Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepaling
+ 2. De vakgebieden van de accountantsopleiding
+ 3. Het examen Nederlands recht voor deskundigen met een buitenlands getuigschrift
+ 4. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit accountantsopleiding

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 28 juni 2006, houdende regels inzake de accountantsopleiding (Besluit accountantsopleiding)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 27 februari 2006, nr. FM 2006-00511 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer;
Gelet op de artikelen 53 en 57, tweede lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten en de artikelen 66 en 78, tweede lid, van de Wet op de Registeraccountants;
De Raad van State gehoord (advies van 31 maart 2006, no. W06.l0062/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 21 juni 2006, FM 2006-01538 N;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. NIVRA: Nederlands Instituut van Registeraccountants, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Registeraccountants;
b. NOvAA: Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;
c. Commissie eindtermen accountantsopleiding: Commissie eindtermen accountantsopleiding, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants;
d. examen Nederlands recht: examen, bedoeld in de artikelen 78, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de Registeraccountants en 57, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten ;
e. richtlijn: richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 inzake de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen en tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157);
Artikel 2
De opleiding, bedoeld in artikel 53 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten , en de opleiding, bedoeld in artikel 66 van de Wet op de Registeraccountants, hebben betrekking op de vakgebieden, bedoeld in artikel 8 van de richtlijn.
Artikel 3
In het examen Nederlands recht wordt getoetst of de betrokkene een voldoende kennis heeft van de vakgebieden, bedoeld in de artikelen 8, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, onderdelen a tot en met e, van de richtlijn, voorzover deze kennis voor de bij of krachtens de wet vereiste controles van financiële verantwoordingen van belang is.
1.
De Commissie eindtermen accountantsopleiding stelt de eindtermen vast die betrekking hebben op de in artikel 3 bedoelde vakgebieden.
2.
De vastgestelde eindtermen worden bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant.
1.
De NOvAA en het NIVRA verzorgen het examen Nederlands recht, voorzover het strekt tot toetsing van de vakbekwaamheid in het kader van de afgifte van een verklaring als bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten , onderscheidenlijk artikel 78, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants en regelen bij of krachtens verordening met betrekking tot het examen in elk geval:
a. de inrichting van het examen, de wijze waarop het examen wordt afgenomen en de personen die bevoegd zijn het examen af te nemen;
b. de voorwaarden voor het verkrijgen van vrijstelling van bepaalde onderdelen van het examen;
c. de hoogte van de examengelden en te wiens laste deze komen.
2.
De in het eerste lid bedoelde verordeningen behoeven de goedkeuring van Onze Minister van Financiën.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit accountantsopleiding.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 28 juni 2006
De Minister van Financiën ,
Uitgegeven de eerste augustus 2006
De Minister van Justitie a.i. ,