Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging Bekostigingsbesluit W.V.O.
Artikel II. Wijziging Formatiebesluit W.V.O.
Artikel III. Wijziging Besluit RVC's, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging
Artikel IV. Overgangsbepaling aanvragen zorgbudget
Artikel V. Vervallen tijdelijke berekeningswijze rijksbijdrage voor taken landelijke organen inzake leer-werktrajecten vmbo
Artikel VI. Overgangsregeling rijksbijdrage 2006 voor taken kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven inzake leer-werktrajecten vmbo
Artikel VII. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit actualisering Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (wijziging bekostigingsbepalingen)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 17 januari 2005, houdende actualisering van het Bekostigingsbesluit W.V.O., het Formatiebesluit W.V.O. en het Besluit RVC's, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging mede in verband met vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen in de Wet op het voortgezet onderwijs alsmede opneming in het Bekostigingsbesluit W.V.O. van regels voor de berekening van de rijksbijdrage voor kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor hun taken bij leer-werktrajecten vmbo
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 augustus 2004, nr. WJZ/ 2004/ 33830 (3778), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Gelet op de artikelen 10b5, tweede lid, 77, derde en vierde lid, 77a, 84, 106 en 110a, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel XV van de Wet van 28 november 2002 houdende wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden budget en de vorming van regionale expertisecentra (Stb. 2002, 631);
De Raad van State gehoord (advies van 2 september 2004, nr. WO5.04.0415/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 januari 2005, nr. WJZ/2004/54611 (3778), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel IV. Overgangsbepaling aanvragen zorgbudget
In afwijking van artikel 8 van het Besluit RVC's, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging geldt de aanvraag voor een zorgbudget die door of namens de bevoegde gezagsorganen van de scholen behorend tot een samenwerkingsverband is gedaan voor het schooljaar 2005/ 06 eveneens als aanvraag voor een zorgbudget voor het kalenderjaar 2006.
Artikel VI. Overgangsregeling rijksbijdrage 2006 voor taken kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven inzake leer-werktrajecten vmbo
In afwijking van artikel 15e van het Bekostigingsbesluit W.V.O. omvat de rijksbijdrage voor het jaar 2006 een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag per leer-werkovereenkomst, gesloten tussen 15 april 2004 en 1 augustus 2005.
1.
Dit besluit treedt in werking:
a. wat de artikelen I, met uitzondering van onderdeel J, II, III en IV betreft, op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, waarbij tevens kan worden bepaald dat het besluit voor wat betreft artikel II, onderdeel C, onder 3, onderdeel b, en artikel II, onderdeel E, onder 3, terugwerkt tot en met 1 augustus 2003, en
b. wat de artikelen I, onderdeel J, V en VI betreft, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.
2.
De in het eerste lid, onder b, genoemde artikelen en onderdelen zijn voor de eerste maal van toepassing op de rijksbijdrage van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor het jaar 2006.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 17 januari 2005
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,
Uitgegeven de vijftiende februari 2005
De Minister van Justitie ,