Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Inhoud actuariële en bedrijfstechnische nota
Artikel 3. De financiële opzet
Artikel 4. Het beleggingsbeleid
Artikel 5. De financiële sturingsmiddelen
Artikel 6. Afwijking in geval van overdracht of herverzekering van risico's
Artikel 7. Uitgangspunten oordeelsvorming Verzekeringskamer
Artikel 8. Inhoud bedrijfstechnische nota (spaarfonds)
Artikel 9. Uitgangspunten oordeelsvorming Pensioen- & Verzekeringskamer
Artikel 10. Naamswijziging Verzekeringskamer
Artikel 11. Inwerkingtreding
Artikel 12. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit actuariële en bedrijfstechnische nota

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 21 november 2000, houdende regels omtrent de inhoud van de actuariële en bedrijfstechnische nota (Besluit actuariële en bedrijfstechnische nota)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst, van 29 september 2000, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/V&P/00/58293;
Gelet op artikel 9d van de Pensioen- en spaarfondsenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 3 november 2000, No. W12.00.0460/IV);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst, van 14 november 2000, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/V&P/00/74149;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. wet: de Pensioen- en spaarfondsenwet ;
Artikel 2. Inhoud actuariële en bedrijfstechnische nota
De actuariële en bedrijfstechnische nota, bedoeld in artikel 9c, eerste lid, eerste volzin, van de wet, bevat in ieder geval een beschrijving van:
a. de hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en van de opzet van de administratieve organisatie en interne controle;
b. voorzover van toepassing procedures en criteria voor de aansluiting van werkgevers bij het betreffende fonds en voor het verkrijgen van het deelnemerschap van hun werknemers;
c. de aanspraken die voor de deelnemers, gewezen deelnemers of hun nabestaanden voortvloeien uit de pensioenregeling;
d. de uit de aangegane verplichtingen voortspruitende risico's die in eigen beheer zijn gehouden dan wel zijn herverzekerd of overgedragen;
e. de financiële opzet;
f. de financiële sturingsmiddelen.
Artikel 3. De financiële opzet
De beschrijving van de financiële opzet, bedoeld in artikel 2, onderdeel e, bevat in ieder geval een beschrijving van:
a. de reservering;
b. het premiebeleid;
c. het beleggingsbeleid;
d. de wijze waarop bij de reservering, het premiebeleid en het beleggingsbeleid rekening is gehouden met eventuele voorwaardelijke indexering.
Artikel 4. Het beleggingsbeleid
De beschrijving van het beleggingsbeleid, bedoeld in artikel 3, onderdeel c, bevat in ieder geval een beschrijving van:
a. het strategisch beleggingsbeleid, waarin opgenomen een beschrijving van de beleggingsdoelstelling, de samenstelling van de beoogde beleggingsportefeuille alsmede de mate waarin van de beoogde beleggingsportefeuille mag worden afgeweken;
b. de beoogde omvang van het weerstandsvermogen gegeven het beleggingsbeleid;
c. de opzet van de uitvoering van de vermogensbeheersactiviteiten;
d. de wijze van risicometing en -beheersing, met name van marktrisico's en kredietrisico's;
e. de opzet van de resultaatsevaluatie met betrekking tot de onderwerpen genoemd in de onderdelen a, b, c en d;
f. de waarderingsgrondslag van de beleggingen op de balans.
Artikel 5. De financiële sturingsmiddelen
De beschrijving van de financiële sturingsmiddelen, bedoeld in artikel 2, onderdeel f, bevat in ieder geval een beschrijving van de sturingsmogelijkheden van het fonds ten aanzien van het premiebeleid, het beleggingsbeleid alsmede van het beleid met betrekking tot de aanpassingen van de aanspraken.
Artikel 6. Afwijking in geval van overdracht of herverzekering van risico's
Voorzover risico's zijn overgedragen of herverzekerd overeenkomstig artikel 9 van de wet kan de beschrijving, bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5, beperkt blijven tot een verwijzing naar wat daarover in de betreffende overeenkomsten is opgenomen.
Artikel 7. Uitgangspunten oordeelsvorming Verzekeringskamer
De beschrijvingen die de actuariële en bedrijfstechnische nota bevat op grond van de artikelen 2 tot en met 6 zijn zodanig dat de Pensioen- & Verzekeringskamer op basis van die beschrijvingen tot een oordeel kan komen over de wijze waarop voldaan wordt aan de artikelen 9a en 9b van de wet.
1.
De bedrijfstechnische nota, bedoeld in artikel 9c, eerste lid, tweede volzin, van de wet, bevat in ieder geval een beschrijving van:
a. de hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en van de opzet van de administratieve organisatie en interne controle;
b. de aanspraken jegens het fonds;
c. de financiële opzet.
2.
Op de beschrijving van het eerste lid, onderdeel c, zijn de artikelen 3 en 4 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 9. Uitgangspunten oordeelsvorming Pensioen- & Verzekeringskamer
De beschrijvingen die de bedrijfstechnische nota bevat op grond van artikel 8 zijn zodanig dat de Pensioen- & Verzekeringskamer op basis van die beschrijvingen tot een oordeel kan komen over de wijze waarop voldaan wordt aan artikel 9b van de wet.
Artikel 11. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 12. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit actuariële en bedrijfstechnische nota.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 21 november 2000
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de dertigste november 2000
De Minister van Justitie,