Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit accountantsopleiding 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 19 december 2012, houdende regels inzake de opleiding voor het accountantsberoep (Besluit accountantsopleiding 2013)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 28 september 2012, nr. FM/2012/613 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer;
Gelet op de artikelen 46 en 54, derde lid, van de Wet op het accountantsberoep en de artikelen 1, tweede lid, 8, 18, derde lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 oktober 2012, no. W06.12.0405/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 14 december 2012, FM/2012/1573 U;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
examen Nederlands recht: examen, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel c, van de wet;
richtlijn: richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU 2006, L 157);
wet: Wet op het accountantsberoep .
Artikel 2
De opleiding, bedoeld in artikel 46 van de wet, heeft betrekking op de vakgebieden, bedoeld in artikel 8 van de richtlijn.
Artikel 3
In het examen Nederlands recht wordt getoetst of de betrokkene voldoende kennis heeft van de vakgebieden, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdelen b en h, en tweede lid, onderdelen a tot en met e, van de richtlijn, voor zover deze kennis voor controles van financiële verantwoordingen van belang is, met dien verstande dat van het vakgebied, bedoeld artikel 8, eerste lid, onderdeel h, van de richtlijn niet de kennis van gedrags- en beroepsregels, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel d, van de wet, wordt getoetst.
1.
De commissie stelt de eindtermen vast die betrekking hebben op de in artikel 3 bedoelde vakgebieden.
2.
De commissie maakt de vastgestelde eindtermen bekend door plaatsing in de Staatscourant.
1.
De beroepsorganisatie verzorgt het examen Nederlands recht.
Artikel 6
[Wijzigt het Besluit toezicht accountantsorganisaties.]
Artikel 7
[Wijzigt de Wet toezicht accountantsorganisaties.]
Artikel 8
[Wijzigt het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector.]
Artikel 9
[Wijzigt het Kansspelenbesluit.]
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet op het accountantsberoep in werking treedt.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit accountantsopleiding 2013.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 19 december 2012
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de achtentwintigste december 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,