de wijziging of intrekking daarvan;
b. een schriftelijke reactie van een bestuursorgaan naar aanleiding van een melding of kennisgeving waardoor het vereiste van een vergunning of toestemming, bedoeld in onderdeel a, wordt opgeheven;
c. een schriftelijke melding of kennisgeving van de aanvang en het gereedkomen van bouw- of sloopwerkzaamheden met betrekking tot een pand of verblijfsobject;
d. een beslissing tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 21 of 22 van de Huisvestingswet 2014, alsmede de wijziging of intrekking daarvan;
e. een beslissing tot vaststelling van een standplaats, alsmede de wijziging of intrekking daarvan;
f. een beslissing tot vaststelling van een ligplaats, alsmede de wijziging of intrekking daarvan;
g. een document waarin de geometrie van een pand of verblijfsobject is vastgelegd in overeenstemming met de krachtens artikel 17, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de wet gegeven definitie van het desbetreffende gegeven;
h. een rechterlijke uitspraak strekkende tot vernietiging, herroeping, intrekking of wijziging van een in het gebouwenregister ingeschreven brondocument, en
i. een schriftelijke verklaring van een daartoe aangewezen ambtenaar, strekkende tot:
1°. een ambtshalve correctie van een of meer op grond van een ander brondocument in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens;
2°. een signalering van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een brondocument als bedoeld in de onderdelen a tot en met h, of
3°. een wijziging of opneming in het belang van een goede registratie van een of meer gegevens in de gebouwenregistratie die niet voortvloeit uit een ander brondocument.
Artikel 9
Een in de adressenregistratie of de gebouwenregistratie opgenomen gegeven wordt niet uit de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie verwijderd.
1.
Een identificatiecode als bedoeld in de artikelen 19, eerste lid, onderdeel a, 20, eerste lid, onderdeel a, 21, eerste lid, onderdeel a, 22, eerste lid, onderdeel a, 23, eerste lid, onderdeel a, 24, eerste lid, onderdeel a, en 25, eerste lid, onderdeel a, van de wet wordt gedurende het gehele bestaan van de desbetreffende woonplaats, openbare ruimte of nummeraanduiding, het desbetreffende pand of verblijfsobject, dan wel de desbetreffende standplaats of ligplaats, niet gewijzigd.
2.
Indien een in de adressenregistratie opgenomen woonplaats of openbare ruimte, respectievelijk een in de gebouwenregistratie opgenomen verblijfsobject, standplaats of ligplaats wordt gesplitst, wordt elk van de aldus ontstane woonplaatsen, openbare ruimten, verblijfsobjecten, standplaatsen of ligplaatsen van een nieuwe identificatiecode voorzien.
3.
Indien meer dan één in de adressenregistratie opgenomen woonplaats of openbare ruimte, respectievelijk meer dan één in de gebouwenregistratie opgenomen verblijfsobject, standplaats of ligplaats worden samengevoegd, wordt de aldus ontstane woonplaats of openbare ruimte, het aldus ontstane verblijfsobject, dan wel de aldus ontstane standplaats of ligplaats van een nieuwe identificatiecode voorzien.
1.
Nadat een besluit tot indeling van het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen is genomen, voorziet de Dienst vanuit de landelijke voorziening burgemeester en wethouders op hun verzoek binnen twee werkdagen van een identificatiecode van die woonplaats of woonplaatsen.
2.
Alle identificatiecodes voor woonplaatsen met de bijbehorende namen van die woonplaatsen vormen tezamen de landelijke woonplaatsentabel, bedoeld in de artikelen 19, eerste lid, onderdeel a, 20, eerste lid, onderdeel b, en 21, eerste lid, onderdeel c, van de wet.
1.
Het Centraal bureau voor de statistiek, bedoeld in artikel 2 van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, is niet verplicht toepassing te geven aan artikel 37, eerste en tweede lid, van de wet.
2.
Indien de gerede twijfel, bedoeld in artikel 37, eerste en tweede lid, van de wet, betrekking heeft op de juistheid van:
a. de geometrie van een pand of verblijfsobject, of
b. de oppervlakte van een verblijfsobject,
kan de melding, bedoeld in artikel 37, eerste en tweede lid, van de wet, achterwege blijven ingeval de geconstateerde afwijking blijft binnen de bandbreedte die deel uitmaakt van de krachtens artikel 17, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de wet gegeven definitie van het desbetreffende gegeven.
3.
Indien de gerede twijfel, bedoeld in artikel 37, eerste en tweede lid, van de wet, ontstaat in een geval waarin sprake is van een onderzoek naar een strafbaar feit, kan de melding, bedoeld in artikel 37, eerste en tweede lid, van de wet, eveneens achterwege blijven.
Artikel 13
De elementen van de controle, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de wet, zijn:
a. de in het adressenregister en het gebouwenregister ingeschreven brondocumenten;
b. de in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie opgenomen gegevens;
c. de wijze waarop de processen ter uitvoering van het bij of krachtens de wet bepaalde zijn georganiseerd;
d. de conformiteit en de continuïteit van het gebruikte informatiesysteem.
Artikel 14
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel 15
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit basisregistraties adressen en gebouwen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 9 maart 2009
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Uitgegeven de vierentwintigste maart 2009
De Minister van Justitie ,
Er is een fout opgetreden

Foutcode:    1030
Foutmelding: Fout bij het ophalen van informatie uit onze database

Stacktrace:
  In regel 287 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Db.class.php

  in de functie Db->sql_query()
  Aangeroepen in regel 212 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->retrieveRegelingen()
  Aangeroepen in regel 137 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->loadRegelingOverzicht()
  Aangeroepen in regel 47 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->show()
  Aangeroepen in regel 68 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 451 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php
\
##########################################Er is een fout opgetreden

Foutcode:    2
Foutmelding: Could not instantiate mail function.

Stacktrace:
  In regel 595 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php

  in de functie PHPMailer->MailSend()
  Aangeroepen in regel 519 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php
  in de functie PHPMailer->Send()
  Aangeroepen in regel 157 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Emailer.class.php
  in de functie Emailer->send()
  Aangeroepen in regel 282 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Core.class.php
  in de functie Core->emailMessageDie()
  Aangeroepen in regel 116 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->load()
  Aangeroepen in regel 14 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->__construct()
  Aangeroepen in regel 46 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 465 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php