{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit Adviesraad kansspelautoriteit 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 28 februari 2014, kenmerk, 00.022.537 tot instelling van een externe adviesraad
De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,
Gelet op artikel 10 van het Bestuursreglement kansspelautoriteit;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. adviesraad: externe Adviesraad kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 2;
b. raad: raad van bestuur van de kansspelautoriteit, bedoeld in artikel 33a van de wet;
c. wet: Wet op de kansspelen .
Artikel 2
Er is een externe Adviesraad kansspelautoriteit.
Artikel 3
De adviesraad heeft tot taak de raad gevraagd en ongevraagd te adviseren over ontwikkelingen die op langere termijn de werkzaamheden van de kansspelautoriteit kunnen beïnvloeden en daarbij tijdig te wijzen op omissies, tegenstrijdigheden en te verwachten knelpunten, probleemstellingen te formuleren ten aanzien van grote beleidsvraagstukken, en beleidsalternatieven aan te geven.
Artikel 4
In het licht van de in artikel 3 geformuleerde taakstelling beziet de adviesraad jaarlijks de begroting, het werkplan, het jaarverslag en andere van belang zijnde publicaties van de kansspelautoriteit.
1.
De adviesraad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vier onafhankelijke leden.
2.
De raad benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van de adviesraad.
3.
De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar en kunnen ten hoogste twee maal worden herbenoemd.
Artikel 6
De adviesraad komt zo vaak bijeen als de voorzitter van de adviesraad wenselijk acht, maar ten minste twee keer per jaar.
Artikel 7
De raad stelt voor de werkzaamheden van de voorzitter en de leden van de adviesraad een vergoeding vast overeenkomstig het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies .
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 maart 2014.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Adviesraad kansspelautoriteit 2014.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 28 februari 2014
De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,